Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Ціноутворення в сфері послуг
     

 

Фінанси

ЗМІСТ

ЗМІСТ 1
Введення 1
Ціноутворення на споживчі послуги 2
Особливості формування цін на різні види послуг 9
Завдання 11
ЛІТЕРАТУРА 14

Введення

Сфера послуг - сукупність галузей, функціональне призначення якихв системі суспільного виробництва виражається у виробництві і реалізаціїпослуг та духовних благ для населення. До сфери послуг відносяться житлово -комунальне господарство, побутове обслуговування населення, народнеосвіта, охорона здоров'я, фізкультура і соціальне забезпечення;культура та мистецтво; пасажирський транспорт; зв'язок по обслуговуваннюнаселення, роздрібна торгівля, громадське харчування [1, с. 5].

Залежно від їх ролі в процесі відтворення, від характерузадовольняються ними потреб галузі обслуговування можна об'єднати вдві групи. Одна представляє галузі, діяльність яких націлена назадоволення соціально-культурних, духовних, інтелектуальних запитівлюдини, підтримка його нормальної життєдіяльності (освіта,охорона здоров'я, фізкультура, соціальне забезпечення, культура мистецтво).
Інша охоплює галузі матеріально-побутового обслуговування: житлово -комунальне господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт,невиробнича зв'язок, роздрібна торгівля, громадське харчування. Вонипокликані сприяти скороченню витрат праці на ведення домашньогогосподарства, обслуговування членів сім'ї, розширення можливостей длязадоволення духовних потреб, всебічного та гармонійного розвиткуособистості [1, с 5].

Зрозуміло, такий розподіл є досить умовним, оскільки ігалузі першої групи створюють умови для життєдіяльності людей, агалузі другої групи в значній мірі впливають на задоволеннядуховних запитів і здоров'я населення, вивільняючи час для дозвілля
(наприклад, побутове обслуговування населення, поліпшення житлових умов і т.д.) [1, с. 5].

Сфера послуг - найважливіша складова нормального функціонуванняекономіки країни і стабільності в суспільстві. На сьогоднішній день у сферіпослуг у розвинутих країнах зайнято приблизно 60% економічно активногонаселення, що розвиваються, ця частка становить 30% (але і там, і там йдетенденція до збільшення). А тому що ціни в умовах ринкової економікивідіграють першорядне значення (визначають структуру виробництва,мають вирішальний вплив на рух матеріальних потоків,розподіл товарної маси, рівень добробуту населення), то відціноутворення в сфері послуг залежить благополуччя не тільки кожногоокремого виробника та продавця будь-яких послуг, але і всього суспільства.

Ціноутворення на споживчі послуги

Формування цін на споживчі блага - один з найбільших замасштабами сфер діяльності фахівців з ціноутворення. При цьомувластивості споживчих благ настільки різні, що породжують необхідність увикористанні вельми відрізняються методів ціноутворення [3, с. 309].

Класифікацію споживчих благ можна представити у вигляді такоїсхеми:

Світ послуг нині не менш різноманітний, ніж світ товарів, і швидкорозширюється (наприклад, зараз ми спостерігаємо вибухове зростання ринкуінформаційно-мережних послуг, пов'язаних з «Інтернетом»). Його основнийособливістю є нематеріальних характер одержуваних покупцем благ.
Ступінь такої нематеріальній може бути дуже диференційованою. Такрезультатом ремонтних і декоративно-інтер'єрних послуг є відтворенняабо створення речового об'єкту як джерела користі для одержувачапослуги. Навпаки, найбільш нематеріальній послугою є навчання, плодомякого є лише існуючі в мозку людини знання і навички. [3,с. 327].

Класифікація послуг за ступенем нематеріальній корисна тим, що даєможливість ранжувати послуги за ступенем свободи при ціноутворенні наних.

Схема2: Відмінності між окремими видами товарів і послуг.

У даній схемі в якості кордону між світом товарів і світом послугвиступає громадське харчування. Це пов'язано з тим, що підприємства даноїгалузі призначені для виробництва (схожі в цій функції з харчовоюпромисловістю), реалізації (схожі з торгівлею) та організації споживаннякулінарної продукції.

У сфері послуг сильно і своєрідно проявляється ефект ускладненняпорівнянь. Він означає, що чим менш значущий в даній послузі їїматеріальний компонент, тим важче клієнтам зіставляти між собоюпослуги різних фірм. Скажімо, якість ремонтних послуг у принципі можнаоцінити до їх придбання, відвідавши приміщення, відремонтовані різнимифірмами. Але оцінити якість послуг того чи іншого оператора стільникового зв'язкуможна лише після перетворення в його клієнта. Відповідно фірми, що продаютьнайменш речові послуги, мають більшу свободу у встановленні цін,ніж фірми, послуги яких пов'язані зі створенням легко зіставляютьсяматеріальних продуктів [3, с. 328].

У ряді випадків клієнти не в змозі здійснити об'єктивнезіставлення якості послуг навіть після того, як вони їх оплатили іспожили (отримали). Це чітко простежується у сфері медичних іосвітніх послуг. Звідси бере своє коріння прояв у сферіціноутворення ще одного ефекту - оцінки якості через ціну.
Стосовно таких послуг чутливість покупців до цінзнижується і ціна стає індикатором якості послуги [3, с. 328].

На формування цін послуг неабиякий вплив робить також міра їхпозаринкові регулювання. Відповідно підходи до встановлення тарифівна послуги прямо залежать від того, до якої з трьох перерахованих вище групці послуги відносяться [3, с. 328].

З цих позицій всі послуги можна розбити на три категорії:

Схема3: Формування тарифів на послуги.

В ціноутворення на послуги важливим чинником є їх сиюминутности,обумовлена тим, що вони не піддаються накопичення в запасах - моментстворення і споживання послуги збігаються в часі, а нереалізованаможливість надання послуги зникає назавжди (наприклад, порожні місця влітаку). ініц продукції та ціни відзміни масштабів її випуску і реалізації [4, с. 7].
2. Метод визначення розрахункового коефіцієнта.
3. Виходячи з вартості нормо-години та норм часу.

Завдання

Визначити річний план прибутку за фабриці ремонту та пошиття одягу,якщо відомі:
. Виручка від реалізації послуг з пошиття одягу за 1 півріччя;
. Прибуток від реалізації послуг з пошиття одягу за 1 півріччя;
. Виручка від реалізації послуг з ремонту одягу за 1 півріччя;
. Прибуток від реалізації послуг з ремонту одягу за 1 півріччя;
. Плановий обсяг послуг з пошиття та ремонту одягу на рік.

Вихідні дані для розрахунку:
| N | Виручка від | Прибуток від | Плановий V послуг |
| вар. | реалізації | реалізації | (тис. крб.) |
| | (Тис. крб.) | (Тис. крб.) | |
| | Пошиття | ремонт | пошиття | ремонт | пошиття | ремонт |
| 1 | 1789,4 | 220,4 | 316,0 | 28,3 | 3333,2 | 450,8 |
| 2 | 2389,1 | 290,0 | 350,2 | 47,8 | 4018, 4 | 558,9 |
| 3 | 2012,5 | 235, 2 | 332,5 | 31,1 | 3512,5 | 502,3 |
| 4 | 1888, 2 | 243,7 | 320,6 | 37,0 | 3458,1 | 510,0 |
| 5 | 1900,0 | 211,4 | 322,2 | 27,9 | 3501,7 | 449,2 |
| 6 | 1948,2 | 234,8 | 327,1 | 30,8 | 3456,8 | 500,9 |
| 7 | 2020,5 | 240,3 | 340,1 | 33,0 | 3559,0 | 505,8 |
| 8 | 2108,5 | 230,6 | 358,3 | 28,9 | 3988,0 | 500,4 |
| 9 | 1966,0 | 236,3 | 334,8 | 31,9 | 3543,4 | 503,2 |
| 10 | 2015,6 | 234,7 | 333,0 | 30,8 | 3520,7 | 501,3 |

Методичні вказівки:

1. , Де:

- загальний обсяг реалізації послуг;

- виручка від реалізації з пошиття одягу;

- виручка від реалізації з ремонту одягу;

2. , Де:

- загальний прибуток;

- прибуток від пошиття одягу;

- прибуток від ремонту одягу;

3. , Де:

С - собівартість;

4. , Де:

Р - рентабельність.

Хід рішення:

1. Знаходимо загальний обсяг реалізації послуг за 1 півріччя.

2. Знаходимо прибуток від реалізації послуг за 1 півріччя.

3. Знаходимо собівартість послуг.

4. Обчислюємо виручку від реалізації послуг за рік.

5. Визначаємо норматив рентабельності до собівартості за 1 півріччя.

6. Визначаємо річний план прибутку за фабриці ремонту та пошиття одягу.

Рішення:

(для 3-го варіанту)

Загальний обсяг реалізації послуг за 1 півріччя склав 2012 , 5 + 235,2 =
2247,7 тис. грн., Прибуток дорівнює 332,5 + 31,1 = 363,6 тис. крб.,отже, собівартість послуг склала 2247,7 - 363,6 = 1884,1 тис.руб. Виручка від реалізації послуг повинна бути рівна 3512,5 + 502,3 = 4014,8тис. руб. Норматив рентабельності до собівартості за 1 півріччя визначимояк відношення прибутку до собівартості 363,6/1884,1 = 0,19. Виручка відреалізації за рік може бути розкладена на собівартість і прибуток,обчислену як добуток нормативу рентабельності на собівартість.

У цьому випадку отримуємо:

4014,8 = собівартість + 19% собівартості, собівартість = 4014,8/0,19 = 3373,8 тис. руб.

4014,8 - 3373,8 = 641 тис. руб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Сфера послуг: нова концепція розвитку/В. М. Рутгайзер, Т. І.

Корягіна, Т. И. Арбузова и др. - М.: Економіка, 1990. - 159 с.

2. Ціноутворення і ринок (переклад з англ.). Загальна редакція д. е.. н.

Е. И. Пуніна к. е.. н. С. Б. Ричкова. - М.: Прогресс, 1992. - 320 с.

3. І. В. Ліспіц. Комерційне ціноутворення: Підручник. - М.:

Видавництво БЕК, 1997.

4. Г. М. Пишкін. Методичні вказівки з предмету «Ціни та ціноутворення». - Вол-к.: ВГУЕС, 1997. - 31 с.

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !