Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Шпора з фінансів
     

 

Фінанси

-----------------------

КОШТОРИС ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ:
1. Прозв. Запаси, 2. Амортизація, 3. Расх. На опл. Тр. 4. Відрахування насоц. страхування. 5. Відрахування на мед. страхування. 6. Інші витрати.
7. Витрати на вир-во (1 +2 +3 +4 +5 +6), 8. Затру, списані на непрозв. рахунку.
9. Зміна залишків витр. майбутньому. періодів, що відносяться на с/с пр-ції
(приріст "-", зменшення "+"), 10. С/с валової пр-ції (7-8 (9), 11.
Зміна з/с залишків незавершеного виробництва (приріст "-", зменшення
"+"),< Br> 12. Вироб. С/з товарною пр-ції (10 +11), 13. Внепроізв. витр. 14. Повна.
С/з товарною пр-ції. (12 +13). [1ая колонка-це найменування витрат, 2ая -всього сума, 3я-в т.ч. в 4Ом кварталі].
До складу витрат на невиробничі рахунки включаються:

1. витрати на капітальне будівництво та капітальний ремонт,виконані для свого підприємства.

2. послуги заводського транспорту, що надаються стороннім організаціям інепромислових господарствам свого підприємства.
3. вартість науково-дослідних робіт, що виконуються для сторонніхорганізацій.

ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
розподілені - це сполучна ланка між виробництвом та споживанням. Уринкові умовах пр-во, розподі-е товариств. продукту і нац. доходу осущ здопомогою фінансів. Це відбувається шляхом отримання підпр-ми грошової виручкиза реалізовану прод-ю і використання її на відшкодування витраченихзасобів виробництва, освіти валового доходу. Певна частка цьогодоходу надходить у централізований фонд соц страх і держ.бюджету, а частиназалишається в розпорядженні підпр-а на освіту ФОП, фондів ек.стимулювання і фінансування витрат на розширення і розвитоквиробництва. У процесі утворення і використання амортизації фонду,мобілізації внутрішніх ресурсів в кап будівництві за допомогою фінансів осущперерозподіл нац багатства.
Т.ч. під розподільні. функцією фінансів підприємств розуміють здійсненняними своєї діяльності в процесі розподілу суспільного продукту,нац. доходу і нац багатства.
Розподільна функція створює умови, за яких перед-і і галузь,строго дотримуються планово-фінансову дисципліну, можуть безперебійноздійснювати хоз деят-ть і виконувати фін зобов'язання. Ця функціявзаємопов'язана з контрольною функцією фінансів.
Під контрольної функ-й ФП розуміють здатність об'єктивно відображати і тимсамим контролювати стан ек-ки пред-я, галузі, всього нар госп-ва іактивно впливати на їх деят-ть. За засобом фінансів систематичноконтролюються виконання произв планів і дотримання режиму економії увикористанні матеріальних і трудових ресурсів суспільства.
конроль рублем здійснюється всередині підприємства у взаєминах пр-я здр пред-ми, з вищестоящою орг-цією і з фінансово-кредит установами.
Всередині перед-я контролюються рублем кількість і кач-во праці, використання ОСта ОБС та ін Контрольна функція сприяє вибору найбільш раціональногорежиму виробництва і розподілу.

КОШТОРИС ВИТРАТ НА ПР-ВО і реалізується. ПРОДУКЦІЇ
Осн. напрямки витрат:
-витрати по поточній діяльності;-витрати на відтворення основнихкоштів;-відновлення оборотних коштів;-витрати на реалізаціюпродукції;-операційні витрати;-витрати соц характеру. Витрати на вир-воі реализ продукції займають наиб питома вага у всіх витратах підприємства,складаються з грошового вираження витрат, пов'язаних з використанням оснфондів, сировини, матеріалів, палива, енергії, праці і т.д. Крім витрат нав-во продукції, підприємство несе витрати на її реалізацію (внепроізввитрати). До них відносяться: ТЗР, комісійні збори і відрахування збутовихорг-ям та ін витрати по збуту.
Всі види витрат на произв прод-ції групуються за елементами витрат:-Сировинаі осн матеріали (включаючи витрати на использ природних ресурсів) -
Допоміжні матеріали-Паливо, енергія-Зар плата і відрахування на госсоц. страх-е, на обязат мед страх, в ПФ, ФЗ. -Амортизація осн фондів
-Інші витрати: на відрядження; підйомні; орендна плата; стипендіїпрацівникам підприємства; винагороди; оплата стороннього транспорту, послугзв'язку; плата стороннім організаціям за охорону, витрати на гарантійнеобслуговування і гарантійний ремонт та ін
Постійні витрати-ті, величина яких у абсолюті не змінюється зі зміноюрівня діяльності та пр-ва. Вони створюють усл. деят-ти на даному пр-ии
(підтримують технологічні можливості пр-я). Це:-амортизація;
-витрати на енергію до-раю обеспеч. соотв. кліматіч. і технологічними. умовидеят-ти;-оренда;-податки, що відносяться на себестоім. Змінні витрати-ті, до -рие безпосередньо залежать від обсягу і масштабів в-ва. Умовно постійні
(умовно змінні) витрати в меншому ступені залежать від зміни обсягівпр-ва:-витрати зв'язку;-з енергозабезпечення;-зарплата адміністративнимпрацівникам і т.д.
Докладний перелік витрат на вир-во і реализ. прод встановлений Положенням проскладі витрат по пр-ву і реализ. прод-ції, включ. в себестоім. прод-ції, іпро порядок формую. фін рез-тов, що враховуються при оподаткуванні. Усебестоім. прод. включений ряд податкових платежів: плата за землю; земельнаподаток; податок на розвиток міського тр-та; відрахування до дорож фонд та ін
Сукупність произв витрат - це произв себестоім. прод., к-раю разом звнепроізв витратами сост. полн. собівартість продукції. Як економкатегорія себестоім. явл відокремилися частиною вартості прод., сост. звитрат минулого уречевленої праці і з/п. Собівартість-ть як показникгоспрозрахунок деят перед-я реагує на ефективність ісп. произв ресурсів,підвищення фондовіддачі, зростання произв праці - взаємопов'язана з рентабельністю,впливаючи на її величину.

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ВИДИ ПОДАТКІВ ЇХ СТАВКИ
Сукупність стягується в д-ві податків, зборів мита та ін плат-й, а такожформ і методів їхньої побудови утворюють налог.сіст.
Податки - обяз. платежі до держ.бюджету ю/л і ф/л.Носят примусовий іобязат. хар-р. У РЕ податки виконують 3 функції: 1) фіскальна (методпополн.бюджета) 2) інструмент перераспред. НД на користь соц.групп.
3) інструмент непрямого регулір.ек-ки (тобто використання длястімулірован.развітія галузей. справ. активності)
Види ставок: 1) пропорційна - действ.в одинак.%%-відношенні до об'єктаподатку без урахування його величини. 2) прогресивна-середня ставка податкузбільшується в міру зростання доходу. 3) регресивна
Прямі (вилучаються з доходів ю/л і ф/л). а). реальні; б). особисті. До нихвідносяться: - прибутк. податок з населення; - податок на прибуток ю/л; - податок наприріст капіталу; - податок на доходи від грошових капіталів; - податок нанадприбуток.
Непрямі (оріентір. на витрати). Складаються з 3 груп:-акцизи (надбавка доціною);-фіскальні монопольні (встановлює держава для поповненняскарбниці);-митні збори. Бувають:-експортні (для припинення абозменшення вивезення товарів);-імпортні (для перешкоди надходження товарівімпортного виробництва для держави або виробника всередині країни);
знос іпожертвування.
Внебюджет. фонди гарантують цільове використання ресурсів у повномуобсязі їх надходження і своєчасне фінансую-е найважливіших соц.заходів; вони виконують роль фінансового резерву, до к-му вдаютьсядержавна влада в разі фінансових труднощів. Залежно відцільового призначення внеб/фонди підрозділяються на ек. та соц., а взалежно від рівня управління - на гос. і регіональні. За допомогоюпозабюджетних фондів можна:-впливати на процес пр-ва шляхом фінансують.,субсидування, кредитування вітч. підпр-й;-забезпечувати пріродоохр.заходу. -надавати соц. послуги населенню шляхом виплат допомог, пенсій,субсидування і фінансують-а соц. інфраструктури в цілому; надаватипозики, в т.ч. закордонним партнерам, включаючи ін.гос-ва.
Основні види позабюджетних фондів: державне соціальне страхування,пенсійний фонд, фонд обов'язкового медичного страхування.

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
Бюджетний дефіцит - це фін. явище, при к-ром. наб-ся перевищеннявидаткової частини бюджету над його прибутковою частиною.
Якість самого дефіциту може бути різним: а) дефіцит може бути пов'язанийз необх-у осущ-я великих гос. вкладень у розвиток ек-ки. Тоді він відображаєне кризовий теч-ті заг. процесів, а гос. регулювання ек-ой кон'юнктури,прагнення забезпечити прогресивні зрушення в структурі заг. пр-ва. б)дефіцити виникають в рез-ті надзвичайних обставин (війни, великихстихійних лих і т.п.), коли звичайних резервів стає недостатньоі доводиться прибігати до джерел особливого роду; в) дефіцит відображаєкризові явища в ек-ці, її розвал, неефективність фінансово-кредитнихзв'язків, нездатність править-ва тримати під контролем фін. ситуацію вкраїні. Явище, що потребує прийняття не тільки термінових і дієвих ек-ихзаходів (по стабілізації економіки, фінансовому оздоровленню господарства і т.п.),але і відповідних політ. рішень.
Методи зниження бюджетного дефіциту: 1. витрати = const, доходи зростають; 2.доходи = const, витрати падають; 3. доходи ростуть, витрати падають (дефіцитзнижується швидше в 2 рази).
Шляхи фінансування бюджетного дефіциту: 1) Емісія грошових знаків. Цейшлях веде до інфляції. Виникають негативні соціально - економічнінаслідки. 2) Держ. позики. У цьому випадку в фінансую-і беруть участь компанії,банки тощо, у к-яких є вільні ден.ср-ва. Зараз найбільшпрактикується метод. 3) Иностр. позики. Їх надає МВФ. 4) Викор-і нац.багатства. Для подолання бюдж.дефіціта необхідно "лікування" самої ек -кі.-напрямків бюдж. коштів в галузі нар/госп. з метою підвищення фін.віддачі від кожного бюджетного карбованця;-широке использ. фін. пільг і санкцій,дають змогу повніше враховувати спец. умови господарювання і стимулюючихзростання товариств. пр-ва;-більш широке скорочення сфери гос. ек-ки і держ.фінансую-а. -Зниження військових витрат; - збереження фінансування лишенайважливіших соціальних програм.

ДОХОДИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ
Податкові доходи в тому числі:
-ПДВ
-Акцизи
-Ввозяться митні збори
-Вивозяться митні збори
-Ліцензійний збір за право виробництва алкогольної продукції
-Податок на прибуток підприємств і організацій
-Прибутковий податок з фізичних осіб
-Платежі за користування природними ресурсами
-Відрахування на відтворення матеріально-технічної бази
Неподаткові доходи в тому числі:
-Доходи цільових бюджетних фондів
-Доходи від федерального майна, від приватизації, від внешеконом.діяльності

ВИТРАТИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ
Держ. управління, Міжнар. діяльність, Нац. оборона, Правоохраніт. деят.та забезпечення безпеки гос-ва, Фундаментальні дослідження-а і сприяння
НТП, Пром-ність, енергетика, строит-во, С/Г, Охорона окр. середовища,
Освіта, Культура і мистецтво, ср-ва масової інф-ції, Здравоохр. і? м. Об'єкти оподаткування: прибуток; прибуток; оборот (виручка); доб.стоїмо.; імущих-ть ф/л и ю/л; операції з ц/б; передача імущих-ва (продаж,дарування, заповіт); опр. види деят-ти, уст. Законом; екологічніплатежі; соц. платежі та податки з ФОП.
Джерело податку - те, за рахунок чого сплачується податок (прибуток, зарплата,собівартість). Одиниця обкладання - од. виміру об'єкта податку. Податковаставка - розмір податку на од. оподаткування. Ставки м.б. регресивними,пропорційними і прогресивними. Оподатковуваний база - дохід, завідношенню до до-му застосовується податкова ставка. Податкові пільги - повнеабо часткове звільнення платника податків від податку (неоподатковуваниймінімум, вилучення з обкладення опр. ел-тів об'єкта, звільнення від сплатиподатку опр. осіб або категорій, зниження податкових ставок, цільовіподаткові пільги.
Податковий оклад - сума податку, що сплачується об'єктом.
Податкова сис-ма являє собою сукупність податків, що діють натериторії країни, методи та принципи їх побудови. Залежно відоргану, що стягує податки, розрізняють федеральні податки, регіональніподатки і місцеві податки.
З-ном РФ № 2118-1 від 27.12.97г. "Про основи податкової системи в РФ (ззмінами, внесеними законами від № 3317-1 від 16.07.92г, № 4178-1 від
22.12.92г. і № 5006-1 від 25.03.93г.) уст. след. податки: Федеральні податки
ПДВ, Акциз, Податок на доходи від страхової деят-ти, Податок з біржовою деят -ти, Податок на операції з ц/б, Мито, Відрахування на воспр-вомінерально-сировинної бази, Платежі за користування природними ресурсами (в
ФБ, до бюджетів суб'єктів), Податок на прибуток підпр-а, здох. податок з ф/л,
Податки-джерела утворення дорожніх фондів: на реалізацію ПММ; накористувачів автодоріг; з власників транспортних засобів; на перетворень.автотранспортних засобів.
Гербовий збір, Держ. мито, Податок з імущих-ва, що переходить у порядкууспадкування та дарування, Збір за исп-е найменування Росія, РФ іутворених на їх основі слів і словосполучень, Транспортний податок.
Податки суб'єктів федерації: Податок на заможні-ть підпр-ий (до бюджету суб'єктів,районні та міські бюджети за місцем знаходження платника податків). Лісовийподаток. Плата за воду. Збір на потреби освітніх установ. Місцевіподатки: Податок на заможні-ть ф/л. Земельний податок. Реєстраційний збір з ф/л,займаються підприємцями. деят-ю. Податок на буд-во об'єктів виробництв.пр.-а в курортній зоні. Курортний збір. Збір за право торгівлі. Цільовізбори з громадян і підпр-й на утримання міліції, на благоустрійтер., на освіту. Податок на рекламу. Податок на перепродаж автомобілів,обчислювальної техніки. Збір з власників собак. Ліцензії. збір за правоторгівлі винно-водоч. изд. Ліцензії. збір за право проведення аукціонів ілотерей. Збір за видачу ордера на квартиру. Збір за паркування а/транспорту.
Збір за право ісп. місцевої символіки. Збір за участь у бігах наіподромах. Збір за виграш на бігах. Збір за участь у тоталізаторііподрому. Збір з бірж.сделок (іскл. передбачені з-дат-вом прооподаткування операцій з ц/б. Збір за право проведення

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !