Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Планування роботи державне енергетичне
     

 

Підприємництво

дивитися на реферати схожі на "Планування роботи дільниці енергопідприємства"

Курсова робота з економіки та планування.

Тема «Планування роботи дільниці енергопідприємства.»

ЗМІСТ.
1.Теоретіческая частину.

4
1.1Основние фонди.Показателі їх використання.

4
1.2 Нарахування річної суми амортизації по основних фондах ділянки

7
1.3 Розрахунок чисельності основних робочих ділянки

8
1.4 Організація праці та заробітної плати

10
1.5 Собівартість продукції

11
1.6 Визначення економічної ефективності заходів по впровадженню нової техніки і технології.

13
2.Расчетная частину.

2.1 Розрахунок вартості основних фондів і нарахування річної суми амортизації.

15

2.2Расчет річного балансу робочого часу виконавця.

15

2.3Расчет чисельності основних робочих ділянки

16

2.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників ділянки

16

2.5 Розрахунок річного фонду заробітної плати спеціалістів і службовців ділянки

19

2.6Расчет витрат на утримання і експлуатацію обладнання для

складання калькуляції.

20

2.7 Розрахунок цехових витрат.

20
Висновки.

23
Список використаної літератури 24

Введення.

Раціональна система організації,планування та управління має важливе

значення для підвищення ефективності виробництва.

В умовах ринкової економіки центрекономічної діяльності переміщається

до основної ланки всієї економіки - підприємству.
Саме на цьому рівні створюються

все, необхідні суспільству блага і вирішуютьсяпитання раціонального використання

ресурсів, а також заходи щодо вдосконаленнятехнології, засобів механізації

та автоматизації виробництва, систем управління та зниження витратдо мінімуму.

Для вирішення цих питань розробляються бізнес-плани,застосовується марке -тінг, здійснюється ефективне управління підприємством - менеджмент.

Все це вимагає глибоких економічних знань, тому щов умовах ринкових відносин зможе вижити лише той, хто найбільшграмотно визначить вимоги ринкуі організовує виробництво, потрібних ринку товарів.

Найбільш важливим завданням, що стоїть перед управлінням,є забезпечення целена -правління розвитку виробництва. Постановка цілі на певний період часуі вироблення програми досягнення цієї мети забезпечується за допомогою планування.
C його допомогою визначається головна мета розвитку виробництва,встановлюються про -порції, темпи розвитку, матеріальні джерела і трудові ресурси.
Звідси випливає,що із сутності управління випливає така його найважливіша функція, як планування.

Поставлені завдання зможе виконати лише той, хто добрезасвоїв основи.

1.Теоретіческая частину.
1.1Основние фонди. Показники використання основних фондів ділянки.

До основних фондів відносяться ті засоби виробництва, якіберуть участь у несколь -виробничих циклах і переносять свою вартість насобівартість готової про -продукції поступово.

Основні фонди підрозділяються на: виробничі іневиробничі.

виробничого вважаються ті основні фонди, які,або беруть участь у випуску продукції, або створюють умови длянормального ведення виробничого процесу.

До невиробничих основних фондів відносяться житлові будинки,лікарні, будинку культури і т.д. .

У залежності від призначення і способу застосування існуєнаступна класси -сифікацію основних фондів:
1. Будинки,
2. Споруди,
3. Машини й устаткування,
4. Транспортні засоби,
5. Інструмент,
6. Виробничий і господарський інвентар,
7. інші основні фонди.

Основні фонди поступово зношуються, тобто втрачаютьсвою споживчуВартість. Розрізняють два види зносу: моральний і фізичний.

Фізичний знос - це втрата основними фондами своїхякостей і виробничих

можливостей під впливом атмосферних впливів,виробничих факторів,а також природних процесів, що відбуваються в конструктивних ібудівельних мате -ріалах.

Моральний знос - знецінювання діючих основнихфондів. Він, як прави -настає раніш фізичного. Розрізняють дві форми моральногозносу:

1. Внаслідок зниження вартості їх відтворення данеВін означає, що аналогічні основні фонди в зв'язку зудосконалюванням їхнього виготовлення стали дешевші і, отже,створені раніше, стають більш дешевими.

2. Викликана появою нових, більш прогресивних іекономічно більш ефек -бництва видів основних фондів.

Моральний знос другого типу може бути частковим абоповним. Частковийморальний знос може бути відшкодована модернізацією обладнання.

У зв'язку з фізичним і моральним зносом основних фондів,планування й облікута їх обсягу потрібно використання системи оцінок. Існують три види оцінки основних фондів у гривнях:
1. За первісною вартістю,
2. По відновленій вартості,
3. По залишковій вартості.

Первісною, називається вартість основних фондів,розрахована в цінах тогого періоду, коли основні фонди були придбані або строїлись:

Пс = Ц + Вт + Вм, де

Пв-первісна вартість, Ц-ціна основних фондів,

Вт - витрати на транспортування від виробника до споживача,
Вм-витрати на установку основних фондів.

Залишкової називається вартість основних фондів, розрахованашляхом вирахування

з первісної вартості грошового вираження зносу основнихфондів:

Зв = Пв - Ас * t, де
Ос - залишкова вартість, Пв-первісна вартість,

Ас-річна сума амортизації, t - кількість років нарахуванняамортизації.

За рішенням уряду України одночасно на всіхпідприємствах різнихформ власності систематично проводиться переоцінка основнихфондів, мета кото -рій - наблизити вартість наявних основних фондів до діючихцінами. Пере -Проценка проводиться за формулою:

Вв = Пс * Кперерахунку, де
НД - відновна вартість, Пв-первіснавартість,
Кперерахунку - коефіцієнт перерахунку.

Коефіцієнт перерахунку затверджує уряд по кожній групіосновних фондівіндивідуально, причому, величина коефіцієнта перерахування залежить відчасу придбанняосновних фондів, тобто , чим раніш придбані основні фонди, тимкоефіцієнт пе -перерахунку більше.

Існують показники використання основних фондів, тому щоосновні фонди є при -ляють дуже доргостоящей частиною майна, тому заефективністю їх вико -вання на підприємстві ведеться конроль. Контроль ведеться за допомогоюрозрахунку наступнихпоказників:

1. Фондовіддача, показує, на скільки рублів випущено продукції з одного рубля вартості основних виробничих фондів:

ФО = ВП/ПОФ, де

ФО-фондовіддача, ВП-вартість, випущеної продукції, < br>ПОФ-вартість основних виробничих фондів.

2. Фондомісткість продукції-показник, зворотний фондовіддачі.

фондомісткість поки -показують, на скільки рублів треба мати підприємству виробничихосновних фондів,щоб забезпечити випуск продукції вартістю в один рубль:

ФЕ = ПОФ/ВП, де
ФЕ - фондомісткість.

3. Фондоозброєність праці показує, яка вартістьосновних фондів прихо -диться в середньому на одного працівника:

ФТР = ПОФ/R, де
ФТР-фондоозброєність праці, R --чисельність працівників.

Середньорічна вартість основних виробничих фондіврозраховується наступним чином:
ПОФ СР = ПОФ н + ПОФ ст * чм _ ПОФ вив (12-ЧМ), де

12. 12
ПОФ н-вартість основних фондів на початок року,
ПОФ ст - вартість основних фондів, що вводяться в експлуатацію вПротягом цього року
ПОФ вив - вартість основних фондів, що виводяться з експлуатації впротягом року.
Ч м - число місяців роботи, відповідних фондів у цьому році.

Слід зазначити, що місяцями роботи вважаються ті, вяких нараховується амор -тізація.

Машини й устаткування найбільшим чином впливають напродуктивність праці,тому за їх використанням стежать за допомогою окремихпоказників:

1.Коефіціент інтенсивного навантаження устаткування, він характеризуєвикористання по продуктивності в еденицу часу:
Кі = (Пф/П техн. Норм) * 100%;
Пф = Qф/Тф;
ППЛ = Qпл/Тпл, де

Пф-продуктивність фактична в еденицу часу;

ППЛ-планова продуктивність в еденицу часу;

П техн норм - продуктивність по технічної нормі, вказаної в паспорті обладнання;

Qф-загальний обсяг продукції, випущений фактично за данийперіод часу;

Qпл-загальний обсяг продукції, випущеної за планом;

Тф-час роботи обладнання фактично за даний періодчасу;

Т пл-час роботи обладнання за планом.

2. Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування, вінхарактеризує використанняобладнання по часу:

Ке = (Тф/Тпл) * 100%; Ке режим = (Тф/Трежим) * 100%.

1.2. Нарахування річної суми амортизації по основних фондах ділянки.

Погашення вартості основних фондів шляхом поступовогоперенесення її на себе -вартість готової продукції називається-амортизацією.

Річну суму амортизації можна дізнатися за такою формулою:

Ас = (Пс * На)/100%, де
Ас-річна сума амортизації; Пс - первісна вартість;
На-норма амортизації в%, вона показує, скільки відсотків відпервісної вартості основних фондів має бути перенесено насобівартість за рік.

Для кожної групи основних фондів встановлені норми своїамортизації, величи -на яких залежить від терміну служби даних основних фондів. Нормиамортизації соб -рани в довіднику, який затверджено постановою уряду і яким керів -ництва на підприємствах усіх форм власності.

Амортизаційні відрахування включаються в собівартість продукції і по мірі їїреалізації поступово надходять в амортизаційний фонд, якийділиться на дві час -ти: одна призначена для повного відновлення (реновації)вибулих у плановому по -рядку основних фондів; інша утворює особливий цільовий фондпідприємства, витрачуванийвідповідно до плану на капітальний ремонт і модернізаціюдіючих основнихфондів.

Реновація - це повне відновлення основних фондів, тобтокупівля нових основ -них фондів.

При нарахуванні амортизації потрібно пам'ятати:
1. Амортизація нараховується щомісяця.
2. Амортизація нараховується протягом нормативного терміну служби основних фондів.

Якщо основні фонди списані передчасно, тобто не допрацював свійнормативний

термін, в цьому випадку розраховується недоамортизовану частинавартості, яка списується на збитки.
3. За основними фондами, що вводиться в експлуатацію, нарахування амортизації починаєтьсяз 1 числа місяця, наступного за місяцем введення.
4. По основних фондів, що вибули з експлуатації, нарахування амортизації припиню -ється з 1 числа місяця, наступного за місяцем вибуття.
5. Амортизація не нараховується в період проведення реконструкціїосновних фондів зповною їх зупинкою, а також при переведенні їх на консервацію.
6. По основних фондів, зданих в оренду, амортизацію нараховуютьорендар або орендодавець відповідно до договору оренди.

За ініціативи підприємства та з дозволу фінансових органівпідприємство можевикористовувати прискорену амортизацію, суть якої полягає в тому
, Що вартістьосновних фондів переноситься на собівартість за менший періодчасу. Для цьогонарахування амортизації провадиться за збільшеними нормами амортизації
, Причому нор -ми дозволяється збільшувати не більше, ніж у 2 рази.

Прискорену амортизацію дозволяється застосовувати тільки до активноїчастини основних фондів, при тому вони повинні бути куплені не раніше
1 січня 1991.

1.3 Розрахунок чисельності основних робочих ділянки.

Розрахунок чисельності робітників є базою для розрахунку ірозробки плану по праці

і заробітної плати.

Розрізняють спискові, штатну і явочну чисельність працівників.
Під явочній чис -лінощів розуміють фактичне число працівників, зайнятих напідприємства протягом су -струм. Штатна чисельність більше явочній на число працівників,необхідних у неперервним -рывных виробництвах для підміни непрацюючих у вихідні ісвяткові дні.

Обліковий склад більше штатного на число тимчасововідсутніх у зв'язку з оче -чергової і додатковими відпустками, хворобами та іншими причинами.
У обліковий склад включають усіх постійних, тимчасових і сезонних работніков.Прі цьому виділяють обліковий склад на визначену датуі за певний період.

У плані установлюють середньооблікова кількість працівниківпромислово-виробництв -венного персоналу та напроізводственного персоналу по всьомупідприємству і чисельні -ність за окремими категоріями працівників за учаскам і цехах.
Вихідними ма -лами для розрахунку чисельності працівників є: а) Производсвенная програма, прогресивні норми виробітку,часу й обслуговування -ня, а також відомості про досягнутий рівень виконання нормвиробітку і часу; б) планове завдання по росту продуктивності праці; в) графіки змінності.

Залежно від характеру використовуваних норм і нормативів наокремих ділянкахвиробництва застосовують слеющіе методи розрахунку чисельності основнихробітників і допоміжногомогательних рабчіх:

1.по нормативах чисельності,

2.По норм виробітку,

3.За нормам часу.

Метод визначення потреби робітників по нормативахчисельності застосовується для робітників, пов'язаних з обслуговуванням машин і устаткування, продуктивність якихне залежить від робітників. Спочатку встановлюють явочне число робітниківу зміну і явочнечисло робітників у добу за формулами:

RЯ в см = Нч * А, де
RЯ в см-явочна чисельність у зміну;
А-кількість обслуговуючих агрегатів;

RЯ в добу = Нч * А * С, де
RЯ на добу - явочна чисельність у добу;
З-кількість змін у добі.

Потім визначають число підменю робочих згідно з графікомзмінності. Для робо -чих місць, що обслуговуються безупинно, із тривалістю робочого дня в
6 і 7 годин,підмінна чисельність дорівнює числу працівників, зайнятих в однійзміну.

Штатний число робітників визначають по формулі:

Rшт = Нч * А * (З +1), де
Rшт - штатне число робітників.

= Обліковий склад визначається по формулі: "/ p>

Rсп RЯ в сут * Rсп.сост. , де
Rсп.сост-коефіцієнт облікового складу.

Rсп.сост .= Тк/Д, де
Тк-календарний фонд часу;
Д - дійсний фонд часу.

Можна визначити чисельність робітників по нормі часу інормі виробітку, для робітників, чисельність яких залежить від обсягу виробництва на даній ділянці.

Визначається за формулою:
R = (Q * Ht)/Д * Rвип.норм; R = Q/Нв дн * Д * Rвип норм
, Де
Q-виробнича програма, тобто завдання по випуску продукції внатуральному Вира -жении,
Ht-норма часу на виготовлення одиниці продукції в хвилинах абогодинах,
Д-дійсний фонд робочого часу,
Rвип.норм-коефіцієнт виконання норм,
Нвир.дн.-денна норма виробітку.

1.4Організація праці та заробітної плати.

Під організацією праці розуміється система заходів,забезпечують відповідаю-

щую розстановку людей у процесі виробництва, що включаєподіл, методи і прийоми, нормування, а також організаціюробочих місць і необхідні умови праці.

Ефективне використання засобів праці в суспільномувиробництві залежить відскладу, кваліфікаційного рівня і творчої активності кадрів.
Необхідно такожстворити такі умови - економічні та організаційні, якістимулювали бякісний, продуктивну працю, ініціативу і заповзятливість, і навпаки, пло -Хая робота, бездіяльність, безвідповідальність повинні самимбезпосереднім чиномпозначатися й на матеріальну винагороду, і на службовомуположенні.

Персонал енергопідприємства поділяється на промислово -виробничий і непроми -Шленов (персонал житлово-комунального господарства, підсобного господарства,дитячих садківі т.д.). Загальна чисельність персоналу складає штати підприємства, аперелік всіх поса -ностей і робочих місць, із зазначенням по них кількість працівників і місячної-заработної плати (окладів), називається штатним розкладом.

Заробітна плата - це виражена в грошовій формі частинанаціонального доходу,яка надходить у розпорядження робітників та службовців відповідноз кількістю іякістю витраченої праці.

Найважливішим принципом організації заробітної плати єопережівающій зростанняпродуктивності праці в порівнянні зі зростанням заробітної плати, атакож простота іясність її побудови.

При орг?? ціями заробітної плати потрібно продумати наступне:
1.Подобрать форми і системи оплати праці для працівників, такимчином, щоб вонистимулювали зростання продуктивності праці і творче ставлення до своїх обов'язків.
2.Вибрать критерії для оцінки праці працівників.
3.Разработать положення про оплату праці та преміювання працівників.
4.Оформіть організацію заробітної плати або в колективномудоговорі, що укладає підприємство з працівниками, або вконтрактах.

Існують принципи оплати праці в сучасних умовах:

1.Оплата праці повинна вироблятися відповідно до кількості іякістю зат-

раченного праці, кількість праці виражається або кількістювипущеної продук -ції, або кількістю відпрацьованого часу, якість працірегулюється з урахуванням освіти, досвіду, професійногомайстерності.
2.Размер заробітної плати має бути достатнім для того, щобпрацівник міг соді-

іржати себе і свою родину, у противному випадку працівник змушенийбуде шукати додат -тільну роботу, що перешкодить йому з повною віддачею трудитися наосновній роботі.
3.Заработная плата включається в собівартість, тому невиправданезавищення зара -ботной плати збільшує собівартість, а виходить, знижує прибуток,крім того при збільшенні заробітної плати зростають відрахування насоціальні потреби під внебюдже -тні фонди, які теж включаються в собівартість.

Слід зазначити, що фонд заробітної плати робітників складається з 2-х частин: основ -ної і дополнітнльной заробітної плати.

Основна заробітна плата виплачується за відпрацьованийчас з урахуванням колічес -тва, якості та умов праці. У неї включається: оплата завідрядними розцінками і тари -фним ставками, доплату за роботу в нічний час та святкові дні
, оплату за шкідливіумови праці, доплату за керівництво бригадою і навчання учнів
, Премії та район -ву надбавку.

Додаткова заробітна плата виплачується заневідпрацьований час, передбаче -мотренное трудовим законодавством. У неї включають оплатучергових відпусток,виконання державних обов'язків, компенсації жінкам подогляду за дітьмидо 1,5 років, оплата пільгових годин підлітків.

1.5 Собівартість продукції.

Собівартість, одна, із найважливішихпоказників діяльності будь-якого

предріятія, що характеризує рівень продуктивності праці, ступінь використання

виробничої потужності, економічність витрати матеріалів,палива, електро-

енергії, доцільність і ощадливість витрачання грошовихкоштів.

Собівартість продукції енергетичного підприємства - цевиражені в грошовій формі витрати, прямо або побічно пов'язаніз виготовленням і реалізацією

продукції.

Собівартість розраховується для того, щоб:
1.Чтоби підприємство знало, у яку суму йому самому обходитьсявиробництво кожної -го виду продукції.
2.Для встановлення ціни.
3.Для розрахунку прибутку.

Потрібно відзначити: чим нижче собівартість, тим вище прибуток.
Тому кожне пре -дпріятіе стеми знизити собівартість, тобто скоротити витрати.

У собівартості продукції досить повно відбиваютьсяраціональні витрати, свя -занние з використанням природних ресурсів, матеріалів,уречевленої і живої праці. Не включаються до собівартостіусякого роду штрафи, пені й інші подібні платежі.

Для планування, аналізу й обліку усі витрати групують поекономічним еле -ментам і калькуляційних статтях витрат. Угрупування витратдозволяє встановитиструктуру собівартості, тобто частку окремих елементів чи статейвитрат у загальній сум -ме собівартості.

На основі поелементного угруповання витрат можна установити частку живої і ове -ществленного праці в загальних витратах на виробництво і планувати відтворенняосновних і оборотних фондів. При поелементного класифікації витративраховуються по економічних елементах, що характеризує їх сутністьнезалежно від місця їх виникнення та призначення.

Існує наступна поелементно класифікація витрат:
1.матеріальние витрати;
2.затрати на оплату праці;
3.отчісленія на соціальні потреби;
4.амортізація;
5.прочіе витрати.

Кожен елемент включає однорідні за своїм характеромвитрати цехів, підрозділиподілів, служб, тощо.

Для конкретного керівництва роботою підприємств і їхніх цехівнеобхідно знати і зат -рати на одиницю продукції, облік яких ведуть по калькуляційнійкласифікації, пре -дусматрівающей угруповання по статтях витрат, що відображає їх цільове призначення ввиробництві та місце здійснення.

Калькуляція - це таблиця розрахунку вартості продукції одноговиду за статтями зат -рат.
У калькуляцію включаються наступні статті витрат:
1.Топліво на технологічні цілі;
2.Вода на технологічні цілі;
3.Основні заробітна плата виробничих робітників;
4.Дополнітельная заробітна плата виробничих робітників;
5.Отчісленіе на соціальне страхування;
6.Расходи на утримання і експлуатацію обладнання (в т.ч.амортизація виробничого обладнання).
7.Расходи з підготовки та освоєння виробництва;
8.Цеховие витрати;
9.Общезаводскіе витрати;
10.Покупная енергія.

За способом включення до собівартості продукції розрізняютьвитрати прямі, які можуть бути віднесені безпосередньо насобівартість того чи іншого видупродукції, і непрямі, які є загальними для декількох видівпродукції.

Для енергетики найбільш характерним є розподіл витрат наусловнопеременниеі условнопостоянние.К условнопеременним відносяться такі витрати,які в основномузалежать від обсягу виробленої продукції (паливо і т.п.);условнопостоянние витрати о трозміру випуску продукції майже не залежать (амортизаційнівідрахування, заробітна плата та ін.)

Розрізняють собівартість планову, яка відображаєпередбачений планом уро -вень майбутніх витрат; фактичну (звітну), що визначається за даними бухгал -терського обліку і відбиває минулі витрати; нормативну
(проектну), яка складається при проектуванні на основіприйнятих прогресивних норм (вона може підраховувати більшеукрупнено, чим планова собівартість).

1.6 Визначення економічної ефективності заходів по впровадженню нової техніки і технології.

Інтенсифікація виробництва-це економічний процес,заснований на застосований-

панії все більш ефективних засобів виробництва і досконалих форморганізації праці,технологічних процесів та ін. При цьому передбачається більшраціональне викорис-тання основних виробничих фондів, збільшення фондовіддачі наоснові Оптималь -льно завантаження потужностей, зростання виробництва без збільшенняабо зі зменшеннямчисельності працюючих у результаті підвищення продуктивності праці
, Раціональний -ного використання трудових ресурсів, підвищення якості продукції,поліпшення її споживчих властивостей при зниженні витрат на одиницю кінцевого продукту, скорочено -ня втрат і повного використання відходів і ін.

У світлі нових задач розробляється комплексна методика виміру еффектівнос -ти господарських заходів, покликана створити єдинуметодологічну та методи -чний основу для оцінки капітальних вкладень, нової техніки,організаційних, еко -номічного та інших господарських рішень.

Розрахунок економічної ефективності виконують різнимиспособами в залежність

мости від того ефекту, який може бути отриманий від впровадженнязаходи.

Здійснення заходів зазвичай пов'язане з певнимивитратами. Ці зат -рати можуть бути поточними й одноразовими. Поточні витрати, викликані впровадженням заходу, систематично поновлюються. Вони включаютьсяв себестімость енергії.
Одноразові витрати виробляються однократно і можуть бутикапітальними (змінити -ющімі вартість основних фондів) і некапітальних (що не змінюютьвартість ос -новних фондів).

Грошова економія від реалізації заходів може бутиумовно-річний, еко -номіей до кінця року і перехідною економією.

Умовно-річна економія виходить виходячи з того, щозахід застосовуєтьсяпротягом 12 місяців незалежно від часу впровадження.

економією до кінця року називається сума економії, якаможе бути отриманаз моменту впровадження заходів до кінця планового року.

перехідна економія обчислюється по заходах, що впроваджуютьсяне спочатку плано -вого року. Визначають її як різниця між середньорічнийсобівартістю та себестоі -моста після проведення меропіятія, помножену на кількість продукції
, Виготовляє -мій в наступному розрахунковому періоді.

2.Расчетная частину.

1. Розрахунок вартості основних фондів і нарахування річної суми амортизації.

Таблиця № 1

| Види основних | Первонач | Кількість | Первісна | Норма | Річна |
| фондів | альна | Одиниць | | амор-| Сума амор-|
| | Вартість | | Вартість | тізаціі% | |
| | Ь | шт. | Загальна, руб. | | Тізаціі, |
| | Одиниці, | | | | Руб. |
| | | | | | |
| | Руб. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Глав. Корпус | 2308294 | 1 | 2308294 | 32,72 | 755273,796 |
| Аварійний | | | | | |
| Водозабір | 23566 | 1 | 23566 | 23,60 | 5561,576 |
| 3.Багерная | 726000 | 1 | 726000 | 6,05 | 43923 |
| насосна | 373800 | 5 | 1869000 | 5,29 | 98870,1 |
| 4.Компрессорная | | | | | |
| 5.Газогенераторная | 401650 | 2 | 803300 | 3,34 | 26830,22 |
| | | | | | |
| будка | 116476 | 2 | 232952 | 16,5 | 38437,08 |
| 6.Ацетілено-| 10002 | 2 | 20004 | 8,97 | 1794,358 |
| генераторна | 184658 | 1 | 184658 | 18,4 | 33977,072 |
| 7.Насосная | 300000 | 1 | 300000 | 16,1 | 48300 |
| станція | | | | | |
| 8.Зданіе | | | | | |
| компресор. | | | | | |
| 9.Стенд | | | | | |
| нат.іспитан. | | | | | |
| Разом: |--------| 16 | 6467774 |----------| 1052967,202 |
| | --- | | |---- | |

Пояснення до розрахунку:
1. Щоб знайти первісну загальну вартість потрібно первіснувартістьодиниці помножити на кількість одиниць, тобто Пс.общ .= Пс.ед. * Кількість од ..
2. Щоб знайти річну суму амортизації потрібно первіснувартість загальнупомножити на норму амортизації і розділити на 100%, тобто Ас = (Пс.заг. * На)/100%.

2.2 Розрахунок річного балансу робочого часу виконавця.
Пояснення до розрахунку:
1. Щоб знайти номінальний фонд часу потрібно з календарногоЗапас часувідняти вихідні і святкові дні.
2. Щоб знайти дійсний фонд робочого часу необхідно зномінальногофонду часу відняти підсумкову суму невиходів.

Таблиця № 2

| Показники | Дні |
| Календарний фонд часу | 365 |
| Вихідні та святкові дні | 105 |
| Номінальний фонд часу | 260 |
| Планово-поважні невихід | |
| Черговий відпустку | 28 |
| Хвороба | 5 |
| Учнівський відпустку | 0,5 |
| Відпустка по вагітності та пологах | 1,0 |
| Виконання гос. обов'язків | 0,5 |
| Разом невиходів: | 35 |
| 5. Дійсний фонд робочого часу | 225 |

2.3 Розрахунок чисельності основних робочих ділянки.

Таблиця № 3

| Професії | Нч | розряд | А | RЯ у зміну | З | RЯ в | R шт | Ксп.сост | Rсп |
| | | | | | | Добу | |. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Котель-| 1,3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 | 1,7 | 27 |
| | | | | | | | | | |
| щик | | | | | | | | | |
| 2.Маші-| 3,7 | 6 | 3 | 11 | 4 | 44 | 55 | 1,7 | 75 |
| НІСТ | | | | | | | | | |
| 3.Операто | 4,6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 56 | 70 | 1,7 | 95 |
| р | | | | | | | | | |
| 4.Наладчі | 6,0 | 4 | 3 | 18 | 4 | 72 | 90 | 1,7 | 122 |
| к | | | | | | | | | |

Пояснення до розрахунку:
Розглянемо на прикладі котельні
1.Чтоби знайти явочну чисельність у зміну, обов'язково необхіднонормативну чисельність помножити на кількість обслуговуваних агрегатів
(RЯ в см = Нч * А), тобто
RЯ в см = 1,3 * 3 = 4
2.Чтоби знайти явочну чисельність у добу, потрібно нормативнучисельність помножити на кількість обслуговуваних агрегатів і помножити на коліство змін у добі (R я в добу = Нч * А * С), тобто RЯ вдоба = 1,3 * 3 * 4 = 16
3.Чтоби знайти штатну чисельність, потрібно до кількості змін у добідодати
1 і цю суму помножити на нормативну чисельність і кількістьобслуговуючихагрегатів (R шт = Нч * А * (З +1)), тобто R шт = 1,3 * 3 * (4 +1) = 20
4.Чтоби розрахувати коефіцієнт облікового складу, необхіднокалендарний фонд вре -мени розділити на дійсний фонд часу, який вже обчисленийу річному ба -Лансі робочого часу виконавця (Ксп.сост .= Тк/Д)
, т.е.Ксп.сост .= 365/215 = 1,7
5.Для обчислення облікової чисельності потрібно явочну чисельність удобу помножитина коефіцієнт облікового складу (Rсп = RЯ на добу * Ксп.сост.),т.е.Rсп = 16 * 1,7 = 27
Для інших робітників розрахунок ведеться аналогічно.


2.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників ділянки

Пояснення до розрахунку:
1. професії, розряди, Облікова чисельність беремо беремо за результатами розрахунку чисельності основних робітників,
2. дійсний фонд робочого часу на одного працівника на рік беремо з річного балансу робочого часу виконавця,
3.заработок по тарифу визначаємо шляхом множення денної тарифноїставки на Облікова чисельність і на дійсний фонд робочогочасу,
4.доплата за нічні становить 12% від заробітку за тарифом,
5.доплата за святкові становить 2,2% від заробітку за тарифом,
6.премія в% на підприємстві міститься в документі, якийназивається "положенняпро оплату праці та преміювання ".
7.премія в рублях визначається за допомогою відповідного% відзаробітку за тарифом.
8.ітоговая сума основної заробітної плати включає в себе: заробіток по тарифудоплату за нічні, доплату за святкові і премію,
9.дополнітельная заробітна плата складає 13% від кінцевої сумиосновний зара -ботной плати,
10.доплата по районному коефіцієнт становить 15% від суми основноїта додаткової заробітної плати.
11.годовой фонд заробітної плати включає в себе основну ідодаткову зара -ботную плату та доплату по районному коефіцієнт,
12.среднемесячная заробітна плата на одного робітника розраховуєтьсятак: річний фонд зарплати облікова чисельність * 12месяцев

РІШЕННЯ:
Котельник
1.Заработок по тарифу:
22 * 27 * 215 = 127710 крб.
2.доплата за нічні:
127710 - 100% x - 12%x = (127710 * 12)/100 = 15325,2 руб.
3.доплата за святкові:
127710 -100% x - 2.2%x = (127710 * 2.2)/100 = 2809.62 руб.
4.премія в рублях:
127710 - 100% x - 40%x = (127710 * 40)/100 = 51084 руб.
5.ітоговая сума основної заробітної плати:
127710 +15325.2 +2809.62 51084 = 196928.82 руб.
6.дополнітельная заробітна плата:
196928.82 -100% x -13%x = (196928.82 * 13)/100 = 25600.75 руб.
7.ітоговая сума основної та додаткової заробітної плати
196928,82 +25600,75 = 222529,57 руб.
8.доплата по районному коефіцієнт:
222529,57 -100% x - 15%x = (222529.57 * 15)/100 = 33379.44 руб.
9.годовой фонд зарплати:
222529.57 +33379.44 = 255909.01 руб.
10. середньомісячна з/плата на одного працівника:
254718.726/(27 * 12) = 786.168 руб.

Для інших робітників заробітна плата нараховується аналогічно.

2.5 Розрахунок річного фонду заробітної плати спеціалістів і службовців ділянки.

Таблиця № 5


| посаду | оклад | Кількість | Оклад | Премія | Оклад + | Район. | Річний |
| | | Штатна. | На всі | | | коеф. | |
| | | Одиниць | шт.ед. | | Премія | | Фонд |
| | | | | | | | Оплати |
| | | | |% | Руб. | | | |
| Начальник | | | | | | | | |
| | 960 | 1 | 960 | 87 | 835 | 1795 | 269 | 24768 |
| ділянки | | | | | | | | |
| Старший | 760 | 1 | 760 | 66 | 501 | 1261 | 189 | 17400 |
| майстер | 660 | 2 | 1320 | 60 | 792 | 2112 | 316 | 29136 |
| Майстер | 560 | 1 | 560 | 56 | 313 | 873 | 130 | 12036 |
| Механік | 460 | 1 | 460 | 56 | 257 | 717 | 107 | 9888 |
| Електрик | 370 | 1 | 370 | 46 | 170 | 540 | 81 | 7452 |
| Економіст | 360 | 1 | 360 | 42 | 151 | 511 | 76 | 7044 |
| | | | | | | | | |
| Нормують | | | | | | | | |
| Разом |-----| 8 | 4790 |------| 3019 | 7809 | 1168 | 107724 |
| | | | | - | | | | |

Пояснення до розрахунку:
1.Чтоби знайти місячний оклад на всі штатні одиниці, необхідномісячний поса -ностной оклад помножити на кількість штатних одиниць.
2.Чтоби знайти премію в рублях, потрібно місячний оклад на всіштатні одиниці розум -ножіть на% премії і розділити на 100%.
3.Чтоби дізнатися місячний посадовий оклад на всі штатні одиниці з премією, потрібноале місячний оклад на всі штатні одиниці скласти спреміей врублях.
4.Чтоби знайти доплату по районному коефіцієнт, потрібно місячнийпосадовий оклад на всі штатні одиниці з премією помножити наставку районного коефіцієнта і розділити на 100%.
5.Чтоби знайти річний фонд заробітної плати, необхідно скластимісячний посадовий оклад на всі штатні штатні одиниці зпремією і доплату по районному коефіцієнт і помножити цю сумуна 12 місяців.

Рішення:
Начальник ділянки.
Місячний оклад на всі штатні одиниці = 960 * 1 = 960 руб.
Премія в рублях = (960 * 87%)/100% = 835 руб.
Місячний посадовий оклад на всі штатні одиниці з премією =
960 +835 = 1795 руб.
Доплата по районному коефіцієнт = (1795 * 15%)/100% = 269 руб.
Річний фонд з/плати = (1795 +269) * 12 = 24768 руб.

2.6 Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію устаткування для складання калькуляції.

Таблиця № 6


| Статті витрат | Сума, руб. |
| 1 | 2 |
| 1.Амортізація обладнання та транспортних засобів, | |
| інстру-| 120503 |
| мента і хоз.інвентаря. | |
| 2.Експлуатація о | 16815 |
| борудованія і транспортних засобів, інстру-| |
| мента і хоз.інвентаря. | 44840 |
| 3.Текущій ремонт обладнання та транспортних | |
| засобів, інструменту і госп. інвентаря. | |
| Разом: | 182158 |

Пояснення до розрахунку:
1.Амортізація обладнання та транспортних засобів, інструменту тахоз.інвентаря бе -рется з таблиці №1 нарахування амортизації.
2.Затрати на експлуатацію приймаємо в розмірі 1,5% від загальноїпервісної вартості даних груп основних фондів.
3.Текущій ремонт приймаємо в розмірі 4% від загальної первісноївартості данихгруп основних фондів, первісна вартість визначається зтаблиці нарахування амортизації.

2.7 Розрахунок цехових витрат.

Таблиця № 7.
| Статті витрат | Сума, руб. |
| 1.Содержаніе апарату управління цеху та іншого | 149197,74 |
| персоналу. | 1005916,114 |
| 2.Амортізація. | 49580,08 |
| 3.Содержаніе будівель і споруд. | 61975,1 |
| 4.Текущій ремент будівель і споруд. | 296890,251 |
| 5.Охрана праці і техніка безпеки в цеху. | |
| Разом: | 1563559,285 |
| |

Пояснення до розрахунку:
1.Содержаніе апарата керування містить у собі підсумкову сумурічного фонду заробітної плати спеціалістів і службовців ділянкиплюс 38,5% від цієї суми як відрахування на соціальніпотреби.
2.Амортізація береться з таблиці нарахування амортизації по всіхгрупам основнихфондів.
3.Расходи на утримання будинків і споруд та інших основнихфондів приймаємов розмірі 0,8% від їх загальної вартості парвоначальной.
4.Расходи на поточний ремонт будівель, споруд та інших основнихфондів приймаємоу розмірі 1% від їх первісної загальної вартості.
5.Первоначальная вартість будівель, споруд та інших основнихфондів визначається з таблиці розрахунку амортизації, витрати наохорону праці прінрмаем в розмірі 10% відрічного фонду заробітної плати всіх основних робочих ділянки.

Вихідні дані для складання калькуляції собівартості продукції:
1.Топліво.
| Найменування | Од. | Витрати на 100кВт/ч | Ціна за тис.м3 |
| Газ | тис.м3 | 2,72 | 2000 |


2.Вспомогательние матеріали.
| Найменування | Од. | Витрати на 100кВт/ч | Ціна за тн |
| 1.Мазут | тн | 0,52 | 230 |


3.Вода на технологічні цілі.
| Найменування | Од. | Витрати на 100кВт/ч | Ціна за літр |
| Вода технічна | М3 | 40,4 | 9 |


4.Годовая основна заробітна плата робітників 2627346,35 руб.
5.Годовая додаткова заробітна плата робітників 341554,6 руб.
6.Годовие витрати на содерженіе і експлуатацію обладнання 182158руб.
7.Годовая сума цехових витрат 1563559 руб.
8.Годовой випуск готової продукції 50000 квт/год
9.Расходи на социальние потреби 38,5%
Розрахунок калькуляції собівартості продукції ділянки.

Таблиця № 8.
| Статті витрат | Од. | Ціна, руб | На 100кВт/ч | На 50000квт/ч |
| | |. | | |
| | | | Кількість | сума | Кількість | Сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Сирье і осн. | | | | | | |
| мат-ли: | тис.м3 | 2000 | 2,72 | 5440 | 1360 | 2720000 |
| 1.1Газ | | | | | | |
| 2Вспом.мат-ли: | тн | 230 | 0,52 | 119,6 | 260 | 59800 |
| 2.1Мазут | | | | | | |
| Разом за статтею: | | | | 5559,6 | | 2779800 |
| 3.Вода на | М3 | 9 | 40,4 | 363,6 | 20200 | 181800 |
| технол.целі | | | | | | |
| Разом за статтею: | | | | 363,6 | | 181800 |
| 4.Основн.з/пл | Руб. | | | 52,55 | | 26275 |
| проізв.раб. | Руб. | | | 6,83 | | 3415 |
| 5.Дополн.з/пл | Руб. | | | 22,86 | | 11430 |
| проіз.раб. | | | | | | |
| 6.Отчісленія на | Руб. | | | 3,64 | | 1820 |
| соц.нуж. | Руб. | | | 31,27 | | 15635 |
| 7.Расчет на сод.і | | | | | | |
| експл. | | | | | | |
| устаткування. | | | | | | |
| 8.Цеховие витрати | | | | | | |
| Разом цехова | Руб. | | | 6040,35 | | 3020175 |
| себестоім. | | | | | | |
| | | | | | | |

Пояснення до розрахунку:
1.Чтоби скласти калькуля

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !