Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Екзаменаційні квитки по статистиці за осінь-зиму 2000
     

 

Статистика

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 1

1) Відносні величини порівняння.
2) Привести метод побудови стратегічних індексів. < br> 3) За якими двома групами факторів йде аналіз зміни рентабельності?
4) Що характеризують показники персоналу фірми?
5) Які витрати враховуються при побудові показників рентабельності?
6) Є дані страхових організацій області про число укладених договорів по добровільному особистому страхуванню за період

Визначити загальну кількість договорів, укладених страховими організаціями.
7) Фірма оцінила свою частку ринку рівний 0,3 і частку ринку найбільшою конкуруючої фірми - 0,6. Як оцінити стан фірми на ринку?

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 2

1) Розрахунок медіани в рядах розподілу.
8) У чому полягає статистичне забезпечення маркетингу?
9) Трудові індекси продуктивності праці. Метод розрахунку. Економічний сенс.
10) У чому полягають основні завдання статистичного вивчення основного капіталу?
11) Які показники прибутку зазвичай використовуються в показнику рентабельності?
12) Є наступні дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр..

Розрахувати базисні темпи зростання продукції, прийнявши за базу 1993
13) За даними бюджетних обстежень отримано наступний розподіл домогосподарств області за рівнем середньодушового доходу на місяць:

Якою є питома вага домогосподарств, які мають середній дохід не нижче прожи-

точного мінімуму, якщо він становить 700 руб./Міс.?

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 3

1) Середня арифметична. < br>14) Привести якісну оцінку (висока, низька) частки ринку даної фірми?

15) Індекс постійного (фіксованого) складу.
16) Зміна вартості основного капіталу при зміні фондомісткості?
17) Як приймаються інвестиційні рішення в умовах ризику?
18) Є наступні дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр..

Розрахувати середньорічний абсолютний приріст продукції.
19) Вартість умовної «споживчого кошика» по місяцях склав, у.о.:

Обчислити помісячні індекси купівельної спроможності карбованця.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 4

1) Ряди розподілу; їх види.
20) Прогнозування в рядах динаміки на основі трендової моделі.
21) Привести агрегатний індекс планового завдання і розрахунок планової суми загальної економії (перевитрати) від зміни собівартості.
22) У чому сенс поняття показника календарного фонду робочого часу?
23) Що розуміється під рівнем життя як соціально-економічною категорією?
24) По трьох структурним підрозділам форми є наступні дані

Яка чисельність фірми?
25) Вартість умовної «споживчого кошика» по місяцях склав, у.о.:

Обчислити помісячні індекси споживчих цін.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 5

1) Середні прості і зважені .
26) Аналітичне вирівнювання динамічно ряду при рівномірному розвитку.
27) Показати зв'язок індивідуальних індексів собівартості планового, виконання плану, фактичного.
28) У чому сенс поняття показника табельного фонду робочого часу?
29) У чому полягає економічний зміст показників рентабельності?
30) Є наступні дані про продані товари:

Визначити індивідуальні індекси товарообігу.
31) По підприємству є такі дані (тис. у.о.):

Визначити абсолютний приріст прибутку, обумовлений впливом обсягу реалізованої продукції.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 6

1) Завдання угрупувань та їх види.
32) Розрахунок середнього абсолютного приросту.
33) Як розраховується надпланова економія (перевитрата) за собівартістю вироби?
34) Дати визначення показника максимально можливого фонду робочого часу.
35) Дати поняття мінімального споживчого бюджету.
36) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Побудувати кумуляту з цього варіаційного ряду.
37) Відомі наступні дані з продовольчого магазину

Визначити економію покупців, отриману в результаті зміни цін на про-

дукти.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 7

1) Відносні величини інтенсивності.
38) ланцюгові і базисні темпи росту, їх взаємозв'язок.
39) Розрахунок і застосування середнього арифметичного індексу цін.
40) Перерахувати основні завдання статистики собівартості продукції.
41) Дати визначення індексу споживчих цін (індексу вартості життя).

42) Опитування 15 працівників фірми про рівень середньомісячної заробітної плати представлений даними (руб.): 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800,

800, 900, 900, 900, 900, 1200.

Визначити медіану вибіркового ряду.
43) Заробітна плата службовця за період часу зросла на 15%, індекс цін склав величину 1,1. Який індекс реальної заробітної плати?

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 8

1) Статистичне спостереження. < br>44) Методи виявлення основної тенденції в рядах динаміки.
45) ланцюгові і базисні індекси;, їхній взаємозв'язок.
46) Як розраховується середньорічна вартість основного капіталу?
47) Які розділи входять в систему показників рівня життя?
48) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Не більше якого розміру кредиту видають 50% банків?
49) Бізнес-планом на 1997 р. встановлений приріст випуску продукції на 4% в порівнянні з 1996 р. Фактично збільшено випуск продукції за 1997 р. на

6%.

Визначити ступінь виконання плану випуску продукції в 1997 р.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 9

1) Середня гармонійна. < br>50) Привести поняття «кривої досвіду», кривий навчання.
51) Вартісний індекс продуктивності праці. Метод розрахунку.

Економічний сенс.
52) Які способи представлення продукції в вартісному виразі для коректного порівняння в динаміці?
53) Привести метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій (IR).
54) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Побудувати гістограму з цього варіаційного ряду.
55) Сукупні обсяги реалізації продукції фірми за два наступні квартали (II і III) 1998 р. склали, відповідно, 220 тис. руб. і

360 тис. руб. Індекс цін в III кварталі по відношенню до II виявився рівним 1,8. Розрахувати зміну обсягу реалізації за розглянутий період у порівнянних цінах.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 10

1) Відносні показники варіації: коефіцієнт осциляції, відносне лінійне відхилення, коефіцієнт варіації.
56) Ланцюговий і базисний методи розрахунку показників динаміки.
57) Агрегатна форма загального індексу.
58) Як пов'язані фондовіддача і віддача активної частини основного капіталу?
59) Як впливає на рівень рентабельності зниження фактора фондомісткості? подорожчання фактора собівартості? підвищення цін?
60) Доходи банків у звітному році характеризувалися наступними показниками

Розрахувати середню процентну ставку банків.
61) Є дані про терміни функціонування банків на початок року:

Визначити середній термін функціонування банків.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 11

1) Предмет статистичної науки і його зміст.
62) Привести показники конкурентоспроможності товару.
63) Дати аналіз зміни прибутку за допомогою індексного методу.
64) Які методи застосовуються при побудові статистичних показників продуктивності праці?
65) В яких випадках виникає задача оцінки оптимального розміру торговельного підприємства? Які показники використовуються при побудові балансу руху мережі торгівлі? Динаміки чисельності торгової мережі.
66) Опитування 15 працівників фірми про рівень середньомісячної заробітної плати представлений даними (руб.): 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800,

800, 900, 900, 900 , 900, 1200.

Побудувати точковий варіаційний ряд, згрупувавши дані в 3 інтервалу.
67) Є дані про випуск однорідної продукції по двом підприємствам:

Визначити середню собівартість одиниці продукції.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 12

1) Показники варіації: розмах варіації і середнє лінійне відхилення.
68) Що таке рейтинг позиції фірми на ринку?
69) Індекси індивідуальні та загальні.
70) мультиплікативна модель обсягу виручки від реалізації. Опис, область застосування.
71) Дати поняття прожиткового мінімуму.
72) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Розрахувати середній обсяг кредиту.
73) Дані з прибутку та суми основного і оборотного капіталу фірми за два періоди наведені в таблиці:

Визначити абсолютна зміна рентабельності.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 13

1) Розрахунок середньої в рядах розподілу.
74) Описати види маркетингової інформації.
75) Привести визначення агрегатного індексу виконання плану по собівартості і розрахунок надпланової суми економії (перевитрати), отриманої за рахунок зниження собівартості.
76) Якому методу порівняння показників витрат на 1 у.о. продукції віддається перевага на практиці?
77) Показники статистики ринкової інфраструктури.
78) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Чому дорівнює варіаційний розмах?
79) По підприємству є такі дані (тис. у.о.):

Визначити абсолютний приріст прибутку, обумовленим впливом зміни ціни.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 14

1) Відносні величини координації.
80) Екстраполяція в рядах динаміки.
81) Дати аналіз зміни обсягу продукції за рахунок зміни чисельності працівників і за рахунок зміни продуктивності праці.
82) Як змінюється показник фондовіддачі під впливом зміни віддачі активної частини основного капіталу і структури?
83) Привести метод розрахунку індексу реальних наявних доходів.
84) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Побудувати полігон по заданому варіаційного ряду.
85) Є такі дані по підприємству (тис. у.о.)

Визначити середній рівень рентабельності за період.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 15

1) Розрахунок моди в рядах розподілу.
86) Згладжування ряду динаміки методом ковзної середньої.
87) Дати оцінку ступеня відносної вагомості окремих факторів у досягненні певного рівня прибутку.
88) У чому полягає аналіз впливу показників використання основного капіталу та його структури на зміну обсягу продукції?
89) Дати поняття сукупних доходів населення.
90) Є дані страхових організацій області про кількість укладених договорів по добровільному особистому страхуванню за період

Визначити моду.
91) Валовий регіональний продукт ВРП і приріст цін характеризують такі дані

Визначити індекси - дефлятори ВРП.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 16

1) Структурні угруповання. < br>92) У чому полягають завдання маркетингового дослідження?
93) Розрахунок і застосування середнього гармонічного індексу цін.
94) Привести уваги зміни обсягу реалізації внаслідок зміни коефіцієнта товарності.
95) Дати поняття середньозваженої ціни капіталу.
96) Є наступні дані про продані товари:

Визначити агрегатний індекс цін Ласпейреса.
97) Є наступні дані по фірмі, людина:

на початок року чисельність працюючих 940

протягом року прийнято на роботу 40

вибуло зі складу трудових ресурсів 35

Визначити чисельність фірми на кінець року, середньорічну, коефіцієнти плинності, інтенсивності обороту з прийому, постійності кадрів. Зробити висновок про динаміку трудових ресурсів фірми.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 17

1) Поняття і сутність угруповання .
98) Розрахунок темпу нарощування в рядах динаміки.
99) Індекс цін Пааше.
100) Дати поняття продукції. Привести методи обліку продукції.
101) Розрахунок зміну загальної рентабельності під впливом зміни прибутку від реалізації продукції? рентабельності продукції?
102) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Скільки банків видали кредитну суму не менше 12 тис. у.о.? (відповідь представити

у%).
103) Є дані про випуск однорідної продукції по двом підприємствам:

Визначити індекс середньої собівартості продукції.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 18

1) Побудова варіаційного ряду.
104) Якими факторами на практиці замінюють стратегічні індекси? Дати економічне обгрунтування заміни.
105) Взаємозв'язок індексів змінного, постійного складу, структурних зрушень.
106) Дати визначення середньої облікової чисельності за місяць.
107) Дати поняття особистих наявних доходів.
108) Є наступні дані про виробництво продукції підприємства за 1993 -

1997 рр.. тис.у.е

Визначити середній темп зростання виробництва продукції.
109) Відомо, що індекс цін склало 2,1. Розрахувати індекс купівельної спроможності грошей.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 19

1) Завдання статистики в умовах становлення ринкових відносин.
110) Розрахунок середнього рівня в моментних рядах динаміки.
111) Як розраховується загальна сума перевитрати (економії) від зміни собівартості вироби?
112) Як визначаються показники невикористаного робочого часу з поважних причин і втрат робочого часу?
113) Що вивчає статистика ринкової інфраструктури?
114) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Розрахувати середнє лінійне відхилення.
115) По підприємству є такі дані (тис. у.о.):

Визначити абсолютний приріст прибутку від реалізації продукції.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 20

1) Види відносних величин.
116) У чому полягає експериментальний спосіб прогнозування прибутку?
117) Визначення приросту продукції (товарообороту) внаслідок зміни цін.
118) Які показники відносяться до узагальнюючих показників використання основних засобів?
119) Аналіз зміни абсолютного приросту торгової площі за рахунок зміни числа підприємств? Середнього розміру підприємств?
120) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена у вигляді інтервального варіаційного ряду

Розрахувати середнє квадратичне відхилення.
121) Є наступні дані по фірмі:

Визначити зміну обсягу продукції за рахунок зміни віддачі активної частини.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 21

1) Графічне представлення варіаційного ряду .
122) ланцюгові та базисні абсолютні прирости. Їх взаємозв'язок.
123) Індекс товарообігу. Визначення. Взаємозв'язок з індексами цін і обсягу.
124) Дати розрахунок зміни обсягу реалізації внаслідок збільшення коефіцієнта реалізації.
125) Перерахувати основні джерела доходів населення.
126) Є наступні дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр..

Розрахувати середньорічне виробництво продукції за 1993-1997 рр..
127) Є наступні дані по фірмі:

Визначити зміну обсягу продукції в результаті зміни обсягу основних

коштів.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 22

1) Статистична інформація та способи її отримання.
128) моментні та інтервальні ряди динаміки
129) Факторний аналіз. Поняття, область застосування.
130) Які показники відносяться до відносними показниками використання робочого часу?
131) Для чого впроваджуються прогресивні організаційні форми торгівлі?
132) Є наступні дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр..

Розрахувати середньорічний темп зростання продукції.
133) На ринку торгівлю товаром здійснює 18 торгових точок. З них дві торгують за ціною 9 у.о. за 1 кг., а інші - по 8 у.о. за 1 кг. При цьому сумарний товарообіг дешевих і дорогих торгових точок однаковий.

Визначити товарообіг середньої дорогою і середньої дешевої торгової точки, якщо загальний обсяг продажу товару становить 1500 кг.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 23

1) Дисперсія.
134) Порівнянність в рядах динаміки
135) Індекс цін Ласпейреса.
136) Які показники входять у систему кінцевих фінансових результатів господарської діяльності фірми?
137) Дати поняття номінальних і реальних доходів.
138) Є наступні дані про виробництво продукції підприємства за 1993 -

1997 рр.. тис.у.е

Побудувати згладжений ряд методом ковзної середньої з періодом 3.
139) Є наступні дані по фірмі:

Визначити зміну віддачі основних засобів за рахунок зміни їх структури.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 24

1) Середня геометрична. < br>140) Метод найменших квадратів.
141) Розрахунок приросту товарообігу внаслідок зміни обсягів продажів.
142) Які показники продуктивності праці застосовуються при аналізі використання трудових ресурсів?
143) Які показники використовуються для характеристики рівня життя?
144) Обстежено +50 підприємств міста, що характеризуються скороченням виробництва. Дані обстеження представлені в таблиці

Визначити середній відсоток скорочення виробництва.
145) За фірмі відомі такі дані за два періоди функціонування:

Яке зміна фондовіддачі активної частини за період?

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 25

1) Відносні величини структури.
146) Аналітичне вирівнювання ряду динаміки при рівноприскореному розвитку.
147) Індекс змінного складу.
148) Перерахувати чинники, що впливають на показники виробництва продукції.
149) Дати поняття особистих доходів населення.
150) Опитування 15 працівників фірми про рівень середньомісячної заробітної плати представлений даними (руб.): 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800,

800, 900, 900, 900 , 900, 1200.

Побудувати інтервальний варіаційний ряд, згрупувавши дані в 3 інтервалу.
151) За даними бюджетних обстежень отримано наступний розподіл домогосподарств області за рівнем середньодушового доходу на місяць:

Якою є питома вага домогосподарств, які мають середньорічний дохід не нижче

8900

у.о./міс.?

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 26

1) Типологічні угруповання. < br>152) У чому полягає модель Портера?
153) Привести індивідуальні індекси виконання плану по собівартості, планового завдання, фактичної собівартості.
154) Який зв'язок результативного зміни показника реалізації продукції зі зміною складових його факторів?
155) Як визначається показник купівельної спроможності грошей?
156) Є наступні дані про виробництво продукції підприємства за 1993 -

1997 рр.. тис.у.е

Побудувати згладжений ряд методом середнього абсолютного приросту.
157) Є дані про випуск однорідної продукції по двом підприємствам:

Визначити індекс структурних зрушень.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 27

1) Відносні величини виконання договірних зобов'язань.
158) Які основні фактори визначають конкурентоспроможність товару?
159) Як застосовується індексний метод при аналізі ефективності трудових ресурсів?
160) Статистичний аналіз показників оборотного капіталу.
161) Привести метод розрахунку чистого приведеного ефекту (NPV).
162) По трьох структурним підрозділам форми є наступні дані

Розрахувати середню місячну заробітну плату в цілому по фірмі.
163) Є наступні виробничі показники по підприємству:

Визначити на скільки відсотків в середньому змінився випуск продукції.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 28

1) Середні величини: групові і загальні.
2) Розрахунок середнього темпу зростання та приросту.
3) Індекс фізичного обсягу Ласпейреса.
4) Перерахуйте показники руху основного капіталу.
5) У чому полягають основні статистичні задачі аналізу рентабельності?

6) Розрахувати середній курс акцій по всіх ділянках фондової біржі


7) Є такі дані по підприємству (тис. у.о.):

Визначити абсолютні зміни загальної рентабельності.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 29

1) Медіана: поняття і розрахунок.
164) Згладжування ряду динаміки середнього абсолютного приросту.
165) Привести агрегатний індекс фактичної зміни собівартості продукції і розрахунок суми фактичної економії (перевитрати), отриманого внаслідок зниження (підвищення) собівартості продукції.
166) Факторний аналіз показників витрат на 1 у.о. продукції.
167) У чому полягає економічна значущість ціни капіталу?
168)
169) Під двом структурним підрозділам фірми є такі дані

Розрахувати середньомісячну зар. плату за всім працівникам фірми в цілому.
170) Є наступні виробничі показники по підприємству:

Визначити економію робочого часу в результаті зміни трудомісткості продукції.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 30

1) Середнє квадратичне відхилення.
171) Як на основі стратегічної матриці приймається рішення про поведінку фірми на ринку?
172) Застосування індексного методу в факторному аналізі.
173) порівнянних продукція.
174) Як застосовується критерій чистого приведеного ефекту (NPV)?
175) Є дані страхових організацій області про кількість укладених договорів по добровільному особистому страхуванню за період

Яка частка страхових організацій, які уклали найбільшу кількість договорів?
176) За даними бюджетних обстежень отримано наступний розподіл домогосподарств області за рівнем середньодушового доходу на місяць:

Визначити середньомісячний душовий дохід домогосподарств області.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 31

1) Статистична методологія. < br>177) Дати поняття стратегічної матриці в маркетингу. Які фактори використовуються при побудові стратегічної матриці?
178) Натуральний індекс продуктивності праці. Метод розрахунку.

Економічний сенс.
179) Факторний аналіз зміни рівня прибутку від реалізації: у результаті зміни цін і рівня собівартості.
180) Як на державному рівні ведеться статистика рівня життя?
181) Є наступні дані про продані товари:

Визначити агрегатний індекс цін Пааше.
182) Дані з прибутку та суми основного і оборотного капіталу фірми за два періоди наведені в таблиці:

Яке зміна рентабельності за рахунок зміни прибутку?

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 32

1) Мода; поняття і розрахунок.
183) Згладжування ряд динаміки методом середнього темпу зростання.
184) Статичний індекс. Поняття. Область застосування.
185) Аналіз зміни прибутку в результаті зміни обсягів реалізації та структури реалізованої продукції.
186) Що таке ціна капіталу?
187) Є наступні дані про продані товари:

Визначити абсолютний приріст товарообігу за рахунок зміни обсягів продажів.
188) Валовий регіональний продукт ВРП і приріст цін характеризують такі дані

Визначити обсяг ВРП в порівнянних цінах по роках.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 33

1) Відносні величини динаміки.
189) Ряди динаміки: основні поняття
190) Індекс структурних зрушень.
191) Визначення показників фактичних витрат на 1 у.о. продукції?
192) Дати поняття внутрішньої норми прибутку інвестицій.
193) Є дані страхових організацій області про кількість укладених договорів по добровільному особистому страхуванню за період

Визначити середнє число договорів у розрахунку на одну страхову організацію

області.
194) Фірма на двох ділянках виробляє виріб А. Відомі дані про трудомісткість виробництва виробу А і кількість вироблених виробів по кожній ділянці за січень і лютий 1998

Визначити трудової індекс продуктивності праці .

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 34

1) Середня квадратична. < br>195) Розрахунок середнього рівня в інтервальних рядах динаміки.
196) Застосування індексу цін як дефлятора.
197) Описати область застосування статистичних методів при обліку продукції.
198) Яке зміну загальної рентабельності внаслідок зміни фондомісткості продукції? коефіцієнта закріплення?
199) Є наступні дані про продані товари:

Визначити агрегатний індекс фізичного обсягу Пааше.
200) Є дані по підприємству, тис. у.о.

Визначити суму оборотних коштів, вивільнених з обороту в результаті ус-

корінь з оборотності.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 35

1) Поважні середні. < br>201) Показники динаміки: абсолютний приріст, темпи росту і приросту.
202) Індекс фізичного обсягу Пааше.
203) Який вплив на вартість основного капіталу робить зміна обсягу випуску?
204) Індекс середнього рівня ефективності (прогресивності) форм торгівлі.
205) Є дані про чисельність району за 1991-1997 рр.. (тис. чол.)

Привести ряди динаміки до порівнянної увазі, виходячи з нових меж району.
206) Фірма випускає два види продукції, виробництво яких характеризується такими даними:

Розрахувати абсолютна зміна прибутку за період.

Зав. кафедрою

------------------------------------------ --------


     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !