Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Виявлення та боротьба з розкраданнями електроенергії
     

 

Теплотехніка

3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Вимоги до персоналу

Енергетика є одним із складніших, з точки зору забезпеченнябезпеки умов праці, виробництва. Тому знання працівників повинніперевірятися і оцінюватися керівним персоналом. Крім того, для всіхпрацівників, повинні бути організовані курси підвищення кваліфікації, або,якщо працівник тільки влаштувався на роботу, то він повинен бути навченийспецифіки виробництва. Порядок навчання та перевірки знань працівниківповинен відповідати "Керівним вказівок по організації роботи зперсоналом на енергетичних підприємствах і в організаціях ".

Персонал підприємства, щоб уникнути помилок при роботі, повинен бутиздоровий і працездатний. Робітники та інженерно-технічні працівники, зайнятіна роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, повинні проходитимедичний огляд у порядку і в терміни, встановлені Міністерством охорони здоров'я Російської
Федерації.

Правила регламентують порядок допуску до робіт обслуговуючогоперсоналу. Працівники, що обслуговують енергоустановки, повинні знати Правила вмежах займаної посади чи професії і мати групу зелектробезпеки. Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видаєтьсяпосвідчення встановленої форми, яке він зобов'язаний мати при собі,перебуваючи на роботі. У посвідченні відображена інформація про кваліфікаціюпрацівника, характер перевірки знань та особисті дані.

Працівники, що володіють правом проведення робіт, до яких пред'являютьсядодаткові вимоги щодо безпеки (спеціальних робіт), повинні матипро це запис у посвідченні про перевірку знань. До таких робітвідносяться:

- верхолазні роботи;

- роботи під напругою на струмовідних частинах (чищення, обмивши і замінаізоляторів, ремонт проводів, контроль вимірювальної штангою ізоляторів таз'єднувальних затискачів, змащення тросів і ряду інших, що мають специфікуелектроенергетичної промисловості);

- обслуговування посудин, що працюють під тиском;

- випробування устаткування підвищеною напругою.

Перелік спеціальних робіт може бути доповнений вказівками керівництвапідприємства з урахуванням специфіки виробництва.

Працівники, що порушили Правила, несуть відповідальність (дисциплінарну,адміністративну або кримінальну) згідно чинного законодавства.
Цим працівникам може бути знижена група з електробезпеки, абоможливо звільнення, без можливості подальшого влаштування на роботу напідприємствах електропостачання.

3.2 Оперативне обслуговування

В електроустановках з напругою понад кіловольта працівники зчергового або оперативно-ремонтного персоналу, одноосібнообслуговують електроустановки, і старші зі зміни повинні мати четвертугрупу, інші - третім. Для працівників, які працюють з напругою нижчекіловольта старших зі зміни можуть мати третю групу, інші - друге.

Забороняється в електроустановках наближення людей, механізмів тавантажопідйомних машин до знаходяться під напругою не огородженимструмоведучих частин на неприпустиму відстань. Ці відстанірегламентування "Правил улаштування електроустановок".

Огляд електроустановок підстанції може виконувати два працівники зтретьою групою з чергового або оперативно-ремонтного персоналу, абопрацівник з п'ятою групою з адміністративно-технічного персоналу абокерівництво підприємства.

Огляд електроустановок підстанції НЕ електротехнічним персоналом іекскурсії за наявності дозволу керівництва підприємства можуть проводитисяпід наглядом працівника з четвертою групою, яка має право одноосібногоогляду.

Працівники не обслуговують дані електроустановки, можуть допускатисяв них у супровід чергового або оперативно-ремонтного персоналу, абопрацівника має право одноосібного огляду.

Супровідний зобов'язаний стежити за безпекою людей, допущених уелектроустановки, і попереджати їх про заборону наближатися дострумоведучих частин.

Забороняється в електроустановках вище 1000 В при огляді входити вприміщення, камери, не обладнані огорожами або бар'єрами,перешкоджають наближенню до струмоведучих частин на відстань меншедопустимого. Забороняється відкривати двері огороджень і проникати заогорожі та бар'єри.

При замиканні на землю, в електроустановках 6 - 35 кВ наближатися довиявленому місця замикання на відстань 4 метри в закритихрозподільних пристроїв (ЗРП) і менше 8 метрів у відкритих розподільних
(ВРП) допускається тільки для оперативних перемиканні і звільнення людей,що потрапили під напругу. При цьому слід користуватися електрозащітнимізасобами.

відключати і включати роз'єднувачі, віддільники і вимикачінапругою понад 1000 В з ручним приводом необхідно в діелектричнихрукавичках.

Знімати та встановлювати запобіжники необхідно при знятому напрузі.

Під напругою, але без навантаження, допускається знімати і встановлюватизапобіжники на приєднання, в схемі яких відсутнікомутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу.

Під напругою і навантаженням дозволяється замінювати запобіжники увторинних колах, мережах освітлення та запобіжники трансформаторівнапруги.

При знятті і встановлення запобіжників під напругою необхіднокористуватися в електроустановках напругою понад 1000 В ізолюючимикліщами (штангою) із застосуванням діелектричних рукавичок і захисних окулярів.

Двері приміщень електроустановок, камер, щитів та збірок повинні бутизакриті на замок, крім камер, в яких проводяться роботи. Ключі віделектроустановок напругою понад 1000 В (приміщення і камери ЕРУ, ВРП,комплектні розподільних пристроїв (КРУ), а також від розподільних щитів ізбірок напругою до 1000 В, розташованих поза електроустановок вище 1000
В, повинні знаходитись у чергового персоналу. В електроустановках безмісцевого чергового персоналу ключі можуть перебувати у адміністративно -технічного персоналу.

Ключі повинні бути пронумеровані. Один комплект запасний. Ключі повиннівидаватися під розписку:

- працівникам, які мають право одноосібного огляду, - від усіхприміщень;

- допускає з оперативно-ремонтного персоналу, керівнику івиробнику робіт, що спостерігає - від приміщень, в яких належитьпрацювати.

Повинен вестися журнал видачі ключів, що перевіряється щомісяця.

При нещасних випадках для звільнення потерпілих від діїелектричного струму напруга повинна бути знята негайно безпопереднього дозволу.

3.3 Виконання робіт на електроустановках

Роботи в діючих електроустановках повинні проводитися за нарядом.

У випадках, передбачених Правилами, дозволяється виконання робіт зрозпорядженням. Забороняється самовільне проведення робіт, а також розширенняробочих місць та обсягу завдання, визначених нарядом йди розпорядженням.
Виконання будь-яких робіт в електроустановках в зоні дії іншого нарядумає узгоджуватися з керівником, який веде роботи по цьому поряд абоособою, яка видала наряд. Узгодження оформлюється до підготовки робочогомісця записом на полях наряду: "погоджено" і підписом згоду особи.

Капітальні ремонти електрообладнання напруги вище 1000 В повиннівиконуватися за технологічними нормами або проектів виконання робіт. Уелектроустановках до 1000 В підстанцій при роботі під напругоюнеобхідно:

- відгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмоведучічастини, що знаходяться під напругою, до яких можливе випадковедотик;

- працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючої підставці (гумовому діелектричному килимі);

- застосовувати інструмент з ізолюючими рукоятками (у викруток, крім того, повинен бути ізольований стрижень) , за відсутності такого інструменту
-користуватися діелектричними рукавичками.

Забороняється працювати в одязі з короткими або засуканими рукавами, атакож користуватися ножівками, напилками, металевими метрами тощо

Забороняється в електроустановках працювати в зігнутому становищі, якщопри випрямленні відстань до струмовідних частин буде менше допустимого.
Забороняється в електроустановках підстанцій при роботі майже не огородженихструмоведучих частин розташовуватися так, щоб ці частини знаходилися позаду чиз двох бічних сторін.

Забороняється торкатися без застосування електрозащітних засобів доізоляторів обладнання, що знаходиться під напругою. При роботі звикористанням електрозащітних засобів (ізолюючих штанг і кліщів,електровимірювальних штанг і кліщів, покажчиків напруги) допускаєтьсянаближення людини до струмоведучих частин на відстань, що визначаєтьсядовжиною ізолюючої частини цих коштів.

Персоналу слід пам'ятати, що після зникнення напруги зелектроустановки воно може бути подано без попередження.

У темний час доби дільниці робіт, робочі місця, проїзди і підходи доних повинні бути освітлені. Освітленість має бути рівномірною, безсліпучого дії освітлювальних пристроїв. Забороняється проведення робіт вне освітлених місцях.

При наближенні грози повинні бути припинені всі роботи на ВЛ, в ОРУ,
ЕРУ, на висновках і лінійних роз'єднувачах ВЛ, на кабельних лініях,підключених до ділянок ВЛ.

Весь персонал, що знаходиться в приміщеннях з діючим обладнаннямпідстанції (за винятком щитів керування, релейних та їм подібних), в ЗРУі ВРП, у колодязях, тунелях та траншеях, а також беруть участь в обслуговуванніта капітальному ремонті ВЛ, зобов'язаний користуватися захисними касками.

Працівники, які обслуговують компресорні установки та збірники повітря,акумуляторні батареї та зарядні пристрої, повинні мати третю групу.

3.4 Технічні заходи при відключенні напруги з електрообладнання

Для підготовки робочого місця при роботі, що вимагає зняття напруги,повинні бути виконані в зазначеному порядку наступні технічнізаходу:

- проведені необхідні відключення і вжиті заходи, що перешкоджаютьпомилкового чи мимовільного включення комутаційноїапаратури;

- вивішені заборонні плакати на приводах ручного і на ключахдистанційного керування комутаційної апаратурою;

- перевірено відсутність напруги на струмоведучих частинах, якіповинні бути заземлені для захисту людей від ураження електричним струмом;

- встановлено заземлення (включені заземлюючі ножі, встановленіпереносні заземлення);

- огороджені при необхідності, робочі місця або залишилися піднапругою струмоведучі частини і вивішені на огорожах плакатибезпеки. Залежно від місцевих умов струмоведучі частинизахищаються до або після їх заземлення.

Під час роботи на струмовідних частинах, що вимагає зняття напруги, повиннібути відключені струмоведучі частини, на яких будуть проводитися роботи і неогороджені струмоведучі частини до яких можливе наближення людей,механізмів і вантажопідйомних машин на відстань менше допустимого.

В електроустановках вище 1000 В з кожного боку, звідкикомутаційними апаратами може бути подана напруга на робоче місце,повинен бути видимий розрив, утворений виймати або зняттям шин абопроводів, відключенням роз'єднувачів, зняттям запобіжником, а такожвідключенням віддільником і вимикачів від навантаження, за винятком тих, уяких автоматичне вмикання здійснюється пружинами, встановленимина самих апаратах.

Трансформатори напруги та силові трансформатори, пов'язані звиділеними для робіт дільницею електроустановки, мають бути відключенітакож і з боку напруги до 1000 В для виключення можливості зворотноготрансформації.

При підготовці робочого місця після вимкнення роз'єднувачів
(віддільником) і вимикачів навантаження з ручним управлінням необхідновізуально впевнитися в їх вимкненому положенні і відсутності шунтуючихперемичок.

В електроустановках вище 1000 В для запобігання помилкового абомимовільного включення комутаційних апаратів, якими може бутиподано напругу до місця роботи, повинні бути вжиті відповідні заходи:

- у роз'єднувачів, віддільником, вимикачів навантаження ручні приводиу відключеному положенні замкнені на механічний замок;

- у приводів комутаційних апаратів, що мають дистанційнеуправління, відключені ланцюга силові та управління, а у пневматичнихприводів, крім того, на що підводить трубопроводі стисненого повітря закриті ізамкнені на механічний замок засувка і випущений стиснене повітря, при цьомуспускні клапани залишені у відкритому положенні;

- у вантажних та пружинних приводів включає вантаж або включаютьпружини приведені в неробочий стан.

Під час роботи у відсіку шаф КРУ візок з обладнанням необхідновикотити шторку відсіку, в якому струмоведучі частини залишилися піднапругою, замкнути на замок і вивісити плакат.

Расшіновку або від'єднання кабелю, проводів під час підготовки робочогомісця може виконувати робітник з ремонтного персоналу, що має третійгрупу, під наглядом чергового або працівника з оперативно-ремонтногоперсоналу. З найближчих до робочого місця струмовідних частин, доступнихдотику, має бути знята напруга або вони повинні бути огороджені.

Вимкнені положення комутаційних апаратів до 1000 В знедоступними для огляду контактами визначаються перевіркою відсутностінапруги на їх затискачах або на шинах що відходять, проводах або затискачахустаткування, що включається цими комутаційними апаратами.

3.5 Перевірка відсутності напруги на електрообладнанні

Перевіряти відсутність напруги необхідно покажчиком напруги,справність якого перед застосуванням повинна бути встановлена за допомогоюпризначених для цієї мети спеціальних приладів або наближенням дострумоведучих частин, розташованих поблизу і свідомо знаходяться піднапругою. В електроустановках понад 1000 В користуватися покажчикомнапруги необхідно в діелектричних рукавичках.

В електроустановках 35 кВ і вище для перевірки на відсутність напругиможна користуватися ізолюючої штангою, торкаючись нею кілька разів дострумоведучих частин. Ознакою відсутності напруги є відсутністьіскріння і потріскування.

В електроустановках підстанцій перевіряти відсутність напругидозволяється одному працівнику з чергового або оперативно-ремонтногоперсоналу з четвертою групою в електроустановках вище 1000 В і з третьоїгрупою в електроустановках до 1000 В. В електроустановках до 1000 В ззаземленою нейтраллю при застосуванні двополюсного покажчика перевірятивідсутність напруги потрібно як між фазами, так і між кожною фазою ізаземлюючим корпусом обладнання, або заземлюючим (зануляющім)провідником. Допускається застосовувати попередньо перевірений вольтметр.
Забороняється користуватися "контрольними" лампами.

Пристрій, що сигналізують про відключеному положенні апарату,блокуючі пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо єлише додатковими засобами, що підтверджують відсутність напруги, іна підставі їх свідчень не можна робити висновок про відсутністьнапруги.

3.6 Встановлення заземлення

Встановлювати заземлення на струмоведучі частининеобхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

Переносний заземлення спочатку треба приєднати до заземлювальногопристрою, а потім, після перевірки на відсутність напруги,встановити на струмоведучі частини. Знімати переносне заземлення необхіднов зворотній послідовності: спочатку зняти його із струмовідних частин, апотім від'єднати від заземлюючого пристрою.

Встановлення та зняття переносних заземлень повинна здійснюватися вдіелектричних рукавичках із застосуванням в електроустановках понад 1000 Візолюючої штанги. Закріплювати затискачі переносних заземлень слід цією жштангою або безпосередньо руками в діелектричних рукавичках.

Забороняється користуватися для заземлення провідниками, непризначеними для цих цілей.

Все вищевикладене справедливо для теми даного диплому. Установкалічильників проводиться за присутності працівників підприємства-замовника,причому ці працівники повинні мати групу не нижче четвертої. Для установкинеобхідно зняти напругу і забезпечити надійне заземлення. Установкапроводитися працівниками, які мають групу не нижче третього. Перевіркапоказань лічильників та зняття (заміна) їх, проводитися також у присутностііїпредставників підприємства. АСКОЕ дозволяє отримувати інформацію злічильників, встановлених поблизу струмовідних частин, на підстанціях,перебуваючи далеко від них, що істотно скорочує небезпеку дляобслуговуючого персоналу. Тому персонал може мати другу групу зелектробезпеки. Фактично персонал встановлює (експлуатує)
АСКОЕ має відношення до експлуатації обладнання з напругою понадкіловольта з періодичністю раз на вісім років з моменту установки, тобтов періоди повірки. Решту часу - з устаткуванням нижче кіловольта.

Таким чином АСКОЕ скорочують ймовірність ураження електричнимструмом персоналу, що працює на енергопостачальної підприємстві.


     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !