Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
адміністративних правопорушень
     

 

Теорія організації
План:

1. Введення
1. Поняття припинення адміністративних правопорушень.
2. Види заходів адміністративного припинення, їх правова характеристика:

а) Адміністративно-запобіжні заходи;
б) Заходи адміністративного припинення;
в) Вилучення речей.

4. Висновок.ВСТУП

Керівництво суспільством, забезпечення громадської дисципліни та правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів цілеспрямованого впливу на свідомість і поведінку людей, в якості цих засобів виступають і такі методи державної і громадської діяльності, як переконання та примус. Переконання та примус, як методи державного управління, явища суспільні, так як вони знаходять свій вияв у змісті зв'язків між учасниками конкретних суспільних відносин. "Примус існує у будь-якому суспільстві і є необхідним елементом організації самого суспільства. Якщо на ранніх етапах розвитку суспільства він грунтувався на авторитеті старійшин, вождів, то в сучасному суспільстві - на владі держави. Отже, примус тісно пов'язаний з державною владою та визначає характер цієї влади 1.
"Інтереси охорони законності і правопорядку, підтримки державної дисциплини потребують, щоб органи держави забезпечували проведення в життя державної волі, застосовуючи в разі необхідності до тих, хто не слідує цій волі добровільно, і примусові заходи, які допускаються законом." 2 Державний примус застосовується на підставі переконання, у суворих рамках законності. "Найбільш важливими принципами боротьби з правопорушеннями є неминучість впливу на правопорушника ... законність, справедливість, гуманізм ... Боротьбу за законність необхідно вести строго законними засобами." 3 Державний примус - це засіб захисту інтересів суспільства, вимушена реакція на неправомірні дії, примусова діяльність регулюється правом. "Крім правового примусу існує, окремий, самостійний примус, психічний примус, фізичний примус і його різновид - дисципліна голоду, самостійний інститут (глави сім'ї відносно дітей, утриманців); злочинця відносно жертви, окупантів у ставленні населення окупованій території і т.п . "4
Необхідно розрізняти примус як специфічну діяльність органів державного управління і як один з методів управління. Перший з них застосовується "в основному лише до тих хто не виконує добровільно припинення адміністративних правопорушень, органів державного управління. Що ж до другого, тобто примусу як методу управління, вплив на поведінку людей або організацій, то його елементи є у всіх випадках, де державний кордон тощо. "5

1. Поняття припинення адміністративних правопорушень.

Вирішальна роль в боротьбі з правопорушеннями належить державі. Вона має спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких випадках державні органи можуть застосовувати заходи примусу "(адміністративні стягнення), види та розміри примусових заходів (санкцій) та порядок їх застосування." 6 Державний примус, "опосередковуючись у праві, виступає у формі правового примусу і, як правило , виявляється в конкретних заходах примусового характеру, які застосовуються уповноваженими на це органами держави (посадовими особами) у зв'язку з невиконанням правових норм. "7 У праві виділяють 4 види заходів юридичного (правового) примусу:
Дисциплінарне
Матеріальне (цивільно-правове)
Кримінальну
Адміністративний
Припинення адміністративних правопорушень є особливою, самостійною різновидом правового примусу. "Припинення адміністративних правопорушень грає важливу роль в охороні правопорядку, включає в себе велику кількість засобів припинення (затримання громадян, заборона експлуатації механізмів і т.д.), використання припиняє неправомірні дії, запобігає настання суспільно шкідливих наслідків." 8 Застосування адміністративного примусу обумовлено: < br /> по-перше, необхідністю у встановлених законом випадках покарати правопорушників,
по-друге, необхідністю припиняти і,
по-третє, попереджати правопорушення.
"Адміністративне правопорушення (проступок) - негативне соціально-правове явище, оскільки на носить шкоду охоронюваним нормам адміністративного права ... громадським і особистим інтересам (благ). Через це суспільство (держава) змушене вести боротьбу з ними шляхом встановлення відповідних правових заборон. "9 Тому метою застосування заходів адміністративного примусу є" захист охоронюваних правом суспільних відносин. "10
Заходи адміністративного примусу можуть застосовуватися як при наявності, так і при відсутності правопорушень (наприклад, при надзвичайних обставинах, при необхідності попередити вчинення правопорушення). У літературі висловлюється й інша думка. Так, Д.М. Бахрах вважає, що "адміністративний примус - це особливий вид державного примусу, що полягає в застосуванні суб'єктами функціональної влади, встановлених нормами адміністративного права примусових заходів у зв'язку з адміністративними правопорушеннями" .11 Д.М. Бахрах відзначає, що "будь-яку примусову міру слід розглядати як дозволено, як виняток, порушення недоторканності особи і її прав .... Мірою примусу може бути тільки індивідуальний акт, який має конкретного адресата." 12
"Припинення адміністративних правопорушень застосовується тільки до правопорушників у випадках і в порядку, зазначеному в законі" .13 Він вказує, що "як і взагалі всі засоби державного примусу, адміністративні заходи застосовуються в зв'язку з правопорушеннями. Але вони застосовуються у зв'язку з наявністю особливого підстави -- адміністративного проступку. Оскільки проступки менш шкідливі ніж злочину тої міри адміністративного примусу загалом менш суворі, ніж кримінальне покарання. "14
Відношенні осіб відзначає, що "адміністративний примус є різновидом юридичного (правового) примусу і полягає в застосуванні уповноваженими на те адміністративно-юрисдикційними органами (посадовими особами), народними судами (суддями) встановлених нормами адміністративного права примусових заходів впливу до правопорушниками у зв'язку з невиконанням правових приписів. "15 адміністративних правопорушень має свої індивідуальні особливості. Відношенні осіб Виділяє наступні характерні риси адміністративного примусу:
"1. Підставою застосування заходів адміністративного примусу є адміністративний проступок, а у випадках, прямо передбачених законодавством, - злочин, не представляє великої суспільної небезпеки.
2. Заходи адміністративного примусу застосовуються до осіб і органів, щодо яких суб'єкт адміністративної влади не є вищестоящими в порядку підлеглості і не має по відношенню до них адміністративною владою.
3. Суб'єкт адміністративної влади і порушник не є членами одного колективу і останній безпосередньо не підпорядкований по службі тим, хто застосовує до нього заходи адміністративного примусу.
4. Припинення адміністративних правопорушень здійснюється органами державного управління і лише в деяких спеціальних випадках народними судами (суддями), органами громадських організацій (товариські суди, технічні і правові інспектори профспілок і т.п.), але в порядку, встановленому номами адміністративного права.
5. Чи є результатом реалізації державно-владних повноважень і полягає в примушення до виконання громадянами та посадовими особами встановлених правовими нормами юридичних обов'язків.
6. Застосовується для припинення протиправних дій, покарання порушників в адміністративному порядку, забезпечення громадської безпеки та встановленого правопорядку.
7. Здійснюється в рамках адміністративно процесуальних норм.
8. Сприяє профілактиці злочинів.
9. Здійснюється строго на правовій основі. "16
Як уже зазначалося, правом застосування адміністративно-примусових заходів користуються не всі, а тільки спеціальн0 уповноважені органи державного управління. Це полегшує контроль і нагляд за застосуванням примусових заходів. Довільне присвоєння правомочностей щодо застосування адміністративного примусу є грубим порушенням законності.
Заходи адміністративного припинення мають профілактичну спрямованість, є засобом попередження злочинності, тому що застосовуються до осіб які не мають усталених антигромадських установок, які здійснюють малозначні відхилення від правових приписів. Саме це і зумовлює множинність і численність що застосовуються різними суб'єктами правозастосування адміністративно-правових засобів впливу.
Припинення адміністративних правопорушень - широке поняття, форми його конкретного вираження дуже різноманітні, що обумовлюється різноманітністю завдань органів державного управління і умов, в яких вони діють.
Припинення адміністративних правопорушень має на меті сприяння забезпечення державної дисципліни, законності та правопорядку.


2. Види заходів адміністративного припинення, їх правова характеристика.

"Велике теоретичне і практичне значення має питання про класифікацію заходів адміністративного примусу, який до теперішнього часу не отримав єдиного рішення і в теорії, ні на практиці" * На думку Севрюгіна В.Е., чітка класифікація заходів адміністративного примусу необхідна,
"По-перше, для з'ясування сутності різноманітних заходів примусу, в органів управління, їх цілі, їх взаємодії.
По-друге, це має велике значення для застосування примусових заходів, забезпечення ефективності впливу на правопорушників.
По-третє, чітка і точна класифікація необхідна практичним працівникам при вирішенні питань про притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, а також при замінений кримінальної відповідальності - адміністративної по ряду злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки.
По-четверте, правильна класифікація є необхідною передумовою для їх наукової кодифікації. "*
В адміністративно-правовій літературі висловлюються різні точки зору щодо класифікації заходів адміністративного примусу. Так Бахрах Д.Н. розрізняє серед них: "запобіжного заходу, аміністратівно-відновлювальні заходи та покарання." * Він відзначає, що заходи припинення спрямовані на припинення протиправних дій і станів, вони використовуються для того, щоб не допустити нових правопорушень, шкідливих наслідків "*," відновні заходи - застосовуються з метою відшкодування завданих збитків, відновлення попереднього стану речей. Тому вигляд і розмір цих заходів залежить від характеру і розміру шкоди, заподіяної правопорушником. "*
І.І. Веремеенко вважає, що запропонована Бахрах Д.Н. класифікація "не проводить досить чіткої межі між різними правовими заходами. У групі заходів адміністративного припинення об'єднані і адміністративно-процесуальні заходи (адміністративне затримання, затримання і арешт майна) та адміністративно-правові санкції, які автор називає самостійними заходами адміністративного припинення (наприклад призупинення роботи підприємства )."*< br /> Він також стверджує, що критерієм класифікації заходів адміністративного примусу, що застосовуються у зв'язку з правопорушенням, може служити "безпосередня мета застосування тих чи інших заходів, за вказаним критерієм вони поділяються на дві підгрупи: адміністративно-процесуальні заходи й адміністративно-правові санкції." * З викладеного І.І. Веремеенко робить висновок про те, що система заходів адміністративного примусу складається з трьох самостійних підрозділів
1. адміністративно-процесуальні заходи;
2. адміністративно-запобіжні заходи;
3. адміністративно-правові санкції. "*
При цьому він відзначає, що "адміністративно-правові санкції здійснюють охорону правопорядку і за допомогою кари, відновлення та примусового виконання правового обов'язку, що забезпечує реальне виконання. Відповідно вони можуть носити каральний, відновлювальний та пресекательний характер "Під адміністративно-правовою санкцією Веремеенко І.І. пропонує розуміти "елемент норми адміністративного права, встановлений з метою її охорони, що містить вказівку на ті заходи державного примусу, які застосовуються до порушників даної норми, що виконує свою роль або кари, або відновлення, або реального виконання і застосовується, як правило, в адміністративному порядку . "*
У цілому з приводу класифікації заходів адміністративного примусу в науці адміністративного права існує дві основні точки зору (інші - це модифікація цих двох точок зору).
"Перша зводиться до двухчленной класифікації адміністративного примусу: адміністративні стягнення та інших заходів адміністративного примусу. Висунуто в кінці 40-х років Студенкіним С.С., Ямпільської Ц.А. та ін В основу цієї класифікації покладений формальна ознака-наявність адміністративних санкцій.
Інша була висунута М.І. Єропкіним в кінці 50-х років та отримала найбільше розповсюдження. У ній йдеться про існування трьох видів заходів адміністративного примусу:
запобіжного заходу,
заходи стягнення,
заходи попередження. "*


а) Адміністративно-запобіжні заходи.

"Адміністративно-попереджувальні заходи є самостійним видом примусових заходів, призначення яких - попередження правопорушень та забезпечення громадської безпеки." *
Адміністративно-попереджувальні заходи мають строго цільовий профілактичної характер і спрямовані на запобігання створення протиправних і інших, що представляють суспільну небезпеку, ситуацій. "Підставою для застосування адміністративно-запобіжних заходів є не правопорушення, а настання особливих установлених законодавством умов." *
До адміністративно-попереджувальних заходів відносять:
"-Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі;
- Митний огляд;
- Спецконтроль пасажирів і суден цивільної авіації;
- Привід, реєстрація і офіційне застереження про неприпустимість антигромадської поведінки;
- Вилучення вогнепальної зброї в осіб страждають психічними захворюваннями;
- Перевірка документів (при забезпеченні паспортного режиму, у водіїв автотранспортних засобів, у прикордонна зона тощо);
- Передрейсовий огляд водіїв автомототранспорту;
- Закриття кордону на ділянці, зв'язаному з територією, ураженій епідемією (епізоотією);
- Припинення руху транспорту при ремонті доріг, електрокабелів;
- Обмеження руху транспорту при аваріях, овалах, обриви ліній електропередач;
- Забій тварин у випадках захворювання їх заразними хворобами;
- Знищення недоброякісних продуктів харчування;
- Обмеження права водокористування і т.п. "*
Адміністратіно-попереджувальні заходи виступають у виді адміністративних обмежень (наприклад, введення карантину під час епідемій та епізоотій і т.д.) або у вигляді певних адміністративних дій стосовно тієї чи іншої категорії організацій і осіб (наприклад, митних огляд).
"Особливу групу складають так звані лікувально-попереджувальні заходи примусу, призначення яких полягає не тільки в забезпеченні суспільної безпеки, але й у лікуванні небезпечних для суспільства душевнохворих, алкоголіків, інфекційних хворих і т.д." *
Отже, заходи адміністративного попередження є різновидом адміністративно-примусових засобів впливу. "Їх головною особливістю є чітко виражений профілактичний характер, що дозволяє використовувати ці заходи для попередження правопорушень, забезпечення громадської безпеки в специфічних умовах, коли інтересам суспільства створюється відома загроза, у той же час , заходи адміністративного попередження застосовуються при відсутності правопорушень, в особливих чи надзвичайних обставинах. Реальних правопорушень при цьому немає, але вони можуть з'явитися, якщо не будуть застосовані заходи адміністративного попередження, що?? озволяет їм бути найважливішим засобом превенції адміністративних і інших правопорушень. "*


б). Заходи адміністративного припинення.

Заходи адміністративного припинення використовуються як засіб примусового припинення правопорушень та відвернення їх шкідливих наслідків. Ці заходи спрямовані на примусове припинення протиправного поводження, недопущення, усунення шкідливих його наслідків, на створення умов для можливого залучення винних осіб до адміністративної відповідальності. "За своєї мети заходи адміністративного припинення відрізняються від адміністративних стягнень і адміністративно-запобіжних заходів. Головна їхня мета полягає у припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації, примусі правопорушника діяти, в рамках встановлених правил співжиття. "*
"На відміну від адміністративно-запобіжних заходів запобіжного заходу застосовуються у зв'язку зі зробленими правопорушеннями і до суб'єктів, що їх вчинили." * Цю точку зору поділяє відношенні осіб який стверджує, що заходи припинення застосовуються тільки при наявності правопорушень, і як усі примусові заходи, є передбаченою законом реакцією на неправомірні дії. В одному випадку припиняється конкретна дія - неправомірна лінія поведінки, спосіб дій. В інших випадках підставою застосування заходів припинення є конкретний адміністративний проступок (наприклад, дрібне хуліганство ", по-третє - систематичні порушення, антигромадський спосіб життя (наприклад, заняття бродяжництвом, дармоїдством і т.п.)." * Окремі автори вважають, що заходи адміністративного припинення можуть застосовуватися як при наявності, так і при відсутності правопорушень. У всіх випадках вони є засобом охорони ... суспільних відносин від наявних або можливих на них зазіхань ... основне призначення пресекательних заходів у системі правоохоронних засобів складається в примусове припинення протиправних дій. превенції їх пресекательнимі заходами зближує останні із заходами адміністративно-попереджувальними. Л. Л. Попов і А. П. Шергін резонно зауважують: "Зрозуміло, заходами захід ... суспільні відносини охороняється охороняються від правопорушень, більш того, здійснення цієї задачі є основним призначенням деяких з них затримання порушників і т.п. Однак окремі заходи адміністративного припинення можуть застосовуватися при відсутності винного протиправного діяння. Такі примусові дії, припиняють суспільно-небезпечну діяльність душевнохворих і малолітніх "(див. Попов Л.Л., Шергін А. П. Управління, громадянин, відповідальність, с. 31). Але на відміну від останніх, підставою застосування запобіжних заходів є не можлива, а безпосередня небезпека, що загрожує охоронюваним адміністративним правом відносинам. "*
Заходи адміністративного припинення можуть застосовуватися як самостійно (закриття у зв'язку з антисанітарний стан підприємства громадського харчування), так і в сукупності з адміністративними стягненнями, при цьому вони забезпечують можливість стягнення і як правило їм передують (затримання порушника громадського порядку з наступним накладенням на нього адміністративного штрафу ).
Заходи адміністративного припинення досить різноманітні. Це. на думку Севрюгіна В.Е., обумовлене тим, що в різних умовах, по відношенню до різних суб'єктів різні державні органи повинні застосовувати найбільш ефективні заходи для припинення антигромадських дій. Велике розмаїття заходів припинення свідчить про те, що основна увага приділяється профілактиці правопорушень, своєчасному припиненню подальших протиправних дій. Заходи адміністративного припинення застосовуються не тільки для захисту інтересів суспільства, але і для захисту інтересів, здоров'я та життя самого правопорушника (наприклад, керування транспортним засобом у нетверезому стані і т.п. )."*< br /> В адміністративно-правовій літературі існують різні переліки заходів адміністративного припинення.
Так, Пікотін М.І. відносить до адміністративного припинення заходів наступні:
"- Затримання застосовується як засіб припинення правопорушення (наприклад, поведінку, що ображає суспільну мораль) для доставлення порушника в міліцію, встановлення особистості та складення протоколу (акта) про правопорушення.
- Вилучення майна, документів, інших предметів, що перебувають у неправомірному володінні (наприклад, незаконного мисливства, рибного лову).
- Тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або вилучення документів на право їх такі порушення встановленого порядку діяльності, які загрожують здоров'ю і життю людей (наприклад, правил техніки безпеки, протипожежних і санітарних правил.) Особливим випадком такого припинення є припинення експлуатації автомобілів, технічний стан яких створює загрозу безпеки руху.
- Тимчасове відсторонення від роботи використовується як засіб адміністративного заходу у відношенні осіб, стан здоров'я яких загрожує оточуючим, а також відносно водіїв засобів транспорту, що перебувають у стані сп'яніння.
- Вимоги припинити неправомірну поведінку може застосовуватися уповноваженими на те органами та у разі виявлення такої поведінки (порушень громадського порядку та ін) цього виду адміністративного носить юридично обов'язковий характер, її невиконання тягне за собою належну відповідальність.
- Ліквідація результатів неправомірних дій є засобом відновлення стану, що існував до таких дій. Прикладом може служити знесення самовільно зведених будівель.
- Примусове лікування може застосовуватися щодо осіб, хворих венеричними хворобами, СНІДом, психічно хворих, які вчинили суспільно - небезпечні діяння. "*
Відношенні осіб до заходів адміністративного припинення пропонує відносити наступні: адміністративне затримання громадян (ст. 240-242 КпАП РРФСР); вилучення речей і документів (ст. 244 КпАП РРФСР); особистий огляд і огляд речей (ст. 243 КпАП РРФСР); тимчасове відсторонення від роботи ; відсторонення від керування транспортним засобом (ст. КпАП РРФСР).
Ряд авторів (Єропкіним М.І.) "одним із заходів адміністративного припинення застосовується у. Відношенні осіб вважає, що це не так, стверджуючи, що "Вогнепальна зброя може застосовуватися тільки до осіб, які вчинили злочин, і, причому тяжкий злочин. Тому застосування зброї є мірою кримінального, а не адміністративного примусу. Інша справа, що організаційні питання застосування табельної вогнепальної зброї регулюються відомчими адміністративними актами: наказами, Статутами про службу. Але від того, де записані правила застосування зброї, фактичні і юридичні підстави його не змінюються, а тому застосування останнього проти осіб, що здійснюють адміністративне затримання і є грубим порушенням законності. "*
Зупинимося докладніше на адміністративне затримання громадян (ст. 240-242 КпАП РРФСР).
Загальною підставою адміністративного затримання є адміністративний проступок. Однак окрім загальної передумови-вчинення проступку - для затримання потрібна одна з наступних умов (додаткових): "наявність серйозних підстав вважати, що активні протиправні дії будуть продовжуватися, що правопорушник може завдати шкоди громадським інтересам, іншим громадянам, собі; відсутність можливості скласти протокол про проступок та інші документи безпосередньо на місці (не встановлена необхідність проведення медичного обстеження, експертизи тощо); відмова сплатити штраф на місці або розписатися у квитанційній книжці та вказати свою адресу, якщо відсутні свідки, які можуть повідомити необхідні відомості про порушника. "*
Таким чином адміністративне затримання є заходом адміністративно-процесуального характеру, який застосовується у зв'язку з вчиненням правопорушення і полягає у короткочасному обмеженні свободи правопорушника. До основних нормативних актів, які регулюють питання затримання, належать Закон від 18.апреля 1991 р. "Про міліцію", в якому сказано, що міліції надається право затримувати осіб, що допустили порушення, що тягнуть адміністративну відповідальність. "*
У главі 19 КпАП РРФСР вказуються випадки, при яких допускається адміністративне затримання особи з метою припинення адміністративних правопорушень - адміністративним правопорушенням (проступком) визнається посягає на державний або громадський порядок ..., власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, протиправне, винна ( умисна або необережна) дія або бездіяльність, за яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність (ст. 10 КпАП РРФСР).
Адміністративному затриманню не підлягають іноземні громадяни, що користуються дипломатичною недоторканністю. Як правило адміністративне затримання не застосовується до військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, а також до депутатів усіх ланок Рад, суддей та прокурорів.
Різновидом адміністративного затримання є привід осіб, підозрюваних у здійсненні злочинних дій.
Остання проводиться у випадках прямо передбачених кримінальним законом:
"Орган дізнання має право затримувати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з наступних підстав:
- Коли цю особу застали безпосередньо після його вчинення;
- Коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, як на вчинила злочин;
- Коли на підозрюваному або його одязі, при ньому або в його житлі будуть виявлені явні сліди злочину (ст. 122 КПК).
"Затримання проводиться, якщо скоєно правопорушення і є хоча б одне з названих вище додаткових умов необхідних для:
- Складання протоколів;
- Забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи;
- Забезпечення виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення. "*
Адміністративне затримання на підставах, цілями та термінами поділяють на дві групи: затримання на загальних підставах та спеціальні види затримання.
До затримання на більш тривалий термін, ніж загальне, тому воно може проводитися тільки у випадку вчинення особою певного, прямо вказаного в законі проступку (наприклад, дрібного хуліганства. "*
До затримання на загальних підставах зазвичай відносять таке затримання, яке проводиться працівниками міліції на строк не більше трьох годин, а затриманних тримають в черговій кімнаті або іншому службовому приміщенні. "*
Так можна виділити п'ять спеціальних видів адміністративного затримання:
- Затримання осіб, які перебувають у стані сп'яніння;
- Затримання осіб, які вчинили дрібне хуліганство;
- Затримання осіб, які займаються бродяжництвом та жебракуванням;
- Затримання осіб, які ухиляються від явки до суду, який розглядає справу про вчинені ними проступки;
- Затримання порушників прикордонного режиму.
У цілому адміністративно-пресекательние заходи спрямовані на примусове припинення протиправної поведінки, при наявності правопорушення.


в) Вилучення речей.

Заходи адміністративного стягнення представляють собою вид юридичної (адміністративної) відповідальності, застосовується за вчинення певних правопорушень. "Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі ... гуртожитки, а також попередження нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами." *
Адміністративне стягнення займає особливе місце в системі заходів адміністративного примусу. Їх особливість полягає в наступному:
"- Вони носять яскраво виражений санкціоний характер, чим відрізняються від інших видів заходів адміністративного примусу, які цим якістю не володіють;
- Виховний вплив від їх застосування найбільш високо, оскільки досягається простим, швидким та наочним способом;
- Стягнення можуть застосовувати не тільки органи державного управління, але й інші суб'єкти правозастосування;
- Всі адміністративні стягнення накладаються на основі спеціального індивідуального акту управління - ухвали або рішення;
- Накладення адміністративних стягнень здійснюється уповноваженими на це органами міліції в певному процесуальному порядку, при якому враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;
- Є ефективним засобом реалізації інституту відповідальність (під якою розуміється обов'язок громадянина або посадової особи дати звіт про своє неправомірне поведінку в сфері державного управління і понести покарання у вигляді адміністративного стягнення. "*
"Під системою адміністративних стягнень розуміється перелік різних за ступенем тяжкості та правових наслідків видів покарань." *
В даний час застосовуються наступні адміністративно-наказательние засоби:
"1. Заходи морального впливу. Вони пов'язані з малозначними проступками, досконалими зазвичай людьми випадково і не мають яких-небудь стійких антигромадських установок. До них відносяться попередження особам органів внутрішніх справ.
2. Заходи особистісного впливу. Вони складаються в обмеженні суб'єктивних прав і вкладенні на порушника певних претерпеваній. "*
Відповідно до ст. 24 КпАП РФ виділяють наступні види адміністративних стягнень:
- Попередження (ст. 26);
- Штраф (ст. 27);
- Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст. 28);
- Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст. 29);
- Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання (ст. 30);
- Виправні роботи (ст. 31);
- Адміністративний арешт (ст. 32);
- Видворення за межі РФ іноземних громадян та осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень (ст.).
Отже адміністративне стягнення - це "міра покарання, радіоактивних речовин-те державними органами (посадовими особами), а передбачених законом випадках - народними судами (народними суддями), а також громадськими організаціями та їх законними представниками до осіб, винних у вчиненні адміністративного проступку. "*


ВИСНОВОК

Отже правильне використання методу примусу органами державного управління, у тому числі органами внутрішніх справ, забезпечує ефективність управлінської діяльності, функціонування адміністративно-правових інститутів, непорушність правопорядку. створює умови для поступового скорочення та ліквідації правопорушень. Примус у сфері управлінської діяльності направлено до того. щоб забезпечити:
- Правомірність поведінки учасників управлінських відносин;
- Поновлення порушених такого режиму, при якому б неухильно виконувались правові приписи;
- Створення умов для управлінських відносин, що базуються на засадах законності.
Для забезпечення доцільності цього виду діяльності державних органів передбачається диференціація, що викликано різноманітністю суспільних відносин, які регулюються правом, та характером посягань на ці відносини. Припинення адміністративних правопорушень - самостійна різновид державного примусу, метод зовнішнього державно-правового впливу на поведінку і свідомість людей, що застосовується у сфері державного управління з метою покарання правопорушників. "*
Залежно від свого цільового призначення і способу забезпечення правопорядку всі заходи адміністративного примусу можна звести в три класифікаційні групи:
1. Заходи адміністративного попередження.
2. Заходи адміністративного припинення.
3. Заходи адміністративного стягнення.
В цілому, заходи адміністративнаного припинення мають профілактичну направленість та являють собою засіб попередження злочинності.Список використаної літератури:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення
2. Коментар з Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення під ред. Лазарева Б.М. - М.: Юрид. лит., 1983
3. В. Адміністративне право: Учебник под ред. Василенкова П.Т. - М.: Юрид. , 1990.
4. В. Адміністративне право. Частини Загальна та Особлива: Підручник під ред. Єропкіним М.І., - Київ, 1978
5. Відношенні осіб Адміністративне право. Навчальний посібник. - Тюмень: твій МВС РФ, ТГУ, 1994
6. Бахрах Д.Н., Серьогін А.В. Відповідальність за порушення громадського порядку. М. Юрид. лит. 1977
7. Бахрах Д.Н. Адміністративна відповідальність громадян в СРСР. Свердловськ, 1989
8. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) за адміністративним законодавством. Навчальний посібник. М., 1988
9. Бахрах Д.Н. Припинення адміністративних правопорушень в РСР, його види і основні тенденції розвитку. М., 1972
10. Бахрах Д.Н. Радянське законодавство про адміністративну відповідальність. Перм, 1969
11. Веремеенко І.І. Адміністратіно-правові санкції. М.: Юрид. лит., 1975
1 відношенні осіб Адміністративне право. Навчальний посібник. - К.: Вентурі, РФ, ТГУ, 1994 с. 89.
2 В. Адміністративне право: Підручник/під ред. П.Т. Василенкова. - М.: Юрид.лит., 1990, с.170-171.
3 Бахрах Д.Н., Севрюгін А.В. Відповідальність за порушення громадського порядку. М.: Юрид.лит., 1977, с.23.
4 відношенні осіб Указ. раб. с.90
5 В. Адміністративне право: Підручник/під ред. П.Т. Василенкова. - М.: Юрид.лит., 1990, с.173.
6 Л.Н. Коваль А.В. Адміністративне право. раб. с. 24.
7 відношенні осіб Указ. раб. с.90
8 Бахрах Д.Н. Адміністративна відповідальність громадян в СРСР, 1989, с. 18.
9 відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) за адміністративним законодавством. Навчальний посібник М., 1988, с. 11.
10 відношенні осіб Указ. раб. с.90;
11 Д.М. Бахрах Указ. раб. с. 18.
12 Д.М. Бахрах адміністративних правопорушень в СРСР, його види і основні тенденції розвитку. М., 1972, с. 17.
13 Д.М. Бахрах Радянське законодавство про адміністративну відповідальність. Перм, 1969, с. 33.
14 Л.Н. Коваль А.В. Адміністративне право. раб. с. 24.
15 відношенні осіб Адміністративне право. Уч. посібник. - Тюмень: твій МВС РФ, ТГУ, 1994, с. 90.
16 Коваль Л. Указ. раб. с. 90-91.
18


     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !