Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Складський технологічний процес і його складові частини
     

 

Товарознавство
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1.Теоретіческая частина:
1.1. Зміст і принципи організації складскоготехнологіческого процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2. Технологія операцій з надходження товарів на склад: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2.1. Розвантаження товарів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2.2. Організація і технологія приймання товарів поколічеству і якості на складі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
1.2.2.1. Приймання товарів за кількістю ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2.2.2. Розпакування та приймання товарів за якістю ... .. 13 1.3. Технологія зберігання товарів на складі ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.4. Організація і технологія відпуску товарів зі складу ... 18
2.Практіческая частина:
2.1. Коротка характеристика ВАТ «Гаврилов - Ямський льонокомбінат» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.2. Характеристика складів ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
2.3. Організація складського технологічного процесу на прикладі етилового спирту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
2.3.1. Приймання етилового спирту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
2.3.2. Зберігання етилового спирту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.3.3. Відпустка етилового спирту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
Використані інформаційні джерела ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
Введення
Склади - це будівлі, споруди, призначені для зберігання товарних запасів.
В даний час жодне підприємство (будь то виробниче чи торговельне підприємство) не може нормально функціонувати без наявності складського господарства. Така велика потреба в складах пояснюється тим, що вони служать не тільки для зберігання та накопичення товарних запасів, але і для подолання тимчасової і просторової різниці між виробництвом та споживанням продукції, а також для забезпечення безперервної, безперебійної роботи виробничих цехів (в промисловому підприємстві) і підприємства в цілому.
Робота на складі включає комплекс робіт, пов'язаних з підготовкою до приймання та прийманням товарів, розміщенням їх на зберігання, організацією зберігання, підготовкою до відпустки та відпустка товарополучателям. Всі ці операції в сукупності й становлять складської технологічний процес.
Актуальність обраної теми курсової роботи пояснюється тим, що складські операції мають велике значення для діяльності всього підприємства. Тому дуже важливо правильно і раціонально організувати складський технологічний процес. А саме ретельна і уважна приймання товарів за кількістю та якістю дозволяє своєчасно виявити і запобігти надходження відсутньої кількості товарів, а також товарів, якість яких не відповідає стандартам. Застосування при зберіганні раціональних способів укладання, дотримання основних принципів зберігання, підтримання оптимальних режимів зберігання та організація постійного контролю за збереженими товарами забезпечують не тільки збереження товарів і відсутність їх втрат, а також створюють зручності для їх правильної та швидкої отборки, сприяють більш ефективному використанню складської площі . Дотримання схеми відпуску товарів (отримання замовлень від покупців; відбір товарів з місць зберігання; переміщення в зону комплектування замовлень; комплектування замовлень та упаковка; помаршрутное комплектування партій; переміщення укомплектованих партій в зону навантаження; навантаження транспорту) і уважність складських працівників сприяють правильному, чіткому і швидкому виконанню замовлень покупців, а значить і підвищенню престижу самого підприємства.
 Також слід зазначити, велике значення механізації та автоматизації всього складського технологічного процесу, так як застосування засобів механізації та автоматизації під час приймання, зберігання та реалізацію товарів сприяє зростанню продуктивності праці складських працівників, підвищення ефективності використання площі і ємності складів, прискоренню вантажно-розвантажувальних робіт, скорочення простоїв транспортних засобів.
Не менше значення має правильне і безпомилкове оформлення документів, так як помилки у складанні документів негативно позначаються на всіх операціях складського технологічного процесу.
Таким чином, ефективна складу робота веде до успішного виконання робіт в інших функціональних сферах.
Головними цілями курсової роботи є:
1. Розглянути теоретичні аспекти організації складського технологічного процесу;
2. Простежити відповідність операцій з приймання, зберігання та відпуску етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» розглянутим теоретичним аспектам.
Для реалізації цих цілей необхідно виконати наступні завдання:
1. Розглянути зміст і принципи організації складського технологічного процесу;
2. Розглянути технологію операцій з приймання товарів на склад;
3. Розглянути технологію зберігання товарів на складі;
4. Розглянути організацію відпуску товарів зі складу;
5. Дати характеристику ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» і його складів;
6. Розглянути технологію приймання, зберігання та відпуску етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат», а також документальне оформлення цих операцій.
1.1. Зміст і принципи організації складського технологічного процесу
На складах здійснюється цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій з надходження, зберігання та відпуску товарів. Ці операції в сукупності й становлять складської технологічний процес. Зміст і обсяг складського технологічного процесу залежать від виду складу, фізико-хімічних властивостей товарів, що зберігаються на ньому, обсягу вантажообігу та інших факторів.
Ефективність складського технологічного процесу забезпечується його раціональною побудовою, то є чітким і послідовним виконанням складських операцій.
Види технологічних операцій та їх зміст залежать в першу чергу від характеру виконуваних складом функцій і асортименту товарів, які там зберігаються.
Крім того, на побудову складського технологічного процесу впливають:
- Транспортні умови (наявність під'їзних шляхів);
- Величина добового вантажообігу (обсяг товарної маси в натуральному вирахуванні, що проходить через склад за певний період часу);
- Рівень механізації вантажно-розвантажувальних та інших трудомістких робіт;
- Пристрій і планування складу;
- Умови зберігання товарів.
Істотний вплив на общуюпродолжітельность процесу руху товарів надає швидкість виконання складського технологічного процесу, яка залежить від завдань і функцій, які виконуються складом, умов постачання товарів, ступеня механізації складських операцій.
В основу раціональної організації складського технологічного процесу покладені такі найважливіші принципи:
* Планомірність,
* Послідовність і ритмічність,
* Ефективне використання засобів механізації,
* Раціональна організація внутрішньоскладського переміщення вантажів
* Забезпечення збереження товарів.
Планомірність роботи складу багато в чому залежить від того, наскільки рівномірно товари надходять на склад, відправляються покупцям. Розробка планів і графіків надходження і відпуску товарів дозволяє працівникам складу своєчасно підготуватися до виконання відповідних операцій, виділити необхідні приміщення, обладнання і т. д.
  Послідовність і ритмічність технологічного процесу означає, що виконання всіх взаємозалежних операцій має бути погоджене за часом. При цьому за рахунок рівномірного розподілу робочого часу і обов'язків між виконавцями окремих операцій створюються сприятливі умови праці робітників.
Ефективне використання средствмеханізаціі припускає застосування сучасної підйомно-транспортної техніки, яка забезпечує не тільки підвищення продуктивності праці працівників складу, але й сприяє максимальному використанню площі і ємності складу.
Раціональна організація внутрішньоскладського переміщення вантажів передбачає застосування транспортно-технологічних схем переробки вантажів, що забезпечують рух вантажопотоків за прямими найкоротшим шляхам і виключають зустрічні перевезення.
Забезпечення збереження товарів - це, перш за все, створення оптимальних умов зберігання, а також застосування раціональної системи розміщення і укладання товарів з урахуванням термінів їх надходження на склад і товарного сусідства.
Всі операції складського технологічного процесу можна умовно розділити на 3 групи:
1. операції з надходження товарів;
2. операції зі зберігання товарів;
3. операції з відпуску товарів.
Операції, пов'язані з надходженням товарів на склад виконуються в наступній послідовності:
• розвантаження транспортних засобів, в яких надійшли товари;
• переміщення товарів на ділянку приймання;
• розпакування товарів;
• приймання товарів за кількістю та якістю.
Зберігання товарів передбачає здійснення таких операцій, як:
• доставка товарів в зону зберігання;
• розміщення товарів у стелажах і їх укладання в штабелі;
• створення оптимальних умов зберігання товарів
урахуванням їх фізико-хімічних властивостей.
Операції з відпуску товарів включають в себе наступне:
• відбір товарів з місць зберігання;
• переміщення відібраних товарів на ділянку комплектування;
• комплектування товарів відповідно до замовлень оптових покупців;
• упаковку товарів у інвентарну тару;
• переміщення упакованих товарів в зону навантаження;
• навантаження.
Більшість перерахованих операцій супроводжується їх документальним оформленням.
1.2. Технологія операцій з надходження товарів на склад
Операції з надходження товарів становлять початкову стадію складського технологічного процесу. Кількість операцій та послідовність їх виконання залежать від розмірів партій товарів і видів транспортних засобів, якими вони доставляються на склад.
В організації приймання велике значення має попереднє встановлення часу прибуття і кількості, що надходять на склад товарів, що дозволяє завчасно спланувати необхідні заходи з приймання товарів.
До підготовчим заходам з приймання товарів на складі належить:
* Встановлення місця розвантаження транспортних засобів, максимально наближеного до приміщення для зберігання;
* Визначення необхідної кількості працівників для розвантаження і розподіл робіт між ними;
* Визначення необхідної кількості та видів підйомно-транспортного обладнання та підготовка його до прибуття товарів;
* Завчасне визначення місць зберігання;
* Підготовка документації, пов'язаної з оформленням приймання-здачі товарів.
1.2.1. Розвантаження товарів
Перш ніж приступити безпосередньо до приймання товару, необхідно його розвантажити. При розвантаженні здійснюється пересування товарів з автотранспорту на товарну платформу.
Розвантаження здійснюють працівники того підприємства, чиїм автотранспортом був доставлений товар на склад, тобто це можуть бути працівники фірми постачальника, транспортної організації, фірми покупця. Якщо товар доставлений власним автотранспортом фірми покупця або залізницею, розвантаження здійснюють працівники складу.
Зміст операцій з розвантаження товарів залежить від того, яким транспортом вони були доставлені.
Якщо товари надійшли в залізничних вагонах, то виконуються наступні основні операції:
1. перевірка цілісності пломб і розкриття вагона;
2. огляд стану надійшов вантажу (стан укладання, тари і т. д.);
3. розвантаження вагонів з укладанням товарів на піддони або візки;
4. первинна приймання товарів за кількістю (перевірка відповідності кількості тарних місць супровідними документами);
5. доставка сформованих партій товарів на ділянку приймання, експедиційний склад або в зону зберігання.
При надходженні товарів у залізничних контейнерах операції виконуються за такою схемою:
1. перевірка цілісності пломб і стану контейнера (відсутність пошкоджень і поломок);
2. переміщення контейнера на розвантажувальну рампу;
3. переміщення контейнера в зону приймання товарів.
За такою схемою будуть виконуватися операції, якщо товари доставлені на склад автомобільним транспортом:
1. перевірка цілісності упаковки, первинна приймання товарів за кількістю;
2. укладання товарів на піддони або візки;
3. переміщення сформованих транспортних одиниць в зону приймання або зберігання.
Штучні, тарно-пакувальні й навальний вантажі транспортуються у вагонах. Довгомірні і великогабаритні вантажі (лісоматеріали тощо) доставляються в напіввагонах і на платформах. Для транспортування рідких вантажів (олія рослинна, гас та ін) використовують цистерни. Універсальні контейнери можуть доставлятися на склади на залізничних платформах або автомобілях.
Якщо склад має під'їзні залізничні колії, то вагони, напіввагони, платформи та цистерни адресуються на прилеглу залізничну станцію, а потім подаються на гілку бази.
Контейнери надходять або безпосередньо на склад, або на контейнерний майданчик залізничної станції, а потім доставляються на склад автомобільним транспортом.
При надходженні вантажу в несправному вагоні або контейнері або з порушеною пломбою необхідно провести суцільну перевірку кількості та якості товарів і обов'язково скласти комерційний акт, який є підставою для пред'явлення претензії транспортним органам або постачальника. Він повинен бути складений на спеціальних бланках до отримання вантажу від органів транспорту. Якщо вагон має текти або виявлено, що вантаж зіпсований внаслідок несправності вагона, то додатково до комерційного акту складається технічний акт.
Розвантаження товарів може вимагати застосування фізичної сили, проте, у всіх випадках, коли можливо, слід використовувати устаткування для переміщення вантажів.
Для вивантаження товарів застосовують різні типи підйомно-транспортного обладнання:
- Конвеєри;
- Електронавантажувачі;
- Транспортери;
- Засоби малої механізації.
При цьому непакетірованние штучні вантажі попередньо формують у пакети, використовуючи піддони, які після їх завантаження переміщують в зону приймання товарів.
Товари в різній тарі (мішках, стосах, ящиках) по транспортеру переміщують з машини і укладають на звільненому від розвантаження просторі.
Для розвантаження і переміщення автомобільних контейнерів використовують електровізки з підйомної платформою або вилами. Все більш широке застосування знаходить і доставка контейнерів в автомобілях, обладнаних підйомним пристроєм заднього борту, що спрощує процес розвантаження при надходженні товарів в контейнерах.
Залізничні контейнери знімають з транспортних засобів за допомогою мостових кранів або автонавантажувачів.
Причому, процес розвантаження товарів повинен бути організований таким чином, щоб виключалися зустрічні перевезення, тому що надійшли розвантаження товарів та їх навантаження при відпуску бажано робити на рампах, розташованих з різних сторін складу.
Розвантаження транспортних засобів повинна здійснюватися при суворому дотриманні встановлених правил виконання вантажно-розвантажувальних робіт. При цьому слід звертати увагу на спеціальне маркування вантажів.

1.2.2. Організація і технологія приймання товарів за кількістю та якістю на складі

Доставлені в зону приймання товари приймаються за кількістю та якістю.
Слід зазначити, що приймання товарів за кількістю та якістю є однієї з важливих складових частин складського технологічного процесу. Вона передбачає перевірку виконання постачальниками договірних зобов'язань по кількості, асортименту, якості та комплектності товарів.
Приймання товарів здійснюється матеріально відповідальними працівниками складу (звичайно - завідуючим складом спільно з товарознавцем), уповноваженими на те керівником або заступником керівника підприємства-одержувача.
Вона включає наступні операції:
• перевірку кількості та якості надійшли товарів;
• оформлення приймання відповідними документами;
• прийняття товарів на облік.
Порядокпроведеніяпріемкітоваровопределяется сторонами договору поставки. ?? про їх згодою вона може здійснюватися відповідно до правил, встановлених інструкціями «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» та «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю». Ці інструкції застосовуються у всіх випадках, коли стандартами, технічними умовами або іншими обов'язковими для сторін правилами не встановлено інший порядок приймання. Вантаж, що надійшов на склад будь-яким видом транспорту, спочатку приймають, керуючись чинними на транспорті правилами, встановленими відповідними статутами, кодексами (наприклад, Статутом залізниць, Повітряного кодексу).
1.2.2.1. Приймання товарів за кількістю
Приймання товарів за кількістю проводиться з метою проверкісоответствіяфактіческіпоставленного колічестватоваров кількості, указанномув транспортних і супровідних (рахунку-фактурі, специфікації, описи, пакувальних ярликах та ін) документах виробника (виробника). Якщо товари надійшли без супровідних документів, то їх відсутність не припиняє приймання. У цьому випадку складається акт про фактичну наявність товарів і в ньому вказується, які документи відсутні.
Місце проведення приймання товарів залежить від способу їх доставки. Приймання може здійснюватися:
• на складі одержувача;
• на складі постачальника;
• у місці розкриття опломбованих або в місці розвантаження неопломбованих транспортних засобів і контейнерів або на складі органу транспорту.
На складі одержувача приймання товарів виробляють, якщо вони доставлені постачальником. У цьому випадку крім перевірки маси брутто і кількості місць одержувач може вимагати від постачальника розкриття тари та перевірки маси нетто і кількості товарних одиниць у кожному місці. Якщо ж товари надійшли в пошкодженій тарі, то одержувач зобов'язаний провести таку приймання (за масою нетто і кількістю товарних одиниць) в момент доставки їх на склад.
На складі постачальника приймання відбувається в тому випадку, якщо товари вивозяться з цього складу одержувачем. При цьому товари, що знаходяться у справній тарі, приймають по масі брутто і кількості тарних місць, а остаточну їх приймання виробляють на складі одержувача. Товари, що поставляються без тари, у відкритій або пошкодженій тарі, остаточно приймаються на складі постачальника.
Якщо товари доставляються і видаються органом залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту, то приймання здійснюється з їх участю разом розкриття опломбованих або в місці розвантаження неопломбованих транспортних засобів і контейнерів або на складі відповідного органу транспорту.
Слід мати на увазі, що приймання товарів, що надійшли у справній тарі, за масою нетто і кількістю товарних одиниць у кожному місці проводиться, як правило, на складі кінцевого одержувача.
Приймання товарів за кількістю здійснюється у встановлені терміни.
Остаточна приймання товарів за масою нетто і кількістю товарних одиниць у кожному місці проводиться одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів, а швидкопсувних товарах не пізніше 24 годин з моменту отримання товарів (при доставці їх постачальником або вивезення одержувачем зі складу постачальника) або з моменту видачі вантажу органом транспорту (в усіх інших випадках). У районах Крайньої Півночі, віддалених районах та інших місцевостях дострокового завозу приймання непродовольчих товарів здійснюється не пізніше 60 днів, продовольчих товарів (за винятком швидкопсувних) - не пізніше 40 днів, а швидкопсувних товарів - не пізніше 48 годин з моменту надходження їх на склад одержувача.
Своєчасно виробленої приймання вважається в тому випадку, коли перевірка кількості товарів закінчено в обумовлений термін.
Керівництво складу зобов'язана створити такі умови для правильної та своєчасної приймання товарів, які забезпечували б їх збереження і запобігати можливість утворення недостач і розкрадання. Особи, що здійснюють приймання, повинні добре знати правила приймання товарів, встановлені відповідними нормативними документами та договором поставки. З метою попередження порушень правил приймання товарів керівництву необхідно систематично контролювати роботу осіб, що проводять її.
Працівникам складу слід забезпечити точне визначення кількості надійшли товарів, тобто їх маси, кількості місць (ящиків, мішків, зв'язок, кип, пачок і т. п.). Воно визначається в тих самих одиницях виміру, які зазначені у супровідних документах. Причому, якщо в документах відправник вказав масу товарів і кількість місць, то одержувач при прийманні повинен перевірити і те, і інше.
У разі виявлення нестачі подальша приймання припиняється, забезпечується збереження товарів, і вживаються заходи щодо запобігання їх змішування з іншими однорідними товарами. Про виявлення недостачі товару складається акт за підписами осіб, які виробляли приймання.
Якщо при прийманні товарів буде виявлено невідповідність маси брутто окремих місць масі, зазначеній у транспортних або супровідних документах або на трафареті, то розтин тари та упаковки в таких випадках проводитися не повинно.
Одночасно з припиненням приймання одержувач зобов'язаний викликати для участі в її продовженні і складанні двостороннього акта представника відправника чи виробника (якщо товари надійшли до непорушеною тарі виробника, який не є відправником). При цьому виклик представника одногороднего відправника (виробника) є обов'язковим, а іногороднього, - якщо це передбачено в договорі.
Повідомлення овизовепредставітелядолжно бути спрямоване або передано (по телефону, телеграфу тощо) не пізніше 24 год, а відносно швидко псується, - негайно після виявлення недостачі, якщо інші строки не встановлені договором.
Не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику одержувача іногородній відправник (виробник) зобов'язаний повідомити йому (по телефону, телеграфу і т. п.), чи буде їм направлений представник для участі у перевірці кількості товарів.
Представник одногороднего відправника (виготівника) зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику, якщо в ньому не вказаний інший строк явки, а швидкопсувних товарах - протягом 4 годин після отримання виклику.
Представник іногороднього відправника (виготівника) зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж у триденний термін після отримання виклику, не враховуючи часу, необхідного для проїзду, якщо інший термін не передбачено в договорі.
Представник відправника (виробника) може брати участь у прийманні тільки за наявності у нього посвідчення, що дає на це право.
Відправник (виробник) може уповноважити на участь у прийманні товарів підприємство, що знаходиться в місці їх отримання. У цьому випадку посвідчення представникові видається підприємством, виділивши його. У посвідченні повинне бути посилання на документ, яким відправник уповноважив це підприємство брати участь у прийманні товарів.
За згодою відправника (виробника) підприємство-одержувач може призвести односторонню приймання товарів.
Якщо при прийманні за участю представника відправника (виробника) будетвиявленанедостачатоваров проти даних, зазначених у транспортних або супровідних документах, то результати приймання товарів оформляються актом. Він складається в той самий день, коли недостача виявлена. У випадку, коли робота з приймання переривалася, в акті робиться відповідний запис із зазначенням що викликали це причин і умов зберігання товарів під час перерви.
Якщо при прийманні одночасно будуть виявлені не тільки нестача, а й надлишки товарів, то в акті зазначаються точні дані про ці надлишки.
Акт повинен бути підписаний усіма особами, що брали участь у прийманні. При цьому вони мають право засвідчувати своїм підписом тільки ті факти, які були встановлені з їх допомогою. Особа, яка не згоден із змістом акта, зобов'язана підписати його із застереженням про незгоду і викласти свою думку. За підписання акта, що містить не відповідають дійсності дані, що особи, які брали участь у прийманні товарів, несуть встановлену законом відповідальність. Запис про попередження про це що беруть участь у прийманні осіб повинна бути зроблена перед їх підписами.
Не пізніше, ніж наступного дня після складання акта він затверджується керівником або заступником керівника підприємства-одержувача.
У випадках виявлення в результаті приймання фактів зло
вживань або розкрадань товарів керівник або заступник керівника підприємства-одержувача зобов'язаний негайно повідомити про це органи МВС або прокуратури та направити їм відповідні документи.
Після перевірки за кількістю товари поміщаються в приміщення для розпакування і перевірки їх за якістю.
1.2.2.2. Розпакування та приймання товарів за якістю
Операцію розпакування здійснюють для перевірки якості отриманого товару. Іноді в тарі знаходяться по-різному упаковані товари, в цьому випадку також потрібно розпакування.
Якісна перевірка товарів сприяє кращій організації зберігання, обліку та подальшого відпуску товару зі складу.
Розпакування дозволяє організувати впорядковане складування товарів на складі і скорочує час виконання замовлень споживачів.
Приймання товарів за якістю проводиться з метою перевірки відповідності якості надійшли на склад товарів вимогам стандартів, технічних умов, умовами договору, а для деяких товарів - зразків-еталонів і т.д.
Одночасно з прийманням товарів за якістю проводиться перевірка їх комплектності, а також тари, упаковки та маркування.
Товари, що надійшли у справній тарі, приймаються з якості та комплектності, як правило, на складі кінцевого одержувача. Тому на складі оптового підприємства такі товари можуть не прийматися за якістю, якщо вони переотправляются покупцям у тарі або упаковці виробника або початкового відправника. Проте проведення приймання є обов'язковим, якщо це передбачено договором, а також при отриманні товарів у пошкодженій, відкритій або немаркованої тарі, у тарі з пошкодженою пломбою чи при наявності ознак стовбич (текти, бій і т. д.).
Приймання товарів за якістю і комплектності може проводитися і на складі постачальника, але лише у випадках, передбачених у договорі.
Терміни приймання товарів за якістю можуть бути передбачені договором поставки або встановлені стандартами або технічними умовами для окремих видів товарів. У всіх інших випадках приймання товарів по якості та комплектності проводиться у такі терміни:
- При іногородньої поставці - не пізніше 20 днів, а швидкопсувних товарів - не пізніше 24 години після видачі товарів органом транспорту чи надходження їх на склад одержувача при доставці постачальником чи при вивезенні одержувачем;
- При одногородней поставці - не пізніше 10 днів, а швидкопсувних товарів - 24 години після надходження їх на склад одержувача.
У районах Крайньої Півночі, віддалених районах та інших місцевостях дострокового завозу приймання непродовольчих товарів здійснюється не пізніше 60 днів, продовольчих товарів (за винятком швидкопсувних) - пізніше 40 днів, а швидкопсувних товарів - не пізніше 48 годин після надходження їх на склад одержувача.
Приймання вважається виробленої вчасно, якщо перевірка якості та комплектності товарів закінчена у встановлені терміни.
На складі необхідно створити такі умови для правильної та своєчасної приймання товарів за якістю, які забезпечували б збереження товарів і запобігати їх псування. Слід вчасно перевіряти засоби випробування і вимірювання, якими визначається якість товарів, і стежити за їх справністю.
Проведення приймання товарів покладається на компетентних осіб в точній відповідності зі стандартами, технічними умовами, іншими обов'язковими для сторін правилами, а також за супровідними документами, що засвідчують якість і комплектність поставлених товарів (технічний паспорт, сертифікат, рахунок-фактура, специфікація і т. п. ).
Какправіло, пріпріемкетоваровпроізводітся суцільна перевірка їх якості і комплектності. Вибіркова перевірка з поширенням результатів перевірки якості будь-якої частини товарів на всю партію допускаетсяв випадках, передбачених стандартами, технічними умовами або договором.
 В цілому ж, процедура перевірки товарів за якістю аналогічна описаній вище приймання за кількістю.
Складені за результатами приймання товарів акти є документами, що підтверджують невиконання постачальником (відправником, виробником) умов договору. Тому вони служать підставою для пред'явлення йому претензій.
Претензія - вимога покупця до постачальника (виробника) про відшкодування збитків, усунення недоліків поставлених товарів тощо.
Претензія повинна бути підписана керівником підприємства або його заступником. Вона відправляється рекомендованим листом або поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
Терміни напрямки претензії отримувачем товарів, а також порядок і терміни розгляду і відповіді на неї постачальником встановлюються договором.
У випадку повної або часткової відмови у задоволенні претензії заявник має право пред'явити позов до арбітражного суду. Він подається у вигляді позовної заяви.
Позовна заява-вимога до компетентного органу про захист порушеного права організації.
1.3. Технологія зберігання товарів на складі
Товари, прийняті за кількістю та якістю, із зони приймання надходять в зону зберігання.
  Для переміщення товарів на зберігання потрібно:
  - Вирішити питання про те, яку кількість товару розмістити в активній складської зони і яке - в резервної;
  - Визначити необхідні для розміщення товару розміри активного і резервного складського простору;
  - Розподілити товари з маркування;
  - Визначити місце зберігання товару;
  - Перемістити товар до відведеного на складі місця.
  Правильна технологія зберігання товарів на складі передбачає: 1. раціональне їх розміщення та укладання;
2. створення і підтримання оптимальних умов зберігання.
Пересування і укладання товарів в межах обраної зони здійснюють працівники відділу прийому складу. При виборі місця зберігання товару враховується кількість і частота надходження товарів. Рішення про розміщення певної кількості товару в активній або резервної зоні приймається окремо по кожному товарному найменуванню.
У практиці складів прийнято бункери активної зони зберігання поповнювати запасами з резервних зон, а резервні зони наповнювати новими товарами в міру їх надходження. За таким порядком здійснюється витрачання запасів в порядку їх приходу на склад.
Для кожного найменування товару встановлюється певна зона зберігання. Товар переміщається у виділену зону і вкладається.
Розміщення й укладання товарів залежать від прийнятого на складі способу зберігання.
  Наприклад, картопля і овочі зберігаються навалом в спеціальних засіках. Цим же способом можна зберігати затарених сіль.
  Наливна товари (оліфа, бензин, олія тощо) зберігають у баках, бочках, цистернах.
  Для зберігання багатьох продовольчих і деяких непродовольчих товарів застосовуються контейнери. У них товари можуть доставлятися безпосередньо в магазини. Використання спеціальних контейнерів-вішав дозволяє зберегти товарний вигляд що перевозиться в них одягу.
  Найчастіше на загальтоварних складах застосовують два способи зберігання товарів - стелажних і штабельні, вибір яких залежить від форми товару і тари, маси кожного тарного місця, фізичних властивостей товарів та інших факторів. Перевага віддається такого способу укладання, при якому не допускається пошкодження товару і тари, більш раціонально використовуються складські приміщення та обладнання, створюються зручності для контролю за станом товарних запасів.
Штабельну укладання застосовують при зберіганні різних продовольчих і непродовольчих товарів, Затарені в мішки, стоси, кулі, ящики, бочки.
При формуванні штабеля необхідно стежити за тим, щоб він був стійким, відповідав певним нормам висоти і забезпечував вільний доступ до товарів.Висота штабеля залежить від властивостей продукту та його упаковки, застосовуваних засобів механізації, граничного навантаження на 1 кв. м підлоги, висоти складських приміщень.
Розрізняють три способи штабельні укладання товарів: прямий, в перехресну клітку, у зворотний клітку.
При прямій укладанні розташування кожного верхнього затарений місця збігається з розташуванням кожного місця в нижньому ряду. Такий спосіб застосовується при штабелювання товарів, затарений в ящики. Для підвищення стійкості штабеля може застосовуватися пряма пірамідальна кладка, при якій в кожному верхньому ряду число затарений місць скорочується на одиницю і кожне місце, розташоване у верхньому ряду, спирається на два нижніх, цей спосіб укладання зручний при штабелювання бочок.
У перехресну клітину здійснюється кладка товарів, затарений в ящики різних розмірів. При цьому ящики верхнього ряду укладаються поперек ящиків нижнього ряду.
Товари, Затарені в мішки, укладають, як правило, у зворотний клітину, тобто кожен наступний ряд мішків розміщують на попередній у зворотному порядку.
При укладанні товарів в штабелі необхідно стежити за тим, щоб у складському приміщенні забезпечувалася нормальна циркуляція повітря і виконувалися санітарні вимоги. З цією метою штабеля повинні розміщуватися не ближче ніж 0,5 м від зовнішньої стіни і 1,5 м від опалювальних приладів. Між штабелями повинні бути проходи шириною близько 1,5 м.
Товари, доставлені в місця зберігання не на піддонах, укладають у штабелі на підтоварники, що забезпечує нормальну циркуляцію повітря. Більш ефективним є штабельні зберігання товарів, укладених на різні види піддонів, що дозволяє не тільки раціонально використовувати складські приміщення, а й широко застосовувати для внутрішньоскладського переробки вантажів засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт.
  Широке поширення набув стелажних спосіб укладання товарів на зберігання. При цьому способі розпаковані товари, а також товари у зовнішній тарі різними способами (рядами, десятками і т. д.) укладають на стелажі. Найбільш ефективно стелажне зберігання товарів, покладених на піддони. Воно забезпечує широке застосування підйомно-транспортних механізмів, створює гарні умови для повсякденного оперативного обліку товарів. Стелажне зберігання товарів дозволяє більш раціонально використовувати місткість складу, так як за допомогою навантажувачів або кранів-штабелерів товари можна укладати на полицях, розташованих на максимальній висоті. Так, застосування високостеллажних електроштабелери з вилковим захопленням, які здатні виконувати роботу зі складування на висоті 10-12 м і більше, дозволяє максимально використовувати ємність складських приміщень.
 Укладання товарів на стелажі здійснюється по вертикалі, що дозволяє раціоналізувати процес їх отборки. На нижніх полицях розміщують товари, які продаються невеликими партіями, відбір яких здійснюється вручну, на верхніх - товари, які продаються партіями не менше одного піддона.
При укладанні тов
     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !