Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Сутність соціального страхування
     

 

Страхування

Центросоюз РФ

СібУПК

Кафедра Фінансів

РЕФЕРАТ

На тему "Сутність соціального страхування"

Виконала: Студентка 452гр

Лалетіна М

Проверила:

Новосибірськ 1999

ЗМІСТ

| | Стор . |
| Вступ | 2 |
| Глава I | 3-18 |
| Глава II | 18-20 |
| Висновок | 20 |
| Список використаної літератури | 21 |
| | |
| | |

ВСТУП

За часів соціалізму кожен працівник твердо знав, що він завждиотримає свою путівку в санаторій, відправить свою дитину в піонерськийтабір, а пенсії його батьків вистачить їм на життя. Якщо захворіє він або йогодитина, то його безкоштовно вилікують і оплатять лікарняний лист. Матері -одинака отримували допомогу на дитину, якого, звичайно не вистачало нашикарні пелюшки і стрічки, але воно допомагало вижити тим, хто потрапив у важкуситуацію. Все це давала "Радянська країна", а звідки бралися ці гроші ічому зараз так катастрофічно стан: жінка боїться піти в декрет,тому що якщо її і не виженуть, то допомога по вагітності та пологах буденастільки мізерно, що його не вистачить навіть на проїзд у громадськомутранспорті.

Гроші на це виходили з коштів соціального страхування, системоюякого по праву пишалася країна. Куди ж зараз поділися ці кошти,невже джерела формування їх вичерпалися, але ж ми як і раніше відраховуємощомісяця частину своєї зарплати в бюджет і позабюджетні фонди.

У даній роботі я хотіла б постаратися зрозуміти як діє системасоціального страхування в нинішній Росії і можливість отримання реальноївіддачі від позабюджетних фондів кожним конкретним платником.

Розділ 1

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У РФ.

Соціальне страхування представлено в РФ Фондом соціального страхуванняі забезпечення. Діяльність Фонду регламентіруетсся Постановою
Уряду РФ від 12 лютого 1994 р. N 101 "Про Фонд соціальногострахування Російської Федерації ". Далі діяльність Фонду, його структура,порядок акумуляції та витрачання коштів будуть розглянуті більшдокладно.

Загальні положення про Фонд

Фонд соціального страхування Російської Федерації (далі -
Фонд) управляє коштами державного соціального страхування
Російської Федерації.

Фонд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції
Російської Федерації, законами України, указами Президента
Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду
Російської Федерації, а також Положенням "Про Фонд соціального страхування
Російської Федерації ".

Фонд є спеціалізованою фінансово-кредитною установою при
Уряді Російської Федерації. Грошові кошти та інше майно,що знаходиться в оперативному управлінні Фонду, а також майно, закріпленеза підвідомчими Фонду санаторно-курортними установами, єфедеральною власністю.

Грошові кошти Фонду не входять до складу бюджетів відповіднихрівнів, інших фондів і вилученню не підлягають. Бюджет Фонду та звіт про йоговиконанні затверджуються законом, а бюджети регіональних іцентральних галузевих відділень Фонду та звіти про їх виконання післярозгляду правлінням Фонду затверджуються головою Фонду.

До Фонду соціального страхування Російської Федерації входять наступнівиконавчі органи: регіональні відділення, що управляють коштами державногосоціального страхування на території суб'єктів Російської Федерації;центральні галузеві відділення, що управляють коштами державногосоціального страхування в окремих галузях господарства; філії відділень, що створюються регіональними та центральними галузевимивідділеннями Фонду за погодженням з головою Фонду.

Керівництво діяльністю Фонду здійснюється його головою.

Для забезпечення діяльності Фонду створюється центральний апарат Фонду,а в регіональних та центральних галузевих відділеннях та філіях - апаратиорганів Фонду.

При Фонді утворюється правління, а при регіональних і центральнихгалузевих відділеннях - координаційні ради, які є колегіальнимидорадчими органами.

Фонд, його регіональні та центральні галузеві відділення єюридичними особами, мають гербову печатку із своїм найменуванням, поточні валютні та інші рахунки в банках.

Місцезнаходження Фонду - м. Москва.

Завдання Фонду

Основними завданнями Фонду є: забезпечення гарантованих державою допомоги з тимчасовоїнепрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду задитиною до досягнення нею віку півтора року, на поховання, санаторно -курортне лікування та оздоровлення працівників і членів їх сімей, а такожінші цілі державного соціального страхування, передбаченізаконодавством, участь у розробці та реалізації державних програм охорониздоров'я працівників, заходів щодо вдосконалення соціального страхування; здійснення заходів, що забезпечують фінансову стабільність Фонду; розробка спільно з Міністерством праці Російської Федерації і
Міністерством фінансів Російської Федерації пропозицій про розміри тарифустрахових внесків на державне соціальне страхування; організація роботи з підготовки і підвищення кваліфікації фахівцівдля системи державного соціального страхування, роз'яснювальноїроботи серед страхувальників та населення з питань соціального страхування; співпрацю з аналогічними фондами (службами) інших держав іміжнародними організаціями з питань соціального страхування.

Кошти Фонду

Кошти Фонду утворюються за рахунок: страхових внесків роботодавців
(адміністрації підприємств, організацій, установ та інших господарюючихсуб'єктів незалежно від форм власності); страхових внесків громадян, які займаються індивідуальною трудовоюдіяльністю і які зобов'язані сплачувати внески на соціальне страхування ввідповідно до законодавства; страхових внесків громадян, які здійснюють трудову діяльність на іншихумовах і які мають право на забезпечення по державному соціальномустрахуванню, встановленому для працівників, за умови сплати нимистрахових внесків до Фонду; доходів від інвестування частини тимчасово вільних коштів Фонду вліквідні державні цінні папери та банківські вклади. Приміщення цихкоштів Фонду в банківські вклади провадиться в межах коштів,передбачених у бюджеті Фонду на відповідний період; добровільних внесків громадян і юридичних осіб; надходження іншихфінансових коштів, не заборонених законодавством; асигнувань з республіканського бюджету Російської Федерації напокриття витрат, пов'язаних з наданням пільг (посібників ікомпенсацій) особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи аборадіаційних аварій на інших атомних об'єктах цивільного чи військовогопризначення та їх наслідків, а також в інших встановлених закономвипадках; інших доходів (сум, отриманих у встановленому порядку за путівки,оплачені за рахунок коштів Фонду; коштів, що відшкодовуються Фонду в результатівиконання регресних вимог до страхувальників та інших).

Кошти Фонду спрямовуються на: виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах,при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею вікупівтора року, на поховання; санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників і членів їхсімей, а також на інші цілі державного соціального страхування,передбачені законодавством (часткове утримання санаторіївпрофілакторіїв, санаторних та оздоровчих таборів для дітей та юнацтва,підвідомчих санаторно-курортних установ, лікувальне (дієтичне)харчування, часткове фінансування заходів щодо позашкільному обслуговуваннюдітей, оплату проїзду до місця лікування і відпочинку і назад та інші); створення резерву для забезпечення фінансової стабільності Фонду на всіхрівнях. Порядок формування резерву і надання з нього коштів (наповоротній основі або безоплатно) визначається інструкцією про порядокнарахування, сплати, витрачання та обліку коштів державногосоціального страхування (далі - інструкція), затвердженої Фондомспільно з Міністерством праці Російської Федерації, Міністерствомфінансів Російської Федерації, Державної податковою службою Російської
Федерації і за участю Національного банку України; забезпечення поточної діяльності, утримання апарату управління Фонду; фінансування діяльності підрозділів органів виконавчоївлади, що забезпечують державний захист трудових прав працівників,охорону праці (включаючи підрозділи нагляду і контролю за охороною праці) ввипадках, встановлених законодавством; проведення науково-дослідної роботи з питань соціальногострахування та охорони праці; здійснення інших заходів відповідно до завдань Фонду, включаючироз'яснювальну роботу серед населення, заохочення позаштатних працівників
Фонду, що активно беруть участь в реалізації заходів із соціальногострахування; участь у фінансуванні програм міжнародного співробітництва зпитань соціального страхування.

Кошти Фонду використовуються тільки на цільове фінансуваннязаходів, зазначених у цьому Положенні. Не допускається зарахуваннякоштів соціального страхування на особові рахунки застрахованих. Кошти,отримані від стягнення пені і накладення фінансових санкцій (у розмірі 20відсотків), утворюють фонд розвитку Фонду соціального страхування Російської
Федерації. Положення про порядок формування і витрачання коштів фондурозвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.

Виплата допомоги по соціальному страхуванню, оплата путівок працівникам ічленам їх сімей у санаторно-курортні установи, фінансування іншихзаходів із соціального страхування на підприємствах, в організаціях,установах та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форм власностіздійснюється через бухгалтерії роботодавців. Відповідальність заправильність нарахування та витрачання коштів державного соціальногострахування несе адміністрація страхувальника в особі керівника та головногобухгалтера.

Управління Фондом

Голова Фонду та його заступники призначаються Урядом
Російської Федерації. Голова Фонду має чотирьох заступників, у томучислі одного першого.

Голова Фонду: керує діяльністю Фонду і несе персональну відповідальність завиконання покладених на нього завдань; розподіляє обов'язки між заступниками голови Фонду ікерівниками структурних підрозділів центрального апарату Фонду; вносить проект бюджету Фонду на затвердження в Уряд Російської
Федерації, а також після розгляду правлінням стверджує бюджетирегіональних і галузевих органів Фонду; стверджує зведений фінансовий звіт про використання коштівдержавного соціального страхування, розглядає зведений звіт пофінансово-господарської діяльності підвідомчих санаторно-курортнихустанов Фонду і вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи. Інформуєправління Фонду про стан розрахунків з органами Фонду; розробляє разом з Міністерством праці Російської Федерації,іншими зацікавленими міністерствами і відомствами, професійнимиспілками пропозиції щодо вдосконалення системи соціального страхування тазабезпечення державних гарантій із соціального страхування; затверджує спільно з Міністерством охорони здоров'я і медичноїпромисловості інструкцію про порядок видачі застрахованим листківнепрацездатності; з урахуванням думки правління Фонду приймає рішення про доцільністьстворення або ліквідації центральних галузевих відділень Фонду; відкриває (закриває) рахунки Фонду та її виконавчих органів убанках; з урахуванням думки правління Фонду затверджує структуру і штатнийрозпис центрального апарату Фонду, регіональних, центральнихгалузевих відділень Фонду, кошторис витрат (включаючи фонди оплати праці таінші) і звіти про їх виконання; керує діяльністю регіональних та центральних галузевих відділень
Фонду з виконання доходної і витратної частин бюджету Фонду тазабезпечує контроль за використанням коштів державногосоціального страхування; визначає порядок роботи підвідомчих санаторнокурортнихустанов; розглядає підсумки виконання бюджету Фонду та вживає заходів щодополіпшення цієї роботи, затверджує річні звіти про діяльністьрегіональних та центральних галузевих відділень Фонду; вживає необхідних заходів за результатами ревізій та перевірок повитрачання коштів Фонду його органами та підвідомчими санаторно -курортними установами; видає в межах своєї компетенції накази, положення, інструкції таінші документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Фонду; розглядає розбіжності з питань формування бюджету Фонду,штатів і кошторисів між органами Фонду, представляє інтереси Фонду в усіх організаціях, без довіреностідіє від імені Фонду, в установленому порядку розпоряджається коштамита майном Фонду, укладає договори; здійснює відповідно до законодавства прийом на роботу ізвільнення працівників центрального апарату Фонду, а також призначення напосаду та звільнення з посади керівників, заступників керівниківрегіональних та центральних галузевих відділень Фонду з урахуванням думкивідповідно глав виконавчої влади суб'єктів Федерації ізагальноросійських галузевих професійних спілок; делегує окремі свої права та повноваження підлеглим йомупосадовим особам; визначає напрями міжнародного співробітництва в межахкомпетенції Фонду; здійснює інші дії відповідно до рішень Уряду
Російської Федерації та інструкцією.

Положення, інструкції, роз'яснення та інші документи Фонду, прийняті ввстановленому порядку для забезпечення державних гарантій засоціальному страхуванню, підлягають обов'язковому виконанню страхувальниками.

Правління Фонду є колегіальним органом. Засідання правлінняпроводяться в міру необхідності.

Склад правління Фонду чисельністю 29 чоловік формується з осіб,що входять до нього за посадою (голова Фонду та його заступники, один зкерівників провідного структурного підрозділу центрального апарату
Фонду), представництво на постійній основі (два представника від
Міністерства праці і соціального розвитку Російської Федерації і по одномупредставнику від Міністерства фінансів Російської Федерації, Міністерстваохорони здоров'я Російської Федерації, Державної податкової служби
Російської Федерації, Центрального банку Російської Федерації, центральногокомітету профспілки працівників агропромислового комплексу Російської
Федерації) і представництва на основі ротації (7 представників відзагальноросійських об'єднань профспілок, 1 - від організацій, діяльністьяких пов'язана із захистом інтересів сімей працівників, по 3 представники відроботодавців і регіональних, центральних галузевих відділень фондів 1 --від загальноукраїнських громадських об'єднань інвалідів). Ротація членівправління здійснюється не частіше одного разу на рік. Члени правління Фонду,представлені головою Фонду на підставі пропозицій відповіднихміністерств, відомств, органів професійних спілок та організацій,затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правління Фонду розглядає питання, що входять до його компетенції, втому числі: про завдання Фонду та вдосконалення державного соціальногострахування; про формування та використання резервних коштів; проекти розміру тарифу страхових внесків; проект бюджету Фонду та його виконання; про участь у реалізації проектів державних програм зсоціального страхування; звіти про результати діяльності регіональних та центральних галузевихвідділень Фонду; про контрольно-ревізійної діяльності Фонду; проекти законодавчих та інших нормативних актів, правил, інструкційі положень з питань державного соціального страхування.

Регіональні відділення Фонду утворюються в суб'єктах Російської
Федерації, а центральні галузеві відділення Фонду - в окремих галузяхв порядку, встановленому пунктом 21 цього Положення.

Керівництво регіональними і галузевими відділеннями Фонду здійснюютькеруючі відповідними відділеннями, які несуть персональнувідповідальність за їх роботу.

Контроль за нарахуванням, надходженням та витрачанням коштівдержавного соціального страхування та фінансово-господарськоїдіяльністю Фонду

Контроль за повнотою і своєчасністю нарахування і сплатистрахувальниками страхових внесків та інших платежів здійснюється Фондомспільно з Державною податковою інспекцією України, а заправильним і раціональним витрачанням цих коштів на підприємствах -
Фондом за участю професійних спілок.

Додатково стягнуті податковими органами в результаті контрольноїроботи суми страхових внесків (платежів), штрафів, пені і іншихфінансових санкцій зараховуються в доходи Фонду з урахуванням відрахувань,вироблених податковим органам відповідно до законодавства.

Контроль фінансово-господарської діяльності регіональних тацентральних галузевих відділень Фонду здійснюється шляхом проведенняперіодичних ревізій і перевірок контрольно-ревізійною службою Фонду,яка здійснює свою діяльність на підставі положення, схваленогоправлінням Фонду та затвердженого головою Фонду.

Працівники контрольно-ревізійної служби, які здійснюють контроль заповнотою і своєчасністю нарахування і сплати страхувальниками страховихвнесків та інших платежів Фонду, підлягають обов'язковому державномуособистим страхуванням і мають право на відшкодування заподіяної їм шкоди впорядку і на умовах, встановлених Положенням про Пенсійний фонд
Російської Федерації.

Перевірка фінансово-господарської діяльності центрального апарату
Фонду здійснюється не рідше одного разу на рік спеціалізованоїаудиторською організацією, що має відповідну ліцензію.

Для роботодавців і підприємців важливі аспекти можливостейвикористання ними коштів соціального страхування, а також особливостейнарахування страхових внесків. Це регламентується "Інструкцією про порядокнарахування, сплати страхових внесків, витрачання та обліку коштівдержавного соціального страхування ".

Обов'язковій реєстрації як страхувальників в регіональних,центральних галузевих відділеннях Фондах (їх філіях) підлягають знаходятьсяна території Російської Федерації роботодавці:

- організації, які є юридичними особами, незалежно відорганізаційно-правових форм (у тому числі іноземні організації,що здійснюють діяльність на території Російської Федерації черезпостійні представництва);

- громадяни (в тому числі іноземні), які використовують працю найманихпрацівників у особистому господарстві.

Реєстрації як страхувальників також підлягають що знаходяться натериторії Російської Федерації селянські (фермерські) господарства,родові, сімейні громади нечисленних народів Півночі, що займаютьсятрадиційними галузями господарювання та відокремлені підрозділиорганізацій, які проводять нарахування заробітної плати, маютьокремий баланс і рахунки в установах банку.

У випадках, коли розрахунки по заробітній платі працівників виробляютьсяцентралізованими бухгалтеріями, реєстрації як страхувальникапідлягає організація, структурним підрозділом якої єцентралізована бухгалтерія.

Громадяни, які зареєстровані як підприємці,що здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи
(індивідуальні підприємці), приватні детективи, охоронці, аудитори,нотаріуси, що займаються приватною практикою, реєструються якстрахувальників в добровільному порядку.

Зазначені категорії громадян, які використовують у своїй діяльності працюнайманих працівників, які підлягають обов'язковій реєстрації в якостістрахувальників, як роботодавці.

Організації зобов'язані зареєструватися як страхувальник впротягом 30 днів з моменту державної реєстрації, громадяни,використовують працю найманих працівників - протягом 30 днів з моментуукладення трудового договору (контракту).

Для реєстрації в якості страхувальника організації представляютьзавірені копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію; листи органів статистики про присвоєння кодів по ОКПО і класифікаційних ознак; установчих документів (при необхідності).

Для реєстрації як страхувальників громадяни представляють паспортта завірені копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію (для індивідуальнихпідприємців); ліцензій (для приватних детективів, охоронців, аудиторів, нотаріусів,що займаються приватною практикою); трудового договору (для громадян, що використовують працю найманих працівників,як роботодавців).

Організації реєструються в якості страхувальника у виконавчомуоргані за місцем державної реєстрації, громадяни - за місцемпроживання. (Додаток N 1).

У центральних галузевих відділеннях Фонду як страхувальниківреєструються тільки організації відповідних галузей господарства, атакож організації, які обслуговують працівників цих галузей (організаціїторгівлі, громадського харчування, установи охорони здоров'я, автотранспортута ін.)

Організації та громадяни можуть бути зареєстровані якстрахувальника тільки в одному виконавчому органі Фонду.

Факт реєстрації підтверджується видачею відповідним виконавчиморганом Фонду повідомлення про реєстрацію встановленого зразка.

Страхувальник зобов'язаний повідомити у виконавчий орган Фонду про змінунайменування, місцезнаходження, інших зміни установчих документіворганізації протягом 30 днів з моменту їх державної реєстрації.

У випадку реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,перетворення) страхувальник зобов'язаний письмово повідомити виконавчийорган Фонду про що відбулися зміни. При виникненні у процесіреорганізації нових юридичних осіб, вони підлягають реєстрації в якостістрахувальників за правилами, встановленими цією Інструкцією.

У разі ліквідації (у тому числі у зв'язку з банкрутством) організації,ліквідаційна комісія зобов'язана негайно письмово повідомитивиконавчий орган Фонду про прийняте рішення і про зняття страхувальника зобліку. Виконавчий орган Фонду приймає рішення про зняття страхувальника зобліку після внесення органом, що здійснює державну реєстраціююридичних осіб, запису про ліквідацію до єдиного державного реєструюридичних осіб.

У разі ліквідації виконавчого органу Фонду в місячний термін з дняприйняття такого рішення страхувальнику надсилається повідомлення із зазначенняморгану, якому будуть передані його реєстраційні документи.

Порядок та строки сплати страхових внесків

Страхові внески нараховуються за тарифом, розмір якого встановлюєтьсяфедеральним законом.

На 1996 тариф страхових внесків до Фонду соціального страхування
Російської Федерації для роботодавців-організацій і громадян, що використовуютьпрацю найманих працівників у особистому господарстві встановлений у розмірі 5,4відсотка по відношенню до нарахованої оплати праці по всіх підставах ..

Від сплати страхових внесків до Фонду звільняються громадськіорганізації інвалідів, що перебувають у власності цих організаційпідприємства, установи та об'єднання, створені для здійснення їхстатутних цілей.

Страхові внески нараховуються на оплату праці за всіма підставамипрацівників, у тому числі позаштатних, сезонних, тимчасових і виконуютьроботу за сумісництвом, за винятком виплат, на які вВідповідно до законодавства страхові внески не нараховуються.

Страхові внески нараховуються на всі види оплати праці, незалежно відджерел фінансування і без зменшення на суму податків і утримань.

Сплата страхових внесків з оплати праці, нарахованого в іноземнійвалюті, провадиться в рублях. Для обчислення страхових внесків оплатапраці, нарахована в іноземній валюті, перераховується в рублі за курсом
Центрального банку Російської Федерації, що діє на день нарахуваннястрахових внесків.

Якщо в організації діє система оплати праці, яка передбачаєрозрахунки по заробітній платі в натуральній формі, то фонд оплати працізбільшується на вартість відповідної продукції, при цьому отриманапродукція оцінюється за державними регульованими цінами, а при їхвідсутності за вільними ринковими цінами.

Страхувальники сплачують страхові внески та інші платежі (витрати, неприйняті до заліку в рахунок страхових внесків, суми з відшкодування посібників,виплачених по трудових каліцтв і професійних захворювань, пені,штрафи, прихована сума оплати праці, часткова оплата за путівки) до Фондуодин раз на місяць в строк, встановлений для виплати заробітної плати заминулий місяць.

Селянські (фермерські) господарства, родові, сімейні громадинечисленних народів Півночі, що займаються традиційними галузямигосподарювання, які сплачують страхові внески в порядку, який визначається
Урядом Російської Федерації.

Громадяни, які використовують працю найманих працівників, як роботодавці,сплачують страхові внески у строки, встановлені для розрахунків у трудовомудоговорі.

Під сплатою страхових внесків розуміється перерахування страхувальникомвиконавчому органу Фонду різниці між нарахованими страховими внескамита витратами, зробленими відповідно до розділу 4 цієї
Інструкції.

Сплата страхових внесків страхувальниками - організаціями здійснюєтьсяшляхом безготівкових розрахунків - перерахуванням відповідних сум зі своїхрозрахункових або поточних рахунків на транзитні рахунки по соціальному страхуваннювиконавчих органів Фонду.

Страхувальники - громадяни перераховують страхові внески як шляхомбезготівкових розрахунків, так і шляхом внесення готівкових грошей в банк абопоштовим переказом їх на транзитні рахунки по соціальному страхуваннювиконавчих органів Фонду.

Платіжні доручення про перерахування страхових внесків, інших платежівна рахунок виконавчого органу Фонду подаються страхувальниками доустанови банку одночасно з пред'явленням чека на отримання сум наоплату праці за відповідний період. У платіжному дорученні за рядку
"Призначення платежу" необхідно записати: "сума нарахованих страховихвнесків за ........... місяць 199 ... р. сума, що належить до платежу
............. руб.

Платіжні доручення на перерахування всієї належної суми страховихвнесків, інших платежів подаються страхувальниками до установ банкунезалежно від наявності коштів на розрахунковому або поточному рахунку.

При недостатності коштів на рахунку страхувальника длязадоволення всіх пред'явлених до нього вимог, платіжне доручення наперерахування страхових внесків, інших платежів до Фонду задовольняється вчерговості, встановленої Законодавством.

У разі реорганізації страхувальник зобов'язаний провести повний розрахунок поплатежах до бюджету Фонду. Чи не погашена заборгованість страхувальникавідшкодовується його правонаступниками згідно з передавальним актом ірозділовим балансом.

У разі ліквідації страховика не погашена їм заборгованість ізплатежах до бюджету Фонду, відшкодовується ліквідаційною комісією в порядку ічерговості, встановленими Цивільним кодексом Російської Федерації.

Заборгованість по платежах до бюджету Фонду, не погашена громадянами,стягується з них у судовому порядку.

Рахунки із соціального страхування

Кошти державного соціального страхування зберігаються на поточних ітранзитних рахунках Фонду та її виконавчих органів, які відкриваються вустановах Центрального банку Російської Федерації, а за їх відсутності --в кредитних організаціях, уповноважених Урядовою комісією зпитань фінансової і грошово-кредитної політики на здійснення операційз коштами Фонду.

Для зберігання та обліку коштів соціального страхування Фонду, йоговідділенням відкриваються поточні рахунки, філіям відділень Фонду відкриваютьсятранзитні та поточні рахунки. Рахунки відкриваються відповідно до чинногопорядком, картки зразків підписів і відбитка печатки при відкриттітранзитних та поточних рахунків регіональним та центральним галузевимвідділенням Фонду засвідчуються відповідними посадовими особами Фонду, --філіях - відповідними посадовими особами відділень Фонду.

Кошти, що надійшли на транзитні рахунки філій відділень Фондущомісяця до 15 числа кожного місяця повністю перераховуються філіямиплатіжними дорученнями на поточні рахунки відділень Фонду. Кошти,що надійшли на поточні рахунки відділень Фонду, перераховуються Фондущомісяця в розмірі нормативу, затвердженого Постановою Фонду, зподальшої коригуванням суми за річного фінансового звіту. Відділення
Фонду щоквартально фінансують свої філії на витрати по утриманнюапарата в межах затверджених кошторисів і на покриття перевитрати повиплачених посібників страхувальників.

Інші операції щодо витрачання коштів з транзитних рахунків філіямине проводяться.

На поточні рахунки виконавчих органів Фонду зараховуються суми,одержані в порядку фінансування з поточних рахунків вищестоящих органів
Фонду, відрахувань з транзитних рахунків, а також у порядку розрахунківвиконавчих органів Фонду з організаціями. З поточних рахунківвиконавчі органи Фонду проводять всі витрати згідно із затвердженими ввстановленому порядку бюджетів і кошторисів.

Операції за поточними рахунками виробляються як у порядку безготівковихрозрахунків, так і шляхом отримання готівки за чеками. Операції згрошовим чеком проводяться виконавчими органами Фонду в банках здотриманням касової дисципліни.

Порядок витрачання коштів соціального страхування

Кошти державного соціального страхування витрачаютьсявиключно на цілі, встановлені федеральними законами, Положенням про
Фонді, відповідно до бюджету Фонду, бюджетами та кошторисами виконавчихорганів Фонду, затверджених у встановленому порядку.

Кошти державного соціального страхування спрямовуються на: виплату допомоги: по тимчасовій непрацездатності, по вагітності тапологах, одноразової допомоги жінкам, які стали на облік у медичнихустановах в ранні терміни вагітності, одноразової допомоги принародженні дитини, щомісячної допомоги на період відпустки по догляду задитиною до досягнення нею віку півтора року, соціальної допомоги напоховання; оплату додаткових вихідних днів по догляду за дитиною-інвалідом; оплату путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок працівників ічленів їх сімей, лікувальне (дієтичне) харчування, оплату проїзду в санаторно -курортні установи і в установи відпочинку; часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв, санаторних іоздоровчих таборів для дітей та юнацтва, що знаходяться на балансістрахувальників, часткове фінансування заходів по позашкільнійобслуговування дітей.

Зазначені витрати здійснюються через бухгалтерію страхувальника.

Витрати на адміністративні, господарські та інші цілі, пов'язані здіяльністю Фонду, його виконавчих органів здійснюються за кошторисом вмежах асигнувань, передбачених відповідними бюджетами.

В окремих випадках виплата допомоги, оплата і видача путівок насанаторно-курортне лікування та відпочинок може здійснюватися виконавчимиорганами Фонду за розпорядженням їх керівників.

Страхувальник не має права припиняти виплату допомоги здержавним соціальним страхуванням і в тому випадку, коли фактичнівитрати перевищують суму нарахованих страхових внесків.

Якщо сума фактичних витрат із соціального страхування перевищуєсуму нарахованих страхових внесків, відсутня сума відшкодовується вдесятиденний термін після отримання від страхувальника розрахункової відомості зазвітний квартал, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахункувиконавчого органу Фонду на розрахунковий або поточний рахунок страхувальника. Доотримання розрахункової відомості відсутня сума може бути відшкодованастрахувальнику на підставі поданої ним проміжної відомості абодовідки-розрахунку після проведення відповідним виконавчим органом
Фонду експертної оцінки обгрунтованостіі зроблених витрат і розрахунків.

Витрати на санаторно-курортне обслуговування повинні проводитисястрахувальником у межах нормативу, встановленого йому виконавчиморганом Фонду на календарний рік. Оплата путівок на санаторно-курортнелікування, в установи відпочинку, санаторії-профілакторії, санаторні таоздоровчі табори для дітей та юнацтва, на лікувальне (дієтичне)харчування здійснюється за рахунками організацій, у яких вони придбані. Замірою видачі путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок страхувальникивідносять їх вартість на витрати по державному соціальномустрахуванню. Порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв,дитячих оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкілвизначається виконавчим органом Фонду, в якому зареєстрованийстрахувальник, згідно поданих кошторисів.

Облік і звітність по коштах Фонду соціального страхування Російської
Федерації

Страхувальники зобов'язані вести облік:

- сум нарахованих страхових внесків та інших платежів до бюджету Фонду;

- сум зроблених витрат за їх видами з зазначенням кількіснихпоказників за встановленими формами звітності;

- сум проведених платежів в рахунок нарахованих страхових внесків;

- розрахунків за коштами соціального страхування з виконавчиморганом Фонду, в якому вони зареєстровані.

Облік коштів соціального страхування страхувальники ведуть на балансовійрахунку "Розрахунки із соціального страхування та забезпечення".

Страхувальники щоквартально складають у двох примірниках "Розрахунковувідомість за коштами фонду державного соціального страхування "
(форма N 4-ФСС РФ), затверджувану Фондом, і не пізніше 15 числа наступногоза звітним кварталом місяця представляють у виконавчий орган Фонду, вякому вони зареєстровані.

Органи Фонду ведуть бухгалтерський облік на основі плану рахунків,затвердженого Фондом та узгодженого з Міністерством фінансів Російської
Федерації.

Фінансові звіти про виконання бюджету Фонду складаютьсящоквартально за формою, затвердженою Фондом та узгодженої з Міністерствомфінансів Російської Федерації.

Стягнення заборгованості за страховими внесками та відповідальність запорушення порядку сплати страхових внесків та витрачання коштів Фондусоціального страхування Російської Федерації

Після закінчення встановлених термінів сплати страхових внесків та іншихНаціональна рада сума вважається недоїмкою і стягується в нарахуваннямпені.

До недоїмки належить: суми затриманих страхувальником платежів; суми нарахованих страхових внесків на прихований або занижений фондоплати праці.

Пеня нараховується за кожний день прострочення сплати страхових внесків донаступних розмірах: для страхувальників - організацій - 0,3 відсотка від суми недоїмки; для страхувальників - громадян, що використовують працю найманих працівників уособистому господарстві, інших страхувальників - 0,5 відсотка від суми недоїмки.

За несвоєчасне зарахування або перерахування страху

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !