Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Шпори по ТГП до ГОСАМ
     

 

Теорія держави і права

42. Юридичний позитивізм.
Представники: Бергбом, Шершеневич.
Виникла кА опозиційна «природному праву». Позитивізм вводить поняття
«Суб'єктивне право» як похідне від об'єктивного права, уст-го, созд-го гос-ом. Гос-во делегує суб'ет-ті права та сті-і юр-ие обов'язки внормах права, що складають закриту досконалу систему. Позитивізмототожнює права і закон. Природне право оголошується теорет-имдомислом, передбачається створити філософію позитивного права, завданнямякої д.б.н. вивчення зовнішнього вираження правових приписів.
+: Можливість встановлення стабільного правопорядку, детального вивченняструктури норми права, заснування юр. отв-ти, класифікація норм і н.п.а.
-: Обмеженість права від фактичних заг. Відносин, відсутністьможливості моральної оцінки правових явищ, відмова від дослідженьзмісту права, його цілей.

33.Соотношеніе економіки, держави і права.
Економіка - це сукупність виробничих відносин, спосібвиробництва конкретного суспільства.
Існує два основні підходи до співвідношення даних понять. Згіднопершого підходу, серед цих понять немає якого-небудь одного пріоритетного.
Первинними факторами розвитку і функціонування суспільних відносин (утому числі виробничих, політичних, правових) виступають інтересилюдей. У певних випадках інтереси одержують реалізацію перш за все вправі і лише потім втілюються в інших сферах соціальних зв'язків. Тутможна говорити про пріоритети права перед економікою (наприклад, в епохубуржуазних революцій в Західній Європі спочатку приймалися закони, а потімна їх базі формувалися нові економічні відносини).
Але буває і навпаки, коли інтереси спочатку втілюються в новівиробничі відносини, а потім закріплюються в праві. Тут вже можнаговорити про пріоритет економіка над правом. Політика вже виступаєпосередником між даними явищами і відповідно поняттями.
Відповідно до другого підходу, економіка визначає політику і право. Останняє надбудовних категоріями і залежать від базису (способувиробництва). Однак ця домінуюча роль виявляється лише в кінцевомурахунку, тому що політика і право, спираючись на економіку, можуть здійснювати йобернений вплив на неї, стимулюючи або стримуючи розвитоквиробничих відносин.
Політика тут теж виступає у вигляді посередника між економікою і правом.
Співвідношення між д-му і правом проявляється двояко:
1) коли визначальним чинником виступає держава і
2) коли визначальним чинником виступає право.
72.Понятіе і види НПА
Це - офіц. юр. док-т виданий гос-ом, встановлюється, ізменяющ., отменяющ.правов. норми, общеобяз. характер, підкріплений примусить. силою гос-ва. Заюр. силі всі НПА ділять на 2 групи: закони і подзакон.акти
Закон-НПА вищої юр. сили, прийнятий. в особливому поряд-ке-представ. органомабо референд. і регулир. наиб-леї важливі заг. відноси. Конституція -основополог. політ. правов. акт, закріплений. конст. устрій, права і Вільно-ди,форму правлю, держ. пристрій. Федер. конст. Закон прийнятий. з питаньпередбачений. в Конст. (про рефері-думі, про військове покладено, про змінений.статусу). Федер. закон-акти поточного закон-ва присвячений. різним сторонамсоц.-екон., політ, духовного життя общ-ва. Закони суб'єктів. Федер .- видаютьсяїх представ. органами і распраст тільки на соответст. терит.
Підзаконні. акти-правотворчої. акти компетент. орга-нів, котор. основ. назаконі і не суперечать. Укази распо-ряж Президента-в межах повноважень,відповід. з Конст., по поточних процедур. питань. Постановлено. ірозпоряджаючись. Править .- акти викон. органу, наділені широкий. компетенції. поуправлен. товариств. процесами. Накази, інструкції, положен.міністерств,відомств регулир. відноси. знаходячи. в їх компетенц. Рішення, пос-тановлен,распоряж.местних органів влади. Локальні НА-розпорядження для конкретнихпідприємств. (правила внутрен. труд.распорядка)
Від терміну дії - неопредел.-тривалість. і тимчасові.
Від сфери дії - общефедерал, суб'єкт Федер., Орга-нов місц. самоупр.,локальні

28.Понятіе правового гос-ва: історія і сучасність.
Розробка теорії правової д-ви має давню історію. Ще стародавнімислителі займалися пошуком розумної, справедливої організації суспільства ід-ої влади. Ідею єдності влади і права розвивав грецький мислитель ід-ий діяч Солон (6 століття до н. е..). Держава. Вважав Солон, потребуєперш за все в законному порядку, оскільки розпусту являє собоюнайбільше зло для общ-ва. Значення розумних і справедливих законівпідкреслював Платон (427-347 до н.е.). Основоположник античної політичноїнауки Аристотель обгрунтував ідею панування права і правової законності, атакож ідею права як критерію справедливості.
Найбільші заслуги у розробці теорії правового гос-ва належитьнімецькому філософу І. Канту (1724-1831). Спираючись на теорію природних,невід'ємних прав людини, він обгрунтував необхідність для гос-ваорієнтуватися на право у всіх своїх дествиях. При цьому право Канттраковал як справедливість, втілену в законах гос-ва, як забезпеченнядержавою природні права і свободи людини. Правове гос-во втрактуванні цього філософа є ідеальна теоретична модель, якоїслід керуватися в практиці державно-правовому житті, цесфера повинності (як має бути).
Інший німецький мислитель - Г. Гегель (1770-1831) розглядав правове гос -он як втілення ідеї свободи, як вище право. Гегель розрізняв право ізакон, визнавав, що можуть існувати протиправні, антиправовізакони. Тим не менше він виходив з того, що право за своєю природоюрозумно, тому гос-во, приймаючи закони, має орієнтуватися на правояк ідею свободи і справедливості, як «царство реалізованої свободи». Самж термін «правове гос-во» ввів в обіг представник німецькоголібералізму першої половини 19 ст. державознавець Р. Фон Моль.
Певний внесок у розвиток правової д-ви внесли і росіянидержавознавець: А.С. Алексєєв В.М. Гессен, Б.А. Кістяківський та ін Вонивважали за необхідне, щоб гос-во було пов'язано законом і він був обов'язковийдля влади, щоб вона стояла під правом, а не над ним.
Правове гос-во в даний час - така форма організації влади, якавиражається в максимально повної реалізації принципу верховенство закону.
ТГП пройшла у своєму розвитку 4етапа:
- Виникнення ідеї необхідності виникнення гос-ва закону. Законзабезпечує стабільність гос влади, є гарантією від свавілляправителя.
- Нового часу. У роботах вчених епохи освіти розробляєтьсяокремі ознаки правового гос-ва. З'являється теорія поділу влади,прав людини, перше уявлення про законність.
- В науковий обіг вводиться термін правове гос-во, розробляєтьсяфілософ. Основа правового гос - ва. Правове гос-во починаєрозглядатися як форма життя гр. общ-ва, як мета розвитку будь-якого гос -ва.
- В даний час в більшості д-а миру основна ідея правового гос -ва, закріплена в конституційних актах.
61.Понятіе і ознаки норми права
Це - установлене гос-му загальне правило поведінки (модель), регулир-їїсуспіль. відносини. Вона визна-ляєт межі можливого і належного поводженнялюдей, міру їх внутрішньої (сам обирає варіант поведінки) і зовнішньоїсвободи (діє в поза) в взаімоотно-пах.
Ознаки: 1.Устанавлен. і гарантую-ть гос-ом (утверж-деніе гос-го в НПА);
2. Поєднання прав (мера поведінки) та обов'язків (ме-ра належногоповедінки);
3. Формальність (закріплення визначено-им способом в законі, постанові,указі, наказ і т.д. );
4. Багаторазового застосування (розраховано на регулир-ние невизначений. Кол -ва життів. випадків);
5.Забезпечити-ся заходами гос. примусу (компетент. органами покладаючи-ся юр.відповідь-ть)
Т.О. НП-явл. регулятором типових суспіль. відносин.

62.Классіфікація норм права
НП - установлене гос-му загальне правило поведінки (модель), регулир-їїсуспіль. відносини. Класифікувалали-я за-висить від їх функцій: По місцю і ролі в прав.сис-ме:
Установчі - норми-принципи, котор. закріплюють основи суспільно-політ.ладу, політ-ий і правової систе-ми, права і свободи громадян. Регулятивні --пра-вила-поведінки - наданий. права та обов'язки. (упра-вомачівающ,зобов'язують, запрещающ); охоронець-і-виконан-ють функцію охорони суспіль.порядку (КК РФ); забезпечувальні - норми-гарантії, котор. сприяю-ютьвиконання ін норм; Декларативні - містять інформацію; За методом прав.регулир. Імперативні влада-підпорядкування; диспозитивні - рівні суб'єкти;
Рекомендаційні - вказують варіант поведінки; За суб'єктамправотворчості Від гос-ва; Народне пра-вотворчество; За сферою дії
Загальних, обмежений-го (територія, відділ. Громадяни), локального (на членівокремих структур); За часом дії - постійні-е і тимчасові; По колуосіб (всіх, відділ. категорій); За ступенем визначеності елементів НП --абсолютно (точно определ. права і зобов'язаний. суб'єктів, умови дей-наслідком,наслідки недотримання), щодо - (віз-можна варіанти поведінки),альтернативні (несколь-ко варіантів дій, з яких. треба вибрати одинз урахуванням йдуть-ств.
63.Структура норми права
НП - установлене гос-му загальне правило поведінки (модель), регулир-їїсуспіль. відносини. Структура:
Гіпотеза - вказує на коло, котор. адресована НП і обставини прикотор. реалізується. П-р: гіпотеза-здавання в найм майна - у наймодавцявиникає зобов-ть змісту, а у наймача право вимагати використан-иязобов'язаний-ти.
Диспозиція - яким може або повинна бути поведінка при умовах, передбаче -Мотрі. гіпотезою. тобто зміст прав і зобов'язаний їй-ліц.П-р: наймодавецьзобов'язаний виробниц. кап. ремонт за свій рахунок, а нанімат. у разі невиконаного -ня обов'язки має право провести ремонт і взис-кати або розірватидог-р і стягнути збитки.
Санкція - вказує яка міра гос. стягнення (юр. ответс-ть) застосовна допорушнику права, передбачені програвання диспозиції. П-р: відшкодувати збитки, якщодобро-вільно відмовляється, то компетент. гос. органи примі-няют до нього заходигос. впливу, котор. забезпечують виконання зобов'язань.
Т.О. НП може активно впливати на відносини і регулювати їх, приєдності і взаємозв'язку всіх її елементів, тому що за відсутності гіпот. --невідомо до чого і кому застосовна; діспоз. - Перетворюється на пус-Тишко,втрачає якість соц. норми; Санк .- лишаї її якості НП тому охороняється гос -му.
64.Соотношеніе НП та статті нір. акта
НП - установлене гос-му загальне правило поведінки (модель), регулир-їїсуспіль. відносини. НПА-юр. док-нт устанав., зрад, отменяющ. правов.норми. У статті НПА не завжди присутності. всі три елементи НП. Так у ст.
Конст. - Гіпотега і диспозиції. Це говорить про те, що НП і ст. НПА НЕзбігаються. Сущест. основне. способи ізло-жен. НП у статтях.
Прямий-в ст. викладаються всі 3 елементи. Тут логічний-а структура НПзбігається зі структур. ст. НПА. Так буває-і не завжди.
Відсильний - коли містяться не всі елементи, але є відсилання до інспорідненість-м статтям цього ж НПА, де знаходяться відсутні відомості. Частоиспольз-ся в КК ст.117-катування, диспозиція - якщо не спричинило наслідки -вий - указ. в ст. 111 і 112.
Бланкетний - стаття НПА встановлюється т лише відпові-ть за порушений. определ.правил, однак самих правил в ній не міститься і немає прямого відсилання доіншій статті цього НПА. У таких ст. міститься гіпотеза і санкція,диспозиції. тільки називається і зміст її не розкрив-ється. (КК-порушенняправил водіння бойової маши-ни призвело тяжкий. наслідків. - Наказом.позбавленням волі. Для застосований. даної норми - з'ясувати які правилапорушені тобто звернеться до спец. НПА де це закріплено.
Т.О. НП не тотожний. статті закону. НП-це логічес-ки завершено. правилоповедінки, а ст. - Це форма його викладу.
65.Понятіе і структур. елементи систе-ми права
Це - внутрішня будівля, що виражається в один-стве і узгодженостідействующ. НП і разом з тим в роздільний. права на відносить. самост. частини взалежна. від містив. відноси-й. котор. регулюються-ся НП. Елементи:
Право. норма - базовий первинний елемент, регулир. конкретно. вид суспіль.відноси.
Право. інститут-совок. прав. норм, регулир. определ. вид заг. відноси. Заохопленням правов. регулир. займає промежут. положення м/у пн і галуззю,входить в сос-тав галузі права (інститут спадкування в ДП, наказа-ня в
УП);
Галузь права - совок. правов. норм та інститутів, регулир. визначену,відносить. самостійну сфе-ру общес. відносин (констіт., цивільна,администр. галузь). Родинні інститути Вхідні. в одну галузь можутьутворювати підгалузь-промежут-у совок. норм між правов. інстр. ігалуззю, регулир-ий групу близьких відносин певного виду (військово -кримінальне право в УП, патентне право вгп)
Т.О сис-ма право складається з галузей, підгалузі та інститутів.
66.Предмет і метод правов. регулювання
Право. регулир .- вплив юр. засобами на товариств. відносини іповеде. людей.
Предмет-та сфера суспіль. відноси., котор. подвер-Гаета юр. впливу.
Даний предмет включає в себе 3 основ. групи товариств. відносин: 1.влада-відносини (адміні-правові); 2. відносини щодо забезпечення прав ісвобод та охорони правопорядку (конституційні); 3. відносини з приводуобъмена матеріально. і нематер. цінностями (цивільно-правов) Метод -способи впливу галузі права на определ. вид заг. відноси.
Імперативний-субординація м/у учасниками правоотношен. тобто коли однаучасник знаходиться в підпорядкований. становищі відноси. до др.Пріменяется впублічно-правов. галузях (конст, адмініст, вугілля, фінансів);
Диспозитивним .- рівність учасників, відсутність м/у ними влада-підпорядкування.
Застосува. в приватно-правов. сфері (гражданс. право).
Способи: дозвіл - наділення учасників комплек-сом визначений. прав
(орендар жив. площі м. її використовувати); зобов'язування-приписвиконати определ. дії (боржник-кредитор); заборона-покладанняобов'язки не здійснювати ті чи інші дії (орендар не м.розпоряджатися-дарувати, про-давати).
Т.О. Галузі права использ. методи правов. впливу. в різному сполученнів залежимо. від характеру товариств. відноси.
67.Краткая хар-ка основних галузей права.
Це-совок. юр. норм і правов. інстр. регулир. определ. сфери суспіль.відноси.
Конст. право-централ. місце серед залишився. галузей, її норми впливають нанорми ін галузей, головне джерело Конст .- ПА высш. юр. сили, що спираєтьсяна імперат. ме-тод регулир-а. Рег-і - відноси. з організ. гос.органів влади, визначає їх компетенц., держ. пристро-тво, має рацію. режим,правов. покладений. громадян, ізбірат. сис-му та ін ГП-регулир. імущест. іособисто незаможних. відноси., диспозитивним. метод, джерело ЦК; ГПК - ре -гулір.деятел-ть по разбірател-ву і вирішення судам гр. справ (збудження,встановлений. факт. йдуть-тв, до-казиваніе, розгляд, рішення,оскарження), імперат.-діспозіт. метод, ГПК; УП - регулир. заг.відноси. пов'язаних з боротьбою зі злочинністю (перелік Диянов
-злочинів, определ. поняття кут. відповідь-ти, види та розмір покарання),імперат. метод, КК.
УПК-процедуру кут. судопроіз-ва (прівлечен. до відповідь, збуджений. кут. справи,розслідує, розглянутий. в суді, ви-несення вироку, оскарження), імперат -дисп, УПК;
Адміністративні .- у сфері гос. управлен., підтримано. суспіль. порядку, імперат,
КпАП; Трудів .- у сфері найманої праці, правоотношен. м/у робіт-му та робіт -лем, імператив-діспозіт, ТК; Сімейне-відносини м/у подружжям, родить.і дітьми (заключ. і растор. шлюбу, майна подружжя, батьківство,материнство), діспозіт, СК; Земельне, екологічний.,
Соціального забезпе-чення, Фінансів, підприємцями, Комерційне, Арбітражно -прцессуальное.
68.Частное і публічне право
Крім галузей в структурі права юр. норми можна підрозділ на 2 більш.групи.
Приватне право-впорядкована совок. юр. норм, охороні-чих і регулир.відноси. приватних осіб. Публічне - норми закрепляющ. порядок діяльностігос. влади і управління. Приватне-область свободи і приватної ініц-атіви,то публічне - сфера влади і підпорядкування. Приватне-галузі цивільних,підприємців, трудового, сімейного. Публічно. - Консти, адмінстр,кримінальне, фінансів.
Основні критерію поділу:
1. інтерес - особистий; громадський, д-ний;
2. предмет прав. регулир. - Норми, регулир. імушествен. відносини;немайнові.
3. метод правов. регулир. - Діспозітів, координує. (ра-венство);імперативно. субординаційних. (підпорядкування).
4. суб'єктний склад - приватні особи м/у собою; приват. особи з гос-му, абогос. органи м/у собою.
В правов. д-ві приватних і публічних. права гармонійно поєднуються.

69.Матеріальное і процесуальне право.
У системі права розрізняють матеріальні та процесуальні галузі права.
Матеріальне право - сукупність правових норми, за допомогою якихдержава здійснює вплив на суспільні відносини шляхомпрямого, безпосереднього правового регулювання. Норми матеріальногоправа закріплюють форми власності, юридичне становище майна таосіб, які визначають порядок утворення і структуру державних органів,встановлює правовий статус громадян, підстави і межі відповідальностіза правопорушення і т. д. Матеріальні галузі права пов'язані зпроцесуальним, будь-яке матеріальне право має свої необхідні, властивійому процесуальні форми. Один і той же дух повинен одушевляє судовийпроцес і закони, тому що процес є тільки форма життя закону,отже, прояв його внутрішнього життя.
Процесуальне право - регламентує. порядок правов. регулир. матеріально.галузей. Складається з прав. норм, що регулюють відносини, що виникають прирас-проходженні злочинів, розгляді та вирішенні кримінальних іцивільних справ. Воно нерозривно пов'язане з матеріальним правом, так якзакріплює процесуальні. форми, необхідні для його існування.
70.Сістема права і система законодавства
Сис-ма права-внутрішня структура права, що складається з взаємозв'язок. норм,інститутів, підгалузей, галузей права. Законодавство теж має своювнутрішню структуру - сис-ма действующ. законів та заснованих на нихзаконний. актів. Їх розрізняють по слід. підставах:

Сис-ма права Сис-ма закон-ва
Первинний елемент НП НПА
Виступає в кач-ве Вмісту Форми

Складається Об'єктивно Суб'єктивно

(у відповід. З сущест. Заг. Відноси.) (Залежить відзакон-ля)
Має Первинний хар-тер Похідний

(перше служить вихідною базоюдля других)
Будова Горизонт. .. и вертикал.

(галузей) (ієрархічну)
Вони різні і за обсягом: зак-во, з одного боку, не охоплює всьогорізноманітності нормативності (адже крім зак-ва право оформляється і в юр.звичаях, і нор-мотив. договарах і юр. прецеденти), а з ін боку,включає в себе крім формулювань норм та ін елеме-нти - преамбули,назви розділів, глав, статей і тому подібне
71.Понятіе і види форм (джерела) права
Джерело права-спец. юр. термін, котор. має 3 знач-я - сила котор.утворює правов. норми - це суспільство і гос-во. Народ джерело гос. влади
- Формує гос. органи, котор. виражають волю народу - видаючи НПА іпідкріплюють їх примусить. силою.
- Умови котор. способстуют. вознікнов. норм права - екон. розвиток гос-ва,відношення власності, політ лад, правосвідомість суспільства, досвідпопередні. правотворчу-ства юрид. вчення, доктрини
-джерело знань про право - гос. документ, котор. і явл. джерелом права вформально-юрид. сенсі.
Право. звичай-правила поведінки, що склалося в процесі самого життя врезультаті багаторазового і тривалого застосований-я, а потім санкціонує-ті тавзяті під захист гос-ом. тобто гос-во надає їм юр. силу і перетворений-ет їх уофіціал. юр. док-т. (закони 12 таблиць, Руська правда, ГК РФ передбачені. звичаїд.. обороту). Юрид. прецидент - рішення доль. і адмініст.органа, котор.стало зразком для останнім їх рішень за такими ж справах. Найбільший.поширений. має в США, Ка-Наді, Англії, Австралії. У РФ характерпрецеденту мають роз'яснення Пленуму Верхов. суду, обязат. для всіх судів.
Це дозволяє компенсувати відставання НП від динаміки суспіль. відносин.
НПА-офіц. юр. док-т виданий гос-ом, містить НП, общеобяз. характер,підкріплений примусить. силою гос-ва. З їх помощ-у устанав., Змінюються,доповнюються Дейсі-твующіе НП. Ієрархія - Конс., Закони, підзаконні. акти.
Норматив. договір - діє безпосередньо, загально-обов'язковий, регулир-тнайбільш. важливі суспіль. відноси. (Договір про образів. СРСР 22г, федератів.договір РФ 92г)

73.Понятіе, ознаки та види законів
Це - нормат. акт вищої. юр. сили, приймаємо. в особливому порядку представить.органом або народом на референду-ме і регулир-ий найбільш важливі суспіль.відноси.
Ознаки - 1.прінім-ся спец. Уполу. органом (ФС, за-кон. органи суб'єктів),
2.соблюд. процес. порядку (підготовка проекту, внесення, обговорення,прийняття, підписання, опублікує) 3. регулир. найважливіші заг. отнош. (праваісвободи, питання конс. хар-ра, економі-ки, оборони і безпеки,міжнар. відноси. та ін) 4. общеобязат-ть-все гос. органи, поса., фіз. іюр. особи. 5.стабільность - зміна та скасування органом його прінявш. в соот.з юр. процедурою. 6. вис. юр. сила-ієрархія.
Класифікації. по різного. ознаками: за юр. силі:
Конституція-основополог. політ. правов. акт, закріплений. конст. лад, праваі Вільно-ди, форму правлю, держ. уст-ройство. Федер. конст. закон -прийнятий. з питань передбачений. в Конст. (про референдум, про військове поло -дружин, про змінений. статусу). Федер. закон-акти поточного закон-ва присвячений.різним сторонам соц.-екон, політ, духовного життя общ-ва. Законисуб'єктів. Федер .- видаються їх представ. органами і распраст тільки насоответст. терит.по суб'єктах законот-ста-закон.органом, рефері-м.по предмету правов. регулир .- консти, администр, цивільне, вугілля,еколог, і інпо терміну дії-постійні, тимчасові.

75.Сістематізація закон-ва: поняття, види ..
Це - діяльність щодо приведення норм. актів у єдину впорядкувати. сис-му.
Кодифікація - деят-ть правотворчої. органів гос-ва по переробціоднорідних НПА і створення на їх базі нового зведеного систематизує-го НА длявідповід. відпрацьовано-слі права. Форми кодіфік. актів - основи зак-ва - акт Федер.рівня, котор. містить найбільш. важливі загальні норми щодо предмету сумісних.ведення федерації. і суб'єктів-тів, які розвиваються в актах суб'єкта Федер.кодекси-зведений акт, детально регулир. опрдел. сферу товариств. відносин тапідлягає непосредст. примі-ненію. Він стоїть на чолі НА відповід. галузі
(ЦК, КК). Найчастіше складається з - загальною-базові принципи галузі, особливою
-Детально регламентує. інститути та подінст. регулир-ої галузі. статути,положення - определ. пра-вов. положе-ня органів, организ-ий (ЦБ РФ), аборег-ламент. шв. види деят-ти (военская служба), регулир. не настільки важ -ные для всього суспільства сфери відносин.
Інкорпорація - об'єднаний. НПА певного рів-ня у збір-ники абозборів зак-ва. (без змінений. содер-Жан, у визначений. порядку-алфовіт,хронол, предмет). Проводить її сістематізі-щий орган (мін-во юстиції).
Офіційна-компетент. орган, збірники мають офі-них. хар-р, виступаєформою опублікують. дійств-их НПА, хоча не явл. джерелом права (Збориактів Президента, Править-ва). Неофіційна - зовнішня обробка зак-вагромадянами, організ. без спец. повно-моч.на то правотвор. органів
(довідники для учите-лів, працівників ПЗ).
Консолідація - об'єднаний. нескол. НПА дейсвующ. в одній області заг.отнош., в єдиний зведений НПА без змін містилася. Здійснив. компетент.органам д-ви і є різновидом правотворчості.
В результ. систем-ії усуваються суперечності між правов. нормами,скасовуються або змінюються заста-шие норми і створюються нові, більшдосконалі, полегшує використання норматив. матеріалу.
76. Правотворчість: поняття, принципи, види
Це-деят-ть гос. органів, спрямований. на совершенст-ие закон-ва шляхомстворення нових АН, змінений, скасування застарілих. Сутність - зведення гос.волі до закону, тобто форму юр. приписів, що мають. общеобяз. значення
Принцип: Демократизм - забезпечення активної. участі населення в правотвар -ве, облік товариств. думки при раз-робіт. та прийняття НПА, відображення побажаньтих, кого торкнуться норми прийнятого акту. Законність - облік ієрархіїправ.норм, дотримання процес. правил приня-буття, прийняття в межахкомпетенції правотвор. органу
Гуманізм - чол-к в центрі законод-ой деят-ти, напрямок-ваність правотворчу.акта на забезпе-чення і захист прав і свобод особистості, максим. удов-задовольнити.матер. і духів. потреб. Науковість-використання досягнень науки,прийомів і методів наукового аналізу, наукова обгрунтованість правотворчості.
Гласність-відкритість правотвор-ого процесу для громадськості, публіка -ція у пресі, обговорення в ЗМІ. Ретельність підго-товки пректу --використання вітчизняних. і зарубіжного досвіду, результатів соціолог.,політологічно., психоло.досліджень. Види: 1.Референдум (народ), 2.Законот-ворчество (правотвор -у гос. органів - ФЗ, закон. орга-нів суб'єктів.), 3.Подзаконное правотворчу-во
(відділ. поса. осіб-Президента, глави суб'єктів., міністра), 4. Локаль-ноеправоту-во (орган. місць. самоупр), 5. Правота-во суспіль. організ., 6.
Договір. пратівотвор-во (деят-ть гос. органів з укладений. норматив.договорів - між Федер. і її суб'єктів.)


79.Правопрімененіе. Правопрім-ий процес
Це-владна деят-ть компетент. гос. органів з реализ.прав. норм відносить. конкретних випадків і визна. осіб.
Ознаки: здійснення. уполном. гос. органами і поса. особи-ми; дотриманий. процес.форми; встановлений. суб.прав, юр.обязан-тей, відповідь-ти при порушенні;прийняття інді-вид. правов. рішення.
Необхідний-ти виникає: 1. коли передбачений. права та зобов. не можуть вознікн.і реалізую-ся без видання влас-тного рішення - реализ-я права на образів-е,необхідний. рішення РУКОВ-ля ВНЗ; 2. определ. перешкоди для использов-аправа - купив будинок, а ін особи препястсвую його права володіння; 3. юр.зобов'язаний. НЕ використан-ся Доброва-льно - договір поставки, арбітраж, суд,примусить. поря-ДКЕ; 4.совершено правонаруш. і потрібно визначити міру юр.відповідь-ти - злочин, суд, норми УП. Стадії
1. Встановлено. фактіч. йдуть-тв справи - збір фактів не-обхід. для виніс.рішення, їх аналіз і оцінка. Устано-вані. фактіч. йдуть-т має бутиобгрунтованим і законним (злочин-що, хто, де і коли, спосіб імотив). Встановлюється. з помощ-побачитися. свідчень, іследов. док-в, предметів,експертизи та ін даних. 2.Определен. юр. основи справи-вибір і аналіз юр.норма підлягає-їй застосування. Аналіз-з'ясування її змісту та пере-кидії в часі, витягну-ві, по обличчях. Обрати норму означає дати оцінкуфактіч. йдуть-ам. 3.Винесе-ня рішення-переконавшись, що фактіч. йдуть -ва уста-новлено правильно, повно, достовірно, їм дана правиль юр. оцінка і
НП застосовна до даної справи - видання компетент. органом правопремен. актау формі Прігова-ра, наказу, розпоряджаючись. Оголошується зацікавить. особам.
Починається процедура реалізації права.
80.Правопріменіт. акти: поняття і види
Це - офііц. правов. докум-т, що утримують. індивід. гос-но-владнеприпис компетент. органу, котор.вино-сітся в результ. дозволений.конкурують. юр. справи. Ознакиіндивід. владний хар-тер (обязат. для определ. осіб і охор. примусити. силоюгос-ва); - д.б.н. законними (спиратися на конкретних НП - ст. КК); - видаються ввстановлю. законом формі і мають точне найменування (н-р: акти ПО-суд,прокуратура-повинні мати вступну, описовий, моти-віровоч, резолютів.частина; Вирок, наказ, постановлено, розпоряджаючись.) Види: класифікації. по іздавш.їх суб'єктам:
1.акти представить. органів влади (постанов. ГД про приз-начення Председат. ЦП);
2. виконає. (Указ президента про призначений. Федер. Міністра); 3.до правоохоронних. органів (прокуратури, суду, арбітражу); 4. акти гос.контролю (пос-тановлен. податок. органу, митниці). за характе-ру правов.впливу 1. регулятивні - устанавл. конкр. юр. права та зобов. приЧи правомірна. поведе. (наказ про пріе-ме на роботу); 2. охоронець-і - прискладений. пра-вонаруш. (вирок суду у кут. справі); за значенням-
1. основний (рішення суду по суті справи) 2. вспомо-готельних
(визначення про прийняття доповнить. позовних вимог).
81.Пробел в праві і способи подолання
Це-відсутність правов. норми при дозволений. конкрет-них життів. випадків,котор. д.б.н. дозволені на основі права. Причини-відставання зак-ва відрозвитку життя та упущення при підготовки НПА. Ліквідація
1. Видано-ня компетенції. органом недостающ. НП - процес тривалий ний, нещо дозволяє оперативно реагувати на потре-бності прав. регулювання;
2. Заповнення пробілу правопріменітелем - за анало-гии - визначений. сходст -ва м/у відмінності. явищами або предметами. Аналогія закону - рішенняконкурують. юр. справи на основі застосування норми, котор. дане отнош.непосредст. не регулює, а регулює подібні, родст-вен. відносини.
Аналогія права - якщо не може бути застосована аналогія закону, приймається рішення наоснові загальних принципів і змісту права.
Дані способи мають місце в правопрім. практиці, проте заборонені вадминистр. і вугілля. право (тільки злочин, то котор. передбачені. кут.закон. як таке)
82.Юр. колізії та способи їх розв'язання
Це-протиріччя. м/у ПА, регулир-ські одні й ті ж заг. відноси. Вонивносять у правов. сис-му незгоду, дефектність, створюють незручності вправозастосування ускладнюють користування. Причини-старіння, появ-ляютьнові не скасовуючи старі і діють одночасним., брак досвідузаконодавця, низька якість законівнепослідовна систематизація.
Види - 1. Конст. та ін НПА (Конст); 2.Закон і подзак. акт (закон); 3.общефедер. та актами суб'єкт. Федер. (якщо в межах відання, то суб'єкта,якщо ні, то ..);< br>4.м/у актами одного органу, але в різний час (послід-й); 5. м/у різнимиорганами (більш вис. юр. силою); 6. м/у загальних та спец. НА (якщо одниморганом - спеціальн., якщо різними - загальний).
Способи-1. Прийняття нового НА; 2. Скасування старого; 3. внесеннязмін до действующ.; 4.сістематізац-а закон-ва; 5. референдум; 6.діяльність Конст. суду; 7. тлумачення; 8. переговорний процес череззгоди-тільні комісії.

83.Толкованіе права: поняття, види, способи
Це-деят-ть компетенції. гос. органів, суспіль. организ, відділ. громадян зароз'яснення значення НПА. Воно включає: діяльність з роз'яснено. ірезультат Роз'єм-снен .- інтерпретований НПА. Мета - однаковості. розумінняі застосування НПА, з'ясувати для себе і раз-'ясніть ін Спосіб - совок.однорідних прийомів і пра-вил толків-а, обгрунтовую-ся на однорідних засобахі аргументах. Граматичний - заснований на знанні мови, точному тлумаченнізначення слів, термінів, які використовуються. правил слововживання, синтаксису,морфології. Систематичний-определ-ся її місце в сис-ме права (галузі,інституті) та встановлено. сенс правов. нор-ми, зіставляючи її з ін НП івстановлю. логічний. зв'язку з ними (УП - порушений. правил водіння бойової техніки
- Норми ізлогающ. дані правила); Історичний - з огляду йдуть-вавознікнов, істор. умови прийняття норми, цілі і завдання; Логічний -роз'яснення виходячи з її змісту, використовуючи логічні прийоми і ана-лізін норм не вдаючись до інших засобів толків-а. Мета-додання абстрактносформулюю. нормі конкретно. сенс
Види. Результат тлумачення оцінивши-ся за обсягом-соот-носіння. содерж-авитлумаченої норми з першопочатків. текстом. Буквальне-зміст норми
(дух) в результ. тлумачення збігається зі змістом тексту (літера) прав. нормипри простому прочитанні; Поширена-(дух) зміст оказії-ся ширшеїї непосредст. текстів. ви-раженія (констіт. стаття-суддя підкоряєтьсятільки за-кону-все НПА при здійснюва. правосуддя); Обмежено-ве -зміст норми стає вже її першопочатків. тексту (звільнення); відстатусу суб'єкта: офіційні-ве-компетент. органами, обязат. для всіх хтозастосовують ет цю норму. Автентичне-хто видав той і тлумачить (парламент);
Ділігірованное-не брали НА (пра-вітельсво-мін. фінансів); Казуальне-застосовне до відділ. нагоди, справі і не тягне юр. наслідки-ий для східнихсправ (Постановлен. Пленува НД по конкр.делам) Нормативне-носить загальнийхарактер, обов'язковий при застосований. права (руководящ. роз'яснено. Пленуму ..по застосований. закону). Неофіційне-будь-який суб'єкт, не явл. обязат. дляінших суб'єктів, дозволяє краще по-нять НП. Базується на професіоналізмі таавторитеті тлумача (наукові установи, вчені, адвокати, ін -
Коментарі до кодексів, законів)
84.Правоотношенія: поняття, ознаки, види
Це-суспіль. відноси, в котор. боку свяани м/у з-бій взаємними юр.правами та обов'язками, охороняємо гос-ом. Ознаки: 1. склади-ся на основіправ. норм (всі відносини, регулир. НП - правоотношен, де передбачена.модель поведінки, інші регул. нормами моралі, традиціями, звичаями); 2.взаємним. правами і зобов'язаний. (продавець-покупець); 3. свідомо-вольовийхар-р (реалізація надається. права і зобов'язаний. свідома. діями); 4.
Гарантую-ся та охороняються гос-ом (ство-і умови для реалізації, приймаєпримусить. заходи щодо їх забезпеченості). Класифікації-я: 1. За галузям-конст.
(права і свободи чол-ка), администр. (у сфері гос. упра-вані), цивільногоправов. (оренда), вугілля (відповідь-ть за злочинний.) та ін; За містив .-регулятивні (на основі НП і договору) і охороною. (держ. примус,юр.ответ) За характе-ру-процессуал. (возбужд. уг.дела, ведення сле-дствія) іматеріал. (по суті-трудові, фінансів) За ступенем визначеності -абсолютні (м/у суб'ктом і всім іншим. - відноси. приват. власності),відносної. (м/у конкретних суб'єктами-орендарів-р і арен - ль); За кількістюучасник .- прості (2 суб'єкта-куп-ля-продаж), складні (збір підписів нареферендум); За продовжить .- моментальні (Імена), тривалі (арен-да); Захаракте-ру-активні (вчинення покладе. Дейсі-твий-надання послуги з дог -ру), пасивні (осуществ. заборон, пасивність. обов'язків - володіннямайном)
85.Понятіе і види суб'єктів правоотношен.
Це-учасники правов. отношен.обладающ. суб. права-ми і юр. зобов'язаний. Види:
Індивід. (громадяни, іноз, апатриди, біпатриди) і колектив. (д-ва, держ.і негос. організації) суб'єкти. Міра участі суб'єктів правоот-тягару. определ -ся їх правоспос. і дієздатний. Правоспос .- здатність мати юр. права інести юр. зобов'язаний. (з висо-дення). Дієздатні .- здатність особи своїмидійств. здійснювала. свої права і зобов'язаний. Вона залежить від віку (повна
18 років, часткова 14-18 років), стан здоров'я (недееспособн.-решен.суда,обмежений-зловжив-ня).
Иностр. та особи без гражд. як учасники правоотнош. прирівняний. до громадян,з деякими. обмеженнями - обирати і бути обраний-им у представ. органивлади, займати определ. гос. посади, служити у ЗС.
Колектив. праводееспособ. обмеживши. цілями і завдання-ми ради котор.створюються. Дієздатний. виражається в дей-наслідком определ. поса. осіб,виступающ. від імені всієї організації. Специфічний. учасник-гос-во. У гос .-право-вих і адмініст.-правов. відносинах займає провідне місце --здійснюва. боротьбу зі злочинністю, регулир. уго-ловний-правов. відноси.,представляє країну на між-народ. арені та ін Держ. і негос. організ.розрізняються в залежимо. від того, які функції здійснюють-публічно. іприватні. Держ. організ носять публічно. хар-ер, вони суще-обхідних документів не залежно відволі його членів (уряд, суд). Негос. - Строют свою деят-ть наприватно-правов. на-чалах, має на приватні цілі (коммерч. банк) іінтереси членів і можуть припинити свою істоту. по волі цих осіб.
86. Поняття та види об'єктів правовідносин
Це те на що спрямована. права та зобов. суб'єктів, за по-воду чого вонивступають в юр. зв'язку. Суб'єкти ступають у правовідносини ради удовлет. своїхінтересів, ця мета досяг-ся за допомогою прав та зобов., що забезпечуютьотримання определ. благ.
Сущ. 2 підходи до розуміння:
1. об'єкт-тільки дії суб'єкта, вчинки людей (об'єктом правоотношен.дог. купівлі-продажу-поведе-ние учасників з продажу і придбання;праць. відносини-дії адміністрації з прийому та опла-та праці).
2. об'єкти досить різноманітні-матеріал. блага (ве-щі, цінності, імущих-во);нематер. блага (життя, здоров. достоінст., честь); продукти духовноготворчості (про-програвання літ-ри, мизикі, науки, комп. програми);результати дії учасників правоотнош. (договір перевезення, будівельні.підряду); цінні папери і док-ти (гроші, акції, диплом, атестат)
87.Содержаніе правовідносин
Прав. отнош .- заг. отнош. м/у особами пов'язаними взаєморозуміння. правами і зобов'язаний.,охороняємо. гос-ом.
Громадян. суспільство припускає - права одних удов-задовольнити. по середовищ

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !