Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Туризм. Розвиток інфраструктури туристичної індустрії
     

 

Туризм


У моїй роботі була проаналізована стаття Крейделя Е І «Перспективифінансово-промислових груп в Росії ». У статті розглядаються питанняформування в сучасній економіці Росії фінансово-промислових груп:практика організації; завдання та перспективи діяльності; стосунки здержавою.
Мною була розібрана стаття Данилова Н «Регулювання розвитку великихміських промислових центрів: використання нових організаційно -господарських форм ».
У статті йдеться про територіальне міжгосподарське об'єднаннякорпорації розвитку території і територіальної фінансово-промисловоїгрупі в Свердловській області
В основу першого розділу лягла книга Єфремова В. С. «Стратегія бізнесу.
Концепція та методи планування ». У книзі зроблено спробу, по-перше,розглянути теоретичні концепції, на які спираються відомі підходистратегічного планування та управління в бізнесі, по-друге, розкритизміст методів вирішення що стоять в цій області завдань.
У підручнику Глухова В. В. «Менеджмент» дано системне виклад матеріалудисципліни базової економічної освіти. Розділи підручника охоплюютьнапрямки менеджменту, що склалися в даний час у провідних ВНЗ світу

Глава № 1 Аналіз проекту концепції розвитку туризму в ***** ської області

Розвиток інфраструктури туристичної індустрії < p> ***** ської області в 70-80-і роки ХХ ст.

Туризм країни на даному етапі розвивався на основі усталеного ринку.
Самим яскравим і характерним прикладом туристської компанії ***** ської області,розвивалася в рамках державної політики, було Бюроміжнародного молодіжного туризму "Супутник". З 1958 р. по 1998 р. турбюро
«Супутник» зберігає постійне зростання туристських продажів і пропозицій. Заперіод з 1969 р. по 1985 р. ця компанія збільшила свої можливості на 15%на рік, далеко випереджаючи темп зростання більшості інших компаній країни. До
1992 р. «Супутник» був фактично єдиним виробником, чиїпоказники свідчили про всебічне зростанні компанії, яка зумілапідійти до рівня стійкого продажу туристського продукту у всіх регіонах
СРСР і Російської Федерації навіть в умовах своєї власноїдецентралізації. Це свідчило про надійність і ефективність системив галузі туризму, що склалася в попередні десятиліття.
Розглянемо схему розподілу рекреаційних ресурсів у ***** ської області.
Централізований туризм здійснюється через наступні організації:
«Центральна рада з туризму та екскурсіях», що представляє профспілковийтуризм;
«Супутник» - молодіжний туризм;
Держкомтуризм.
Система профспілкового туризму

У 13 населених пунктах ***** ської області знаходилися Бюро подорожейта екскурсій. На балансі Центральної ради з туризму та екскурсіяхперебувала туристична база «Волга» на 250 місць. Її заповнюваністьперевищувала всі допустимі норми і становила 400 місць. На туристичній базі
«Волга» здійснювалися послуги з розміщення та харчування. Профспілка утримував набалансі туристичну готель «Балаково» на 310 місць, її заповнюваністьстановила 80%. Самий великий об'єкт профспілок - туристична готель
«Словаччина» на 600 місць. Її заповнюваність становила 80%.

У профспілковому туризмі існував як єдиний замовник автоперевезень,так і єдиний оператор перевезень - автобаза «Турист». Вона мала в своєму розпорядженні 70одиницями транспорту, з яких 40 одиниць ЛАЗ 699.

З 1929 р. туризм є госпрозрахунковим. У розпорядженні профспілки буликошти фонду "Соціального страхування». Цей фонд здійснював інвестиціїна поворотній основі. Профспілка гарантував повернення грошових коштів точнов строк і в повному обсязі. Щорічно відділом капітального будівництваосвоювалося від двох до чотирьох млн. рублів. З них 500-600 тис. рубліввикористовувалося на поточні витрати і на інвентаризацію.

Важливо відзначити, що Центральна рада з туризму та екскурсіяхздійснював довгострокові вкладення коштів, деякі з яких не принеслисвоїх результатів. Не було завершено будівництво туристичної готелів місті Хвалинську на 200 місць. У реалізацію даного проекту планувалосявкласти 2,4 млн. рублів. З коштів нетрадиційного для нашої країнирозміщення туристів планувалося збудувати мотель на 150 місць у Балакововартістю 1,7 млн. рублів. На будівництво кемпінгу із станцієютехнічного обслуговування на місці приземлення Ю. О. Гагаріна планувалосявиділити 600 тис. рублів.

Під патронажем ***** ської обласної організації профспілки знаходилисяпункт прокату туристичного спорядження на розі вулиць Вольської і Горького;самодіяльний туризм, представлений обласним і міським туристичнимиклубами, розміщено за адресою: вулиця Мічуріна, 159.
Обласна профспілка мав 4 теплохода: один чотирипалубному на 300-400 місць,один трехпалубний на 250 місць, два двопалубні на 150 місць.
Будучи єдиною і цілісної дана система могла здійснювати інвестиціїстроком на 5-7 років. В даний час суб'єкти колишнього конгломератуоб'єднані формально в російську асоціацію соціального туризму і не можутьздійснювати аналогічну діяльність у колишньому обсязі з двох причин:
- Відсутність вільних грошових коштів;
- Невміння йти на компроміс і небажання поступатися своїми інтересами;небажання більшості учасників вийти з тіньової економіки черезвідсутність мотивації.
До середини 80-х років в ***** ської області склалося 500 екскурсійнихмаршрутів, серед них найбільш відвідуваний: на місце приземлення Ю. А. Гагаріна.
Великою популярністю користувалися маршрути поїздів: ***** - Львів, ***** -
Пенза, ***** - Горький (Нижній Новгород), а також в Середню Азію і
Білорусію. Також мали місце авіаційні турпоїздки: ***** - Астрахань,
***** - Москва, ***** - Петербург.
Фінансово-економічна форма, що реалізує механізм корпоративноїекономіки, як інструмент розвитку індустрії туризму.
Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень,зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічнихстратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїхцілей. Тому стратегічне планування включає розробку бізнес
-прогнозу соціально-економічного розвитку території та організація йоговиконання, акумулювання значних фінансових коштів для реалізаціїрозробок, сприяння в координації проектних і будівельних робіт натериторії. Слід підкреслити, що для розвитку механізму конкуренціїмуніципальним органам необхідно створювати умови для освітидекількох організацій такого роду (це можливо для великих міст) абозалучати до територіальних проектам інші компанії, наприклад,інвестиційні. За таких умов ФПГ або аналогічні їм інвестиційнігрупи можуть брати участь у конкурсах на право отримання концесійногодоговору в будь-якому районі. Вигравши конкурс бізнес проектів
Аналіз стратегії та місіїтуристичного агентства «*****- турист »
Аналіз показує, що компанія, що успішно конкурує в сфері туризму,керується трьома стратегічними методами, застосовуваними як уокремо, так і в поєднанні:
Розвиток діючого тур продукту по сформованим напрямкам туризму.
Збільшення продажів за рахунок розширення географії районів туристичногопризначення.
Введення зустрічних сфер туристичної діяльності, у тому числі черезстворення туристичних компаній.
Аналіз проекту закону ***** ської областіз вироблення стратегії розвитку туристичної індустрії

На основі всебічного аналізу проекту закону можна зробитинаступні висновки щодо пріоритетів політики у сфері туризму.
Концепція розвитку туризму ***** ської області містить як позитивністорони, так і ряд недоробок. Зміст першого розділу дозволяє зробитивисновок про відсутність понятійного апарату - необхідного мінімуму туристськихтермінів, що складають своєрідний каркас для професійногообгрунтування запропонованої концепції. Багатогранність і неоднозначністьпрочитання ряду термінів дозволяють по-різному трактувати їх у тому чи іншомуконтексті. Наприклад, лише один варіант трактування словосполучення «індустріятуризму »виявляє три складових: типові туристські підприємства;підприємства, що спеціалізуються на наданні туристичних послуг;підприємства, в тій чи іншій мірі залежать від туризму.
Перший розділ проекту Закону містить таке положення: «Становленнятуризму європейського рівня організації і комфорту сприятимепопуляризації області. Туризм, як стаття поповнення бюджету, є тієюреальною сферою діяльності, яка за певних первиннихвитратах починає дуже швидко окупатися і приносити дохід ». У наведенійцитаті спостерігається переакцентіровка з задоволення інтересів іпотреб суспільства, тобто споживачів, потенційних туристів, наотримання доходу від індустрії туризму, на популяризацію галузі та створеннясприятливого іміджу. Складно погодитися з авторами проекту щодошвидкої окупності витрат у туристичній галузі. Запланована окупністьвкладених коштів, за приблизними підрахунками, буде досягнута черезп'ять-сім років. Автори проекту мають рацію в тому, що головними функціями іодночасно завданнями туризму є:прибуткова,зовнішньоекономічна (баланс доходів від туризму і витрат від нього),створення нових робочих місць,вирівнює.
Причому провідне значення в концепції залишається за першими.

Також дискусійний характер носить наступний абзац перший глави:
«... Існує ряд чинників, що перешкоджають розвитку туризму, серед нихнайважливішими є відсутність єдиної обласної політики розвитку туризму іналагодженого механізму діяльності та фінансово-матеріального забезпечення всфері туризму; невідповідність середнього рівня благоустрою іобслуговування на об'єктах розміщення світовим стандартам ... »Тут відбуласяпідміна понять місії і цілей індустрії туризму на категорію іншогозмістовного порядку, а саме реалізацію стратегії, що включає в себетактику, політику, процедури і правила [1].

Далі звернемося до аналізу змісту другого голови: «Основнінапрямки розвитку туризму в ***** ської області ». У державно -правовій сфері передбачено створення нормативної та правової бази длярегулювання туристичної діяльності з урахуванням інтересів області. Тут,так само, як і в інших пунктах параграфа, має місце домінуванняінтересів області та споживачів турпродукту з числа проживають натериторії нашої області. Наприклад, «створення умов для пріоритетногорозвитку внутрішнього та в'їзного туризму »або« виявлення реальногостану об'єктів туризму, туристичних ресурсів та туристичноїіндустрії області ».

На особливу увагу заслуговує на таке положення:« Об'єднання всіхланок органів виконавчої влади області для створення умов длярозвитку внутрішнього та в'їзного туризму, розробки механізміввзаємодії між ***** ської областю та іншими територіями ». Видуправлінської діяльності, необхідний для реалізації поставленої мети,називається внутрішньої координацією. Вона включає в себе координаціюстратегічної діяльності для відображення сильних і слабких сторін з метоюдосягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій. З урахуваннямвищевикладених аргументів що розглядається умова повинна звучатинаступним чином:внутрішня координація органів виконавчої і законодавчої влади
***** ської області для створення умов для розвитку внутрішнього та в'їзноготуризму, розробки місії і цілей взаємодії між ***** ської областю,іншими суб'єктами федерації, а також муніципальними утвореннями;забезпечення розвитку соціального, лікувально-оздоровчого,спеціалізованого і комунікаційного туризму в ***** ської області.
Розташування пунктів наступних двох параграфів потребує перегрупування,що об'єктивно відображає ступінь їх значимість і логічноїпослідовності:стимулювання розвитку матеріальної бази туризму шляхом залученняінвестицій для реконструкції існуючих і будівництва нових об'єктів;ефективне та раціональне використання існуючої матеріальної бази тарекреаційних територій;формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та підвищеннякваліфікації туристичних кадрів;здійснення консалтингової діяльності у сфері туризму;розробка і реалізація заходів з підтримки місцевих виробниківтуристського продукту і послуг;залучення в ***** ську область туристів з інших регіонів Росії і з-закордону;підтримка та ініціювання культурно-туристичних, еколого-туристичних іінших проектів, здатних привернути увагу споживачів області;вдосконалення системи інформаційного забезпечення, проведення активноїрекламної діяльності, спрямованої на формування образу ***** ськоїобласті як території сприятливої для рекреації і туризму: як місцевогонаселення, так і гостей регіону.
Проблематика блоку соціально-економічної сфери включає наступніположення:сприяння створенню програм економічного розвитку, що регулюютьекономічні інтереси області відповідно до регіональної економічноїполітикою і урахуванням регіональних пріоритетів;здійснення програм у сфері зайнятості населення шляхом створення новихробочих місць у сфері туризму;організація відпочинку, оздоровлення та туризму жителів області;організація спеціальних дитячих, юнацьких і молодіжних туристичнихпрограм, спрямованих на оздоровлення та відпочинок молоді області.
Наступний параграф викладемо в зміненому вигляді:переосмислення і застосування найбільш прийнятних організаційних стратегійдіяльності національних об'єднань, громадських організацій такультурних центрів, як існуючих на території області, так і за їїмежами; задіяння вже сформованих міжрегіональних та міжнароднихзв'язків у що формується систему туризму ***** ської області.
Подібна діяльність передбачає здійснення систематичногорозвитку мислення шляхом формування організації, що може вчитися наминулих стратегічних рішеннях. Здатність вчитися на досвіді даєможливість організації правильно скоригувати своє стратегічненапрям та підвищити професіоналізм в сфері стратегічногоуправління.
Система заходів програми «Розвиток туризму в ***** ської області на 2000 -
2005 рр.. "Охоплює основні напрямки державної політики вгалузі туризму і включає наступні компоненти:
Створення нормативно-правової бази, в рамках якої передбачаєтьсяприйняття необхідних нормативних актів, що регулюють відносини суб'єктівтуристського ринку, методів і форм державної підтримки розвиткутуризму.
Управління та планування, реалізація і контроль за реалізацієюстратегічного плану розвитку матеріальної бази туризму. Розробкамеханізму фінансування реконструкції та будівництва об'єктів збюджетних та позабюджетних джерел, проведення конкурсів інвестиційнихпроектів і сприяння в їх реалізації. Вивчення ситуації та підготовкапрограм відновлення недіючих оздоровчих центрів і баз відпочинку.
Одним з найважливіших напрямків розвитку готельного господарства областівважається створення мережі малих нетрадиційних засобів розміщення туристів.
У рекламно-інформаційне забезпечення розвитку туризму увійдуть:підготовка та видання базового пакету інформаційно-рекламних матеріалів проможливості туристського регіону ***** ської області;участь в організації та проведенні туристських виставок;розширення зв'язків з туристичними організаціями інших регіонів та зарубіжжя,створення інформаційних банків даних туристичних фірм, турів і маршрутівсприяння створенню підприємств, що займаються сувенірною продукцією.
Рішення вище перелічених завдань неможливо без кадрового забезпечення розвиткутуризму, спрямованого на створення єдиної системи підготовки,перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів, щопередбачає:визначення потреби в професійних кадрах;визначення переліку туристських професій та відповідних навчальнихспеціальностей;участь у розробці та виданні підручників і навчальних посібників в рамкахспеціальності;участь у розробці та виданні навчальних програм і методичних посібників;сприяння у формуванні мережі спеціалізованих навчальних закладів іпідготовки кадрів препода?? ательє.
В якості пропозиції слід розглядати пункт, який передбачаєзалучення працюючих фахівців-практиків для підготовки кадрів, обміндосвідом і апробованих в туристської індустрії технологіями.
На наш погляд, у програмі розвитку туризму області не чітко сформульованімети і не наведено характеристики останніх. Характеристики цілейформуються і встановлюються на основі загальної місії організації іпевних цінностей, на які орієнтується вище керівництво. Цілімають ряд характеристик. По-перше, вони повинні бути конкретними івимірними. Висловлюючи свої цілі в конкретних вимірних формах керівництвостворює чітку теоретичну базу відліку для реалізації подальшихрішень і оцінки ходу роботи. Керівники середньої ланки будуть матиорієнтир для прийняття рішення, чи слід направляти більше зусиль напідготовку персоналу. Дані характеристики цілей дозволяють легше прийматиуправлінські рішення та здійснювати функцію контролю. По-друге, ціліорієнтовані в часі. Конкретний горизонт прогнозування являєсобою іншу характеристику ефективності цілей. Потрібно точно визначатиформу реалізації бажаного результату, але і час його досягнення. Цілізвичайно встановлюються на тривалі або короткі тимчасові відрізки.
Довгострокова мета має горизонт планування п'ять і більше років.
Короткострокова мета в більшості випадків представляє один з планіворганізації, що вимагає завершення в межах одного року.
Середньострокові цілі мають горизонт планування від одного року до п'яти років.
Довгострокові цілі зазвичай мають досить широкі рамки, організаціяформулює їх у першу чергу. Потім виробляються середньо-такороткострокові цілі для забезпечення реалізації довгострокових. По-третє, метаповинна бути досяжною, для того, щоб служити підвищенню ефективностіорганізації. По-четверте, цілі є взаємно підтримуючими. Їхмножинність не виключає їх взаємообумовленості. Короткострокові тасередньострокові цілі працюють на виконання довгострокової мети. Довгостроковаж мета нездійсненна без реалізації попередніх цілей.
Цілі будуть значущою частиною процесу стратегічного управління тільки в томувипадку, якщо вище керівництво правильно їх сформулює, ефективноінституціоналізірує, проінформує про них персонал, а також будестимулювати їх здійснення у всій організації.
Стратегічного управління, як процес, буде успішним в тій мірі, вякий уряд бере участь у формулюванні цілей, і якою мірою ціцілі відображають цінності уряду і реалії області.
Реалізація стратегічного плану
Стратегічне планування набуває значення тоді, коли воно реалізується.
Обгрунтування мети є найважливішим компонентом ефективного планування,але воно не забезпечує повністю адекватних орієнтирів для прийняття рішенняі розробки тактики поведінки. Мета встановлює, що організація хочедосягти і коли вона хоче отримати бажаний результат. Метод досягненнямети (який відповідає на питання як?) розглядається лише в загальному сенсі, асаме те, чим займається інститут влади. Такий підхід надаєвеличезну свободу дій. Працівники, відповідальні за досягнення цілей,рухомі навіть найкращими намірами, можуть легко вибрати такий спосібдій або поводитися таким чином, що фактично не забезпечитьдосягнення цілей. Щоб уникнути подібної дезорієнтації і неправильноготлумачення, керівництво повинне розробляти додаткові плани іконкретні вказівки щодо забезпечення цілей і налагодити процес реалізаціїстратегічного плану.
Основним завданням подібних директив є орієнтація майбутніх рішень іповедінки на реалізацію альтернатив, які, на думку керівництва,є сприятливими для досягнення спільної мети. Основна ідеяполягає в узгодженості дій. Основні компоненти формальногопланування - тактика, політика, процедури, правила.

Тактика. Подібно до того, як керівництво виробляє короткостроковімети, узгоджуються з довгостроковими цілями і полегшують їх досягнення, вонотакож послідовно має розробляти короткострокові плани,узгоджуються з довгостроковими. Такі короткострокові стратегії називаютьсятактикою.

Політика. Після складання довгострокових і тактичних планівкерівництво має приступити до розробки додаткових орієнтирів, щобуникнути дезорієнтації і неправильного тлумачення цих планів. Таким етапомв процесі реалізації є вироблення політики. Політика зазвичайформулюється вищими органами влади на тривалий період часу.

Процедури. Для керівництва управлінськими діями однієї політикичасто буває недостатньо. У цьому випадку керівництво розробляєпроцедури. Організації, як і люди, можуть виграти, використовуючи минулий досвіддля майбутніх рішень. Нагадування про те, що трапилося в минулому, можедопомогти попередити помилку. Однаково важливо й те, що не потрібно зановоаналізувати досвід, що призвів до задовільного рішення. Це зберігаєчас і попереджає помилки. Таким чином, коли ситуація при прийняттірішення має тенденцію часто повторюватися, керівництво вважає правильнимзаново застосувати випробуваний часом спосіб дій і виробляєстандартизовані вказівки. Виражені формальним чином ці вказівкиносять назву «процедури». Процедура описує дії, які слідвжити в конкретній ситуації. Процедура являє собоюзапрограмоване рішення, що виключає необхідність «занововинаходити колесо ». Індивід, який діє згідно з процедурою, має малусвободою у виборі рішень, вчинків і т.д.

Правила. Коли успішна реалізація планів залежить від точноговиконання завдання, керівництво може вважати за необхідне дієюповністю виключити всіляку свободу вибору. Щоб вирішити ці невеликі,але важливі проблеми, коли для досягнення цілей потрібна висока ступіньпідпорядкування, керівники використовують правила. Правила покликані точновизначити, що повинно бути зроблено в специфічній одиничної ситуації.
Правила відрізняються від процедур тим, що вони розраховані на конкретний іобмежений питання.

Як видно з етапів програми, зафіксованих уконцепції, їхній зміст не відповідає теорії побудови концепції.
Проектом документа передбачено «прогнозування кон'юнктури туристськогоринку з наступною розробкою Генеральної схеми розвитку і розміщення зонта об'єктів туризму на території ***** ської області ». Як перший, так ідругий етапи програми йдуть виключно мінливої кон'юнктури.
Розробкою Генеральної схеми розвитку і розміщення зон та об'єктів туризмуна території ***** ської області в 80-і роки займався Московський науково -дослідний інститут на замовлення Центральної ради з туризму іекскурсіях. Таким чином, минулий досвід вивчення питання залишився абонезатребуваним, або проігнорувати.
Механізм здійснення розвитку туризму в ***** ської області

Розглянемо заключну частину концепції «Механізм здійсненнярозвитку туризму в ***** ської області ».
В замін існуючої структури передбачається створити в міністерстві іуряді в цілому проектно організаційну структуру для реалізаціїконцепції та програми з розвитку туризму в ***** ської області. Сенс їїполягає в тому, щоб зібрати в одну команду кваліфікованих співробітниківвиконавчої та законодавчої гілок влади, а також фахівців зтуризму ***** ської області. Ця структура створюється з метою здійсненняпрограми у встановлені терміни з заданим рівнем якості, не виходячи завстановленої межі кошторису. Коли проект завершується, командарозпускається. Її члени переходять в новий проект, або повертаються до роботиу своєму «рідному» відділі.
Основна перевага проектної
У проекті концепції «механізмом» названа структура управління розвиткомтуризму. Загальне керівництво здійснюється губернатором. Місія, цілі,оцінка стратегії покладаються на губернатора області, так якдецентралізація стратегічного процесу негативно позначиться на структуріпобудови організації та її стратегії.

У якій міститься пропозиція може бути розглянуто створення в міністерствіі в уряді в цілому проектної організаційної структури. Уменеджменті широко відомий варіант проектної організації як матричноїструктури організації [2]. У матричній організації члени проектної групипідпорядковуються як керівнику проекту, так і керівникам тихфункціональних відділів, в яких вони працюють.

Міністерству молодіжної політики, спорту і туризму області
(управління молодіжної політики і туризму) слід делегувати своїповноваження з аналізу зовнішнього середовища і управлінського обстеженнявнутрішніх сильних і слабких сторін, вивчення стратегічних альтернатив. Упроцесі вибору стратегії і реалізації стратегії необхідно розділитиповноваження між міністерством, міжвідомчою координаційною радою зтуризму при уряді ***** ської області, а також міністерствами,беруть участь у розвитку індустрії туризму. Функції міністерства зпроведення нарад на предмет обміну досвідом на місцях з органамивідповідних структур муніципальних утворень, практичнимипрацівниками сфери туризму, з організації короткостроковій навчаннявідповідних представників муніципальних утворень, співробітниківтуристичних підприємств, що діють на території ***** ської області, неможуть вичерпати всього необхідного обсягу роботи. Необхідна розширенаверсія роботи по цілях взаємодії. Функція з проведення аналітичноїроботи і для отримання інформації з міст, районів, місцевихорганів управління, діючих туристичних підприємств, науковихустанов, вузів та засобів масової інформації з питань розвиткутуризму недостатня і неадекватна, так як не забезпечує взаємовигідногообміну інформацією. Слід переглянути функцію міністерства,організовує діяльність міжвідомчої координаційної ради зтуризму при уряді області, який спрямовує роботу міністерств,відомств, муніципальних утворень і туристичних підприємств області.
Необхідно дати повноваження міністерству виходити безпосередньо з робітникамипропозиціями на міністерства, відомства, муніципальні освіти ітуристичні підприємства області. У функції міжвідомчогокоординаційної ради з туризму залишити дорадчо-рекомендаційніповноваження з вивчення стратегічних альтернатив, по вибору і реалізаціїстратегії. Слід розширити взаємодію в своїй роботі задміністраціями муніципальних утворень, що курують питання розвиткутуризму.
Аналіз макросередовища - соціологічні, технологічні,економічні фактори (STEP-фактори)

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якогорозробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню доорганізації фактори, щоб визначити можливості та загрози для фірми.

Аналіз зовнішнього середовища допомагає виявити важливі результати: він даєорганізації час для прогнозування можливостей, час для складанняплану на випадок непередбачених обставин, час для розробки системираннього попередження на випадок потенційних загроз і час на розробкустратегії, яка здатна перетворити колишні загрози у вигідніперспективи. З погляду оцінки цих загроз і можливостей роль аналізузовнішнього середовища в процесі стратегічного планування полягає посуті у відповіді на три конкретні питання:
Де зараз знаходиться організація (туристична індустрія)?
Де, на думку уряду, повинна знаходитись організація (туристичнаіндустрія) в майбутньому?
Що має зробити керівництво, щоб організація перемістилась з тогостановища, в якому перебуває зараз у те положення, де її хоче бачитиуряд?
Економічні фактори. Поточне та прогнозоване стану економіки можемати драматичне вплив на цілі організації. Деякі фактори векономічному середовищі необхідно постійно діагностувати й оцінювати, середних: темпи інфляції або дефляції, рівні зайнятості, баланс доходів відтуризму і витрат на нього, податкова ставка.
Політичні фактори. Активну участь лідерів бізнесу іпідприємницьких фірм в політичному процесі є чітким зазначеннямна важливість державної політики для організації. Керівництво повинностежити за нормативними документами місцевих органів влади, суб'єктівфедерації та федерального уряду; за ставленням до політиківкорпораціям фінансово-промисловим групам і облігаційних позиках; закредитами федерального уряду для фінансування довгостроковихвкладень; за обмеженнями по найму робочої сили і можливістю одержанняпозичок.
Ринкові фактори. Мінлива ринкова зовнішнє середовище являє собоюобласть постійного занепокоєння для організацій. В аналіз ринкової зовнішньоїсередовища входять численні фактори, які можуть зробити безпосереднійвплив на успіхи чи провали організації. До них відносяться змінюютьсядемографічні умови, життєві цикли різних виробів або послуг,легкість проникнення на ринок, розподіл доходів населення і рівеньконкуренції в галузі. У цілому аналіз різних ринкових чинників даєможливість керівництву уточнити його стратегії і зміцнити позиціюорганізації по відношенню до конкурентів. Слід зазначити, що змінюютьсядемографічні умови, в яких знаходиться ***** ська область,відповідають європейським і російським тенденціям, а саме: старіннянаселення, урбанізація, зростання питомої ваги жіночого населення. Заразлегко проникають на ринок туризму нові учасники: у лютому було видано 10ліцензій туристичних фірмах. Однак згідно з поточними прогнозамибільшість туристичних організацій мусить збанкрутувати або об'єднатисяв умовах жорсткої конкуренції і слабкого зростання і вкрай нерівномірногорозподілу доходів населення.
Технологічні фактори. У 70-і роки Елвін Тоффлер ввів у науковий обігтермін «Футурошок - шок майбутнього» [3]. Е. Тоффлер визначає «Футурошок» якруйнівний стрес і дезорієнтацію, що виникає у свідомості людей черезвпливу на них життєвих колосальних змін, потоків інформації вкороткі проміжки часу. Зміни в технологічному зовнішньому середовищіможуть поставити організацію в безнадійне, програшне становище. Аналізтехнологічного зовнішнього середовища може враховувати зміни технологіївиробництва послуг, застосування ПК в проектуванні і наданні товаріві послуг або досягнення в технології засобів комунікації. Всі організації врізною мірою схильні до впливу науково-технічного прогресу. Однаккерівництво має визначити, які фактори в технологічній зовнішньоїсередовищі можуть привести до створення «Футурошок», згубного для організації, аякі ні. Технологічні фактор чинить все більший вплив набільшість підприємств туристичної індустрії. Вже неможливо уявитисобі бронювання квитків у готелях, на транспорті без використанняфаксу. Під вплив «Футурошок» потрапив і російський туризм, особливо зактивізацією інтерактивних засобів спілкування за допомогою Інтернет. Московськітуроператори використовують новітні комп'ютерні технології. У штатіспівробітників туристичної фірми обов'язково присутній програмист. Добревідомі Інтернет-сайти: «Tours.ru», «Travels.ru». Гуртові туристичніфірми вкладають свої кошти в розвиток і просування Інтернет-технологійу своїх філіях. ПК, Інтернет є невід'ємним компонентом розвиткутуристичної індустрії.
Опис головних факторів внутрішньої та зовнішньоїнавколишнього середовища через використання SWOT-аналізу
При розгляді впливу зовнішнього оточення на організацію слідвраховувати, що характеристики середовища відмінні, але в той же час пов'язані з їїчинниками. Характеристики взаємозв'язку, складності, рухливості іневизначеності описують фактори як прямого, так і непрямоговпливу. Ця залежність ясна при розгляді основних факторів усередовищі прямого впливу постачальників, державних органів,споживачів і конкурентів.
Постачальники. З точки зору системного підходу організація - це механізмперетворення входів в виходи. Основні різновиди вх?? дів - цематеріали, обладнання, енергія, капітал і робоча сила. Залежність міжорганізацією та мережею постачальників, які забезпечують введення зазначених ресурсів --один з найбільш яскравих прикладів прямого впливу середовища на операції тауспішність діяльності організації.
Капітал. Для росту і процвітання фірми потрібні не тільки постачальникиматеріалів, але і капіталу. Таких потенційних інвесторів декілька: банки,програми федеральних установ з надання позик, акціонери іприватні особи, яка акцептує векселі компанії або облігації, що купуються унеї. Як правило, чим краще справи у компанії, тим вище її можливостідомовитися з постачальниками на сприятливих умовах і отримати потрібнийобсяг коштів.
Трудові ресурси. Адекватне забезпечення робочою силою потрібнихспеціальностей і належної кваліфікації співставні з реалізацією завдань і зефективною діяльністю організації. Якість робочих місць в туризмівідрізняє ряд особливостей:сезонний характер;висока питома вага зайнятих неповний робочий день;значну питому вагу низько кваліфікованого фізичної праці;обмежені можливості автоматизації і комп'ютеризації робочих місцьособливо в готельному і ресторанному бізнесі.
Державні органи. Організації зобов'язані дотримуватися не тільки федеральніі регіональні закони, а й вимоги органів державногорегулювання, які забезпечують примусове виконання законів увідповідній сфері своєї компетенції, а також вводять власнівимоги, часто також мають силу закону.
Законодавство регіонів і місцевих органів управління. Додатковоускладнюють роботу фірм регулюють постанови регіонального рівня імісцевих органів влади. Ряд регіональних і місцевих законів модифікують абопідсилюють федеральні норми.
Споживачі. Багатьма поділяється точка зору Ф. Друкера, згідно з якоюєдина справжня ціль бізнесу - створювати споживача [4]. Виживання івиправдання існування організації залежить від її здатності знаходитиспоживача і задовольняти його запити. Значення споживачів для бізнесуочевидно. До кінця 80-х років сформувався новий тип масового споживача,який відрізняють наступні психолого-поведінкові особливості:інформованість, високий рівень освіченості;висока вимогливість до комфорту і якості послуг;індивідуалізм;екологізація свідомості;спонтанність прийнятих рішень;мобільність;фізична та розумова активність на відпочинку;прагнення отримувати від життя калейдоскоп вражень.
Такі особливості характеризують головним чином європейського тапівнічноамериканського споживача.
Конкуренти. Конкуренти є найважливішим чинником, вплив якогонеможливо заперечити. Керівництво кожного підприємства чітко усвідомлює, щоякщо не задовольняти потреби споживачів так само ефективно, як це роблятьконкуренти, підприємству довго не прожити. У більшості випадків неспоживачі, а конкуренти визначають, якого роду результати діяльності

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !