Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
внутрішньозаводської планування конверсійної програми
     

 

Управлінські науки
У даній роботі розглянуті методи внутрішньозаводського планування на підприємстві, а також розроблено бізнес-план одного з нових конверсійних напрямків заводу з ремонту та виготовлення дослідних партій засобів вимірювань і автоматизації.
 Визначено ефективність проекту і перспективність розвитку конверсійного напрямку.
 
Зміст
.................................................. .........................................< br /> 9-10
1. Про необхідність внутрішньозаводського планування
онверсіонной програми (літературний огляд )....................< br />
11-18
2. Методи внутрішньофірмового планування ................................< br /> 19-39
    2.1. Бізнес-планування ............................................... ................< br /> 20-36
    2.2. Поточне планування ................................................ .............< br /> 37-39
3. Кошторисна планування на підприємстві. Його значення для
    розрахунку собівартості продукції ............................................... ..

40-57
     3.1. Смет витрат приладового заводу .............................................. .
40-50
           3.1.1. Прямі витрати ................................................ ................< br /> 44-46
            3.1.2. Цехові витрати ................................................ .............< br /> 47-50
     3.2. Аналіз кошторису витрат ............................................... ................< br /> 51-57
4. Бізнес-план з виробництва електродвигунів типу
    ДК 64-250 на площах цеху електродвигунів.

58-88
    4.1. Вступна частина ................................................ ...........................< br /> 58
    4.2. Опис товару ................................................ .......................< br /> 59-63
    4.3. Ринок збуту ................................................ .............................< br /> 64-67
    4.4. Основні конкуренти ................................................ ..............< br /> 68
    4.5. Аналіз технічної досконалості розробки ......................< br /> 69-71
       4.5.1. Порівняння з бально-індексного методу ..........................< br /> 69
       4.5.2. Порівняння за методом Шонфельд .......................................< br /> 70-71
    4.6. Планування виробництва ................................................ ......< br /> 72-73
4.7. Розрахунок витрат на виробництво електродвигунів .................< br /> 74-78
4.7.1. Розрахунок витрат на матеріали і комплектуючі
          на одиницю виробу ............................................... ...............< br />
74
4.7.2. Розрахунок витрат на оплату праці при виготовленні
          одиниці продукції ................................................ .............< br />
76
4.7.3. Розрахунок накладних витрат ............................................... .
76-78
4.7.4. Розрахунок планової калькуляції на виготовлення
         двигуна типу ДК 64-250 і валових витрат ......................< br />
78
    4.8 Визначення оптової ціни на одиницю виробу ......................< br /> 79-80
    4.9. Розрахунок точки беззбитковості та планованого прибутку ..........< br /> 81-82
    4.10. Фінансовий план ................................................ ......................< br /> 83-84
    4.11. Оцінка ефективності проекту ...............................................
85-86
    4.12. Реклама ................................................. .....................................< br /> 87
    4.13. Оцінка ризиків ................................................ ..........................< br /> 87
    4.14. Висновок ................................................. .......................................< br /> 88
Висновок ................................................. ..........................................< br /> 89-90
Додаток № 1 ............................................... .....................................< br /> 91
Додаток № 2 ............................................... .....................................< br /> 92
Додаток № 3 ............................................... .....................................< br /> 93-95
Список літератури ................................................ ..............................< br /> 104-106


     
Введення.
В даний час в країні бурхливо протікає процес формування і вдосконалення роботи діючих підприємств різних форм власності. Важливими завданнями, які стоять перед підприємствами, є: підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, залучення інвестицій і т.д.
При цьому, внутріфірмове планування відіграє значну роль у реалізації цих завдань. Воно особливо важливо при розробці стратегії фірми, прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням. За допомогою внутрішньофірмового планування підприємства та організації обгрунтовують перспективи розвитку, здійснюють структурну перебудову виробництва, передбачають можливості отримання банківських кредитів, створюють умови для організації більш ефективної і рентабельної роботи.
Внутріфірмове планування є одним з основних компонентів менеджменту і тісно пов'язана з іншими економічними науками. До них відносяться економіка промисловості, бухгалтерський облік, економічна статистика, фінанси, організація і планування промислового підприємства. Саме тому сучасний кваліфікований менеджер повинен добре знати не тільки загальні закономірності та тенденції розвитку економіки, а й тонко розуміти прояв загальних, специфічних і приватних економічних законів у практиці свого підприємства, на підставі внутрішньофірмового планування бачити можливості підвищення ефективності виробництва.
У зв'язку з вищевикладеним, метою даного дипломного проекту стало внутрішньозаводської планування конверсійної програми з виробництва електродвигунів змінного струму на приладобудівному заводі.
В даний час на приладовому заводі виконується великий обсяг по конверсійних напрямками: організація серійного виробництва електродвигунів, теплолічильників ТСТ-1, і в перспективі планується виробництво мікроавтобусів. Через обширності конверсійних програм, в даній роботі в якості об'єкта внутрішньозаводського планування розглянуто одне з них. Напрямок дипломного проекту пояснюється тим, що внутрішньозаводської планування має першорядне значення на підприємстві, в ньому відображаються всі сторони діяльності підприємства: його організаційно-технічний рівень, фінансовий стан, рентабельність та багато іншого.
Щоб досягнення поставленої мети в ході роботи вирішуються наступні завдання:
1. Обгрунтована необхідність внутрішньозаводського планування конверсійної програми.
2. Розроблено бізнес-план з виробництва електродвигунів типу ДК 64-250 на площах цеху електродвигунів ПО за наступними напрямками:
* Опис товару;
* Дослідження ринку збуту;
* Конкурентоспроможність продукту;
* План виробництва;
* Фінансовий план;
* Оцінка ризику;
* Стратегія фінансування.
3. На основі економічних розрахунків, наведених у бізнес-плані, робляться висновки про перспективи розвитку виробництва електродвигунів.
1. Про необхідність внутрішньозаводського планування
конверсійної програми (літературний огляд)
Перехід до ринкових відносин в нашій країні викликав кардинальні зміни в економічних відносинах. У цих нових умовах підприємства самостійно приймають господарські рішення з досить великим колом питань, пов'язаних з плануванням, фінансуванням, стимулюванням, технічним і соціальним розвитком виробництва. Несучи повну економічну відповідальність за результати своєї виробничо-господарської діяльності, підприємства зацікавлені в прийнятті аргументованих і компетентних рішень, спрямованих на повне ефективне використання всього виробничого потенціалу.
Приміром, виробниче об'єднання ПЗ, яке є державним підприємством. ПО здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу РФ і статутом підприємства [27].
Згідно зі статутом «цілями створення підприємства є виробництво продукції оборонного призначення, виробництво товарів народного споживання і надання послуг населенню для задоволення суспільних потреб та отримання прибутку» [27].
Просте перерахування цілей діяльності об'єднання багато в чому пояснює всю організаційну та технологічну складність даного виробництва (додаток 1). Саме тому, як об'єкт дослідження в даній роботі передбачається вибрати один з підрозділів ПЗ - приладовий завод (структура управління заводом у додатку 2).
Спочатку завод існував як конструкторського бюро контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (ОКЛ КВП), а потім, у міру розширення і ускладнення задач, збільшення обсягу продукції, що випускається, в 1981 році з ОКБ КВП був виділений завод з ремонту та виготовлення дослідних партій засобів вимірювань та автоматизації (СІА). Таким чином, сьогодні приладовий завод є самостійним структурним підрозділом ПЗ, «здійснює права володіння, користування і розпорядження що перебуває в його оперативному управлінні майном у відповідності з цілями і діяльністю заводу, планових завдань і призначення майна» [26]. Відповідно до положення про завод [26] перед колективом заводу стоять певні цілі:
1. Забезпечення підрозділів основного підприємства ПО нестандартизованих засобами вимірювань, контролю та автоматизації технологічних процесів для здійснення нормальної безаварійної діяльності підприємства;
2. Розробка і виготовлення засобів вимірювання і автоматизації, товарів народного споживання для реалізації стороннім замовникам.
словами, основним напрямком діяльності заводу є створення широкої номенклатури засобів вимірювання, автоматизації, що забезпечують оперативний фізико-хімічних контроль, радіохімічний і дозиметричний контроль, внутрішньореакторного контроль енергорозподілу, контроль загальнопромислових параметрів, контроль за станом навколишнього середовища, а також ряд інших параметрів технологічних процесів. < br /> Ромі того, в даний час виконується великий обсяг по конверсійних напрямів, які особливо бурхливо почали розвиватися лише в останні роки. Це пов'язано з ситуацією, що несприятливою ситуацією в країні з виробництва спеціальної продукції, скороченням державних оборонних замовлень, що поставило перед підприємством питання про пошуки і розвиток нетрадиційних виробництв.
Відповідно до Федеральному Закону «Про конверсії в оборонній промисловості в РФ» [1], що є основним документом по даному напрямку, під конверсією військово-промислового комплексу слід розуміти «процес організаційних, правових, технологічних, науково-технічних і соціально-економічних перетворень оборонної промисловості з метою часткової або повної переорієнтації на випуск продукції цивільного призначення, раніше задіяних в оборонному виробництві виробничих потужностей, науково-технічного потенціалу та трудових ресурсів організацій оборонної промисловості »[1].
Необхідно знати, що цілями проведення конверсії є:
  забезпечення технічного переозброєння промисловості на основі ефективного використання науково-технічного і виробничого потенціалу організації оборонної промисловості для виробництва високотехнологічної та конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринку продукції (робіт, послуг);
* Забезпеченням соціального захисту працівників конверсіруемих організацій, що вивільняються у зв'язку з проведенням переходів, в той числі за коштами створення додаткових робочих місць в організаціях;
* Забезпечення науково-технічного прогресу за рахунок пріоритетного розвитку наукомістких виробництв;
* Розвиток експортного потенціалу оборонної промисловості;
* Зниження економічної залежності від імпорту продукції за рахунок створення і розвитку виробництва продукції, аналогічної імпортної;
* Створення нових конкурентоспроможних технологій, матеріалів і устаткування.
Крім того, згаданим вище Федеральним законом встановлені основні принципи проведення конверсії. До них відносяться:
  збереження потенціалу оборонної промисловості на рівні, що забезпечує працездатність і безпеку РФ;
 * Державна підтримка конверсії за допомогою надання конверсіруемим організаціям бюджетних коштів на поворотній і платній основі і бюджетних асигнувань, державних гарантій, пріоритетного за інших рівних умов розміщення в конверсіруемих організаціях державних замовлень на постачання продукції (робіт, послуг) для державних потреб, а також за коштами здійснення інших заходів;
надання державної підтримки організаціям оборонної промисловості для проведення конверсії в обсязі, визначеному виходячи з основних напрямів конверсії;
 * Збереження та найбільш ефективне застосування технологічних процесів, використовуваних організаціями оборонної промисловості;
* Орієнтація на вирішення пріоритетних науково-технічних завдань за рахунок підвищення ефективності використання вивільняються виробничих потужностей і трудових ресурсів;
  раціональне використання природних ресурсів та охорона навколишнього середовища від техногенних впливів;
 широке використання комплексних методів організації конверсії та управління конверсією;
* Створення економічних умов для конверсіруемих організацій з метою збереження та розвитку високих технологій для виробництва наукомісткої, технологічно складної продукції цивільного призначення, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринку.
а ПО - підприємстві оборонної промисловості - конверсія здійснюється у відповідності з основними принципами її проведення і ставить перед собою вищевказані цілі.
Одним з напрямків конверсійної програми приладового заводу стало виробництво електродвигунів змінного струму, і в перспективі, - електроінструментів на їх основі. Вибір даного напрямку зумовлений вивченням ринку збуту і потреби в електродвигунах змінного струму для побутової техніки та професійного електроінструменту. Як показали проведені дослідження, потреба в електродвигунах змінного струму для різної побутової техніки і електроінструменту становить 10-15 млн. штук на рік.
а приладовому заводі було здійснено будівництво Цехи електродвигунів (Цех № 4) для організації серійного виробництва електродвигунів.
Планується, що випуск електродвигунів змінного струму, при повній потужності виробництва, досягне 150 тис. штук на рік. На даному етапі основними споживачами є Бєлорєцький завод механізованого інструменту (БЗМІ), що спеціалізується на випуску електродрилів, шліфувальних машинок і пристосувань до них, і Пермська Науково-Виробнича Компанія (НППК), що є провідним виробником електроінструментів в Росії.
 Виробництво двигунів організовано з урахуванням кооперації з ряду деталей з БЗМІ. Такі деталі як вал ротора, корпус двигуна, БЗМІ поставляє як комплектуючих деталей електродвигуна для ПЗ
З метою створення виробництва, стійко працює в ринкових умовах, що склалися в країні та усунення монопольної залежності від споживачів електродвигунів, на приладовому заводі планується в перспективі організація в цеху електродвигунів виробництва електроінструментів.
При цьому, основними передумовами організації в цеху електродвигунів виробництва електроінструментів є:
1. Наявність в цеху діючих виробництв, які можуть використовуватися як у виробництві електродвигунів, так і у виробництві електроінструментів. Це ділянка по виробництву виробів із пластмас, заготівельне відділення, слюсарно-складальний ділянку, токарний ділянку.
2. У цеху є що забезпечують виробництво служби, які можуть забезпечити функціонування новостворюваного виробництва без залучення додаткових матеріальних, фінансових і людських ресурсів, або тільки при незначному їх збільшенні. Це служби головного механіка та енергетика, технологічний і виробничо-диспетчерської служби, охорони та ін
3. У цеху є вільні виробничі площі, підготовлені для організації на них ділянок з виробництва електроінструментів без залучення значних матеріальних і фінансових ресурсів.
     Таким чином, конверсійні програми приладового заводу, їх обсяг і напрямки обрані з урахуванням технологічної спрямованості основного виробництва, кваліфікації персоналу, потреб споживчого ринку та галузей народного господарства.
     Підприємствам важко виживати в сучасній економічній обстановці. Навіть в умовах налагодженого виробництва перед керівництвом підприємств виникає багато труднощів, тим більше, для того щоб домогтися ефективності виробництва в новому напрямку керівництву підпри?? тий необхідно грамотно і вміло здійснювати організаційну та управлінську діяльність, використовуючи передові знання та досвід. Не уникнув таких проблем, ПЗ.
     В умовах ринкового механізму на ПО вироблені та використовуються на практиці свої підходи до планування розвитку підприємства.
     «Згідно з сучасними економічними науками, система планування на підприємстві повинна грунтуватися на стратегічному плані підприємстві, який знаходить подальший розвиток в більш детальних конкретні плани» [14]. Можна виділити наступні види планів на окремому підприємстві:
     * Стратегічний план - довгостроковий план, як правило, охоплює період 10-15 років, в якому формулюється головні цілі підприємства на перспективу;
     * Довгострокові плани - плани, що розробляються на кілька років і націлені на вирішення окремих самостійних проблем стратегії фірми. Такі плани розробляються частіше за все як складова частина стратегічного плану;
     * Поточні плани - плани, в яких пов'язуються всі напрямки діяльності фірми і робота всіх функціональних підрозділів на поточний фінансовий рік. Охоплюють збут, виробництво, дослідження і розробки, постачання, маркетинг, розвиток персоналу та фінансові підсумки;
     * Оперативні плани - детальні плани, присвячені вирішенню конкретних питань діяльності підприємства в короткостроковому періоді. Мають вузьку спрямованість, високий ступінь деталізації і характеризуються великою різноманітністю використовуваних прийомів і методів;
     * Інвестиційні проекти - плани капітальних вкладень, що спрямовуються на створення нових виробничих потужностей. Чи мають довготривалий характер, іноді період, на який розробляються такі проекти, збігається з терміном служби створюваних виробничих потужностей;
     * Бізнес-план - план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності фірми, створення нових видів бізнесу.
     Як правильно зазначили автори книги «Сім нот менеджменту» [13], саме з планування починається процес осмислення та переосмислення діяльності підприємства, постановки конкретних завдань.
     На підприємствах зростає роль внутрішньовиробничого планування, яка являє собою «метод господарського передбачення та програмування, заснованого на детальних розрахунках, що має вузьку спрямованість, високий ступінь деталізації і характеризується великою різноманітністю використовуваних прийомів і методів» [19].
     За допомогою внутрішньовиробничого планування зв'язуються випуск продукції на підприємстві з потребами ринку, розподіляються наявні ресурси - матеріальні, трудові, фінансові і природні.
     На жаль, в сучасних економічних умовах досить важко бачити перспективи розвитку, що ускладнює процес внутрішнього планування. Це і недолік маркетингової інформації, високої інфляції в країні, вплив політики на економіку. Однак, це не означає, що підприємства можуть відмовитися від планування. Якщо підприємство не складає стратегічні плани, поточні плани, то вони приречені на програш своїх конкурентів і тяжку боротьбу за виживання.
     З усього вищевикладеного випливає, що використання внутрішньофірмового планування, передових методів розробки та контролю виконання плану - основний шлях розвитку підприємств та організацій; є першочерговим заходом щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Саме процесу внутрішньозаводського планування присвячена ця робота.


2. Методи внутрішньофірмового планування

     Мета внутрішньофірмового планування в ринковій економіці - забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, отримання необхідних для цього засобів, досягнення конкурентноздатності і прибутковості підприємства, а також планування доходів і витрат підприємства, руху його грошових коштів.
     Виходячи із цих цілей внутрі фірмове планування - це багатопланова робота, що складається з двох основних взаємопов'язаних етапів (блоків):
     * Складання бізнес-плану;
     * Аналіз та контроль виконання плану (поточне планування).
     Бізнес-план являє собою складний за структурою документ, який містить опис підприємства, його потенціалу, оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища в бізнесі, конкретні дані про розвиток фірми. Він охоплює всі аспекти діяльності підприємства. За допомогою бізнес-плану можливо охарактеризувати стан фірми і спрогнозувати фінансові результати її діяльності як на найближче майбутнє, так і на більш віддалену перспективу.
     Головним інструментом поточного аналізу та контролю на підприємстві є кошторисна планування.
     
     
     

2.1. Бізнес-планування
     
     У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування підприємства, показує, яким чином їх керівники збираються досягти свої цілі і завдання. У першу чергу - підвищення прибутковості роботи. «Добре складений, науково-обгрунтований бізнес-план допомагає підприємствам рости, завойовувати нові позиції на ринках, складати перспективні плани розвитку, концепції виробництва нових товарів і послуг і вибирати раціональні способи їх реалізації» [18].
     Бізнес-план є основним засобом менеджменту. Для наочності в схемі (рис. 1.) Структура менеджменту представлена у вигляді семи основних блоків: маркетинг і бізнес-планування, організація та логістика, управлінський і бухгалтерський облік, фінанси, економіка, людські ресурси, і двох допоміжних: комунікації та документообіг між різними блоками і програмно-технічні платформи, які підтримують їх функціонування. Така класифікація запропонована авторами книги «Сім нот менеджменту». [13].
     Бізнес-план є основним плановим документом підприємства, принципово новим для нашої економіки, в якому визначаються цілі діяльності та шляхи їх досягнення. Основними цілями розробки бізнес-плану є:
     * Здійснення інвестиційних проектів;
     * Реалізація окремих комерційних операцій;
     * Емісія цінних паперів;
     * Визначення перспектив розвитку фірми;
     * Проведення реорганізаційних заходів, що застосовуються для неспроможних підприємств (банкрутів);

     Рис. 1. Компоненти менеджменту

     * Фінансове оздоровлення і вихід із тимчасового економічної кризи.
     Слід зрозуміти, що правильно складений бізнес-план дає перспективу розвитку фірми, тобто, в остаточному підсумку, відповідає на найважливіше на підприємстві питання: чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів.
     «Бізнес-план являє собою результат трудомісткої роботи, досліджень для вивчення конкретного напрямку діяльності підприємства (продукту або послуг) на певному ринку в сформованих організаційно-економічних умовах» [15]. У зв'язку з цим, він складається на підставі:
     * Конкретного проекту виробництва певного товару (послуг);
     * Всебічного аналізу виробничо-господарського та комерційної діяльності підприємства;
     * Вивчення фінансових, техніко-економічних та організаційних механізмів, використовуваних в економіці при здійсненні планування.
     З усього вищесказаного випливає, що «бізнес-план - це категорія ринкового господарювання, він є перевіреним інструментом підвищення прибутковості підприємств в умовах конкуренції та вільного підприємництва» [21]. Бізнес-план необхідний багатьом учасникам комерційного справи: засновникам-власникам, партнерів і суміжників, інвесторам, банкам, адміністративним органам та іншим структурам.
     Іншими словами, всім учасникам бізнес-план дає необхідну інформацію для аналізу та оцінки підприємництва з точки зору його розумності, реалістичності, перспективності та результативності.
     Бізнес-план призначений з одного боку - для внутрішньофірмового планування, з іншого боку - для обгрунтування одержання коштів з зовнішнього джерела, тобто отримання грошей під конкретний проект у вигляді банківських позик, бюджетних асигнувань, пайової участі інших підприємств у здійсненні проекту [3] (табл. 2.1.)
     Основними завданнями, які дозволяють вирішувати бізнес-план є:
     * Обгрунтування економічної доцільності напрямків розвитку фірми (стратегій, концепцій, проектів);
     * Розрахунок очікуваних фінансових результатів в діяльності, у першу чергу обсягів продажів, прибутку, доходів на капітал;
     * Визначення намічуваного джерела фінансування реалізації обраної стратегії;
     * Підбір працівників, які здатні реалізувати даний план.
     Необхідно мати на увазі, що кожна завдання плану може бути вирішена тільки у взаємозв'язку з іншими.
     Бізнес-план повинен переконливо показати, «яким чином гроші чи інші ресурси інвестора перетворяться на ще більші гроші для того ж інвестора» [30] (рис. 2). Можна сказати, що інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як витратити гроші на пропонований проект.
     Таблиця № 2.1.
     БІЗНЕС-ПЛАН
Внутріфірмова
Діяльність
Зовнішні
 функції


Розробка стратегії (концепції) розвитку фірми і конкретизація окремих напрямків

Розробка і здійснення проектів створення нової продукції (послуги)

Оцінка внутрішнього науково-технічного, виробничого та комерційного потенціалу фірми і виявлення резервів

Підготовка та здійснення заходів щодо впровадження нових технологій та придбання обладнання

Підбір нових і перенавчання власних робітників і фахівців

Контроль за фінансовими результатами діяльності фірми

Заходи щодо зниження ступеня ризику в діяльності фірми

Формування сприятливого іміджу фірми

План заходів запобігання банкрутству і виходу з кризових ситуацій
Залучення для реалізації проектів інвестицій

Обгрунтування для включення проектів у державні (регіональні) програми та отримання коштів з централізованих джерел

Отримання банківських кредитів

Забезпечення успішної реалізації акцій фірми на фондовому ринку

Організаційно-фінансове обгрунтування необхідності створення спільних виробництв, підприємств з використанням іноземного капіталу та інших форм спільної діяльності

Розробка та здійснення заходів щодо створення фінансово-промислових груп
ізнес-план, яка є постійним документом, що систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині фірми, так і зі змінами на ринку, де діє фірма, і в економіці в цілому.
Бізнес-план є документом, покликаним висвітити курс, якого має намір дотримуватися підприємство в певний проміжок часу. Багато підприємств складають бізнес-плани на один рік. Головна увага в них приділяється майбутнім 12 місяців і менш конкретно розглядається напрямок діяльності в наступні один-чотири роки. [15].
одготовка та ефективне використання бізнес-плану має першорядне значення на підприємстві. Бізнес-план поточної діяльності складається з трьох основних частин:
1. Опис бізнесу (розділи маркетингу та виробництва).
2. Фінансова інформація (фінансовий план, розрахунки рентабельності, прогноз обсягів реалізації та ін).
3. Супровідні документи (установчі документи, організаційний план, копії контрактів, ліцензії і т.п.).
а малюнку № 3 представлена схема бізнес-плану підприємства, а в додатку № 3 (с. 93-95) - приблизна структура і перелік завдань аналізу і оцінки бізнесу.
     Рис. 3. Загальна структура, блок-схема бізнес-плану підприємства
     У сучасній економічній літературі з менеджменту представлені різні методики складання бізнес-планів. Важливо те, що, всі ці методики можуть бути використані при написанні проекту, але буквальне слідування їм недоцільно. Оскільки розробник бізнес-плану, яким може бути керівник, менеджер, підприємець, консалтингова організація, повинен самостійно вибирати той матеріал, який йому необхідний. Адже бізнес-план - це дуже точний план і найтонше в ньому - це прогнози, які розрахувати дуже важко, і від яких залежить ефективність бізнес-плану. Тому розробник бізнес-плану повинен враховувати специфіку діяльності підприємства, сезонність виробництва, регіональне стан та інші індивідуальні особливості підприємства. Він повинен усвідомлювати, що робота з бізнес-планування, із залучення фінансових інвестицій - це не просто проекти, вони вимагають позиції, знання предмета.
     Оформлення бізнес-плану починається з підготовки титульного листа, який не повинен містити зайвих подробиць, повинен бути лаконічним і привабливим.
     Формально резюме - перший розділ бізнес-плану, а реально - це короткий виклад підсумкове всіх наступних глав. Воно пишеться в останню чергу, після того, як бізнес-план у цілому складений. Резюме повинно включати в себе основні положення та ідеї бізнес-плану, висновки, до яких прийшов підприємець.
     Структура резюме повинна складатися з трьох частин:
     * Введення: включає цілі плану, коротко виражену суть проекту;
     * Основний зміст: стислий опис всіх ключових елементів бізнес-плану та його основних частин (рід діяльності, прогноз попиту, вартість проекту, джерела фінансування і т.д.);
     * Висновок: підсумовує фактори майбутнього успіху підприємця, може включати опис основних способів дій підприємця.
     У розділі «товар (послуга)» зазвичай описуються товари і послуги фірми, які пропонуються на ринку покупцям.
     В опис товару повинно входити як перерахування хімічних, фізичних, механічних властивостей, так і його дизайн, упаковка. Треба виявити як основні методи його застосування, так і додаткові, і перспективні. Необхідно пояснити, чому покупці виберуть саме даний товар, а не продукт (послугу) конкурентів, тобто які конкретні переваги застосування має саме пропонований товар. Також у цьому розділі плану можна запропонувати приблизне визначення рівня ціни, можливості післяпродажного технічного обслуговування. Якщо властивості товару визначають деякі коливання величини його продажів - циклічність, сезонність, потрібно це спеціально обумовити.
     Мета розділу «ринок збуту» - представити достатньо фактичних матеріалів, щоб переконатися в конкурентоспроможності розглянутого проекту. Цей розділ є одним з найбільш важких і важливих, так як він побудований на ринкових оцінках, які вказують безпосередній вплив на фінансовий і виробничий плани компанії.
     У цьому розділі слід висвітлити наступні питання:
     * Типи ринків, на яких діє фірма;
     * Основні сегменти ринків по кожному виду товарів або послуг;
     * Фактори, що впливають на попит на кожному із сегментів ринку;
     * Перспективи зміни потреб покупців і можлива реакція компанії на ці зміни;
     * Реальний стан і прогнози розвитку ринку на найближчий час і на більш віддалену перспективу.
     Важливо зробити висновок про загальну привабливість ринку, і, якщо він задовільний, потрібно дати прогноз продажу своєї продукції.
     Іноді в окремий розділ бізнес-плану виділяється аналіз конкуренції на ринках збуту та вибір стратегії. Цей розділ присвячений аналізу ринкової кон'юнктури, характеристики конкурентів, їх стратегії і тактики, а також вибору своєї стратегії.
     Особливу роль у формуванні бізнес-плану грають не тільки аналіз ринку збуту, а й стратегія маркетингу в цілому. Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер намічуваного бізнесу і способів реалізації проекту, завдяки яким можна розраховувати на успіх підприємства. Мета цього розділу - роз'яснити, як передбачуваний бізнес намерівается впливати на ринок і реагувати на що складається в ньому обстановку, щоб забезпечити збут товару і послуг. Плани маркетингу містять у собі опис загальної стратегії маркетингу, політики ціноутворення, тактики реклами продукції, її реалізації і післяпродажного обслуговування, а також прогнози обсягів продажів. Нарівні з планами на найближче майбутнє має бути представлена середня і довгострокова стратегія маркетингу, від якої значною мірою залежить розвиток бізнесу.
     Ціноутворення - це найважливіший елемент у загальній стратегії маркетингу. В залежності від первинних комерційних цілей, політика ціноутворення може бути різною. Якщо компанію більше всього цікавить збільшення обсягу продажів і залучення покупців, то може виявитися корисною політика цінового проникнення, яка передбачає встановлення спочатку знижених цін на продукцію. Якщо вона зацікавлена в отриманні найбільшого прибутку, то будуть встановлюватися ціни із закладеною в них високою часткою прибутку. Існує широкий ряд розповсюджених прийомів ринкового ціноутворення, наприклад, витратний метод, або метод «проходження за конкурентами». Але самим надійним є метод, що поєднує в собі аналіз собівартості продукції і формування цін з урахуванням маркетингової тактики фірми. При викладі тактики реалізації продукції повинно бути зазначено, як буде проводитися реалізація, включаючи методи, транспортування, страхування, кредитування, митні збори та інші [15].
     В умовах сучасного ринку сервісне обслуговування товарів фірми звичайно має найважливіше значення для успіху бізнесу. Забезпечуючи сервіс, фірма має подвійну вигоду: зберігає і зміцнює свою репутацію і зв'язку зі споживачем.
     У цьому розділі укладач бізнес-плану повинен вказати, яким чином компанія збирається привертати увагу покупців до продукції, що випускається.
     Аналіз обсягу продажів, що входить в маркетинг-план може виявитися ефективним засобом, що обгрунтовують очікуваний обсяг збуту продукції.
     Отже, маркетинг-план детально розкриває політику фірми у сфері торгівлі та обслуговування, цін, рекламну стратегію, що дозволяє досягти планованих результатів і зайняти відповідне місце на ринку. Вибір маркетингової стратегії є визначальним на всіх стадіях бізнесу.
     Далі слід план виробництва. Тут головне завдання - переконати потенційних партнерів, що фірма буде в змозі виробляти необхідну кількість товарів необхідної якості в потрібний термін. Іншими словами, підприємець повинен показати, що він дійсно в змозі організувати ефективне виробництво.
     Виробничий план покликаний відповісти на питання, як фірма має намір створювати свою продукцію чи послуги, охарактеризувати її виробничу діяльність. Доцільно представити короткий опис усього процесу виготовлення продукції, розглянути характеристики і привабливі риси різних товарів.
     Необхідною умовою є включення в бізнес-план опису виробничого циклу. У планах виробництва звичайно включається освітлений
     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !