Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Зовнішньоекономічний договір
     

 

Господарське право

Міністерство освіти України

Донецький інститут підприємництва

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

По курсу: Господарське право

Тема: Зовнішньоекономічний договір

Розробив студент гр. ПЮЗ -95

Сидоренко Леся Олександрівна

____________________________

Прийняв

Сисоєва Вікторія Володимирівна

____________________________

Донецьк 1999

РЕФЕРАТ

сторінці 18, додатки А, Б, В, використанихджерел 3.

Об'єкт дослідження: Зовнішньоекономічний договір (контакт)

У роботі дана характеристика зовнішньоекономічного договору
(контракту), проаналізовані його структура, основні положення,визначені його функції і значення

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, зовнішньоекономічних договорів (КОНТРАКТ),
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СДЕЛКА, Базисні умови поставки

ЗМІСТ

| | Реферат | 2 |
| | Вступ | 4 |
| | Характеристика зовнішньоекономічного договору | 5 |
| | Види зовнішньоекономічних договорів та методики здійснення | 8 |
| | Міжнародних комерційних операцій | |
| | Терміни у зовнішньоекономічних договорах | 9 |
| | Базисні умови поставки у зовнішньоекономічних контрактах | 9 |
| | Визначення ціни і знижки в ціні, умови платежів за | 10 |
| | Контрактом | |
| | Визначення у зовнішньоекономічному контракті кількості та | 12 |
| | Якості товару | |
| | Умови непереборної сили (форс-мажор) | 12 |
| | Запитання відповідальності, органи розглядають спори, | 13 |
| | Виникають між учасниками ЗЕД | |
| | Транспортні, «інші» умови в контракті | 15 |
| | Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів | 15 |
| | (Контрактів) | |
| | Висновок | 17 |
| | Перелік літератури | 18 |


| Додаток А. «Зразковий контракт купівлі-продажу на умовах СІФ». | | |
| Додаток Б. «Зразковий контракт на експорт продукції на умовах
«Вільно на борту судна». | | | | Додаток В. «Зразковий контракт наімпорт товарів ». | | |

ВСТУП

Діяльність суб'єктів господарської діяльності України таіноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована навзаєминах між ними, що має місце як на території України, такза її межами характеризується як зовнішньоекономічна. Всівзаємини суб'єктів ЗЕД оформлюються за допомогою зовнішньоекономічнихдоговорів (контрактів), під ними розуміють матеріально оформленаугода двох і більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхіноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну абоприпинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічнійдіяльності. (3)

Міжнародний характер договору випливає з того, що його суб'єктами
(сторонами) є комерційні підприємства (фірми), що знаходяться в різнихкраїнах.

Контракт не буде вважатися міжнародним, якщо він укладений міжфірмами різної державної приналежності, підприємства якихзнаходяться на території однієї держави (наприклад, між філіями абодочірніми компаніями фірм різних країн, що знаходяться на території третіхкраїни). У той же час контракт носить зовнішньоекономічний характер, якщо вінукладений між сторонами однієї державної приналежності, якщо їхфірми знаходяться на території різних держав.

Під терміном «зовнішньоекономічна угода» мають на увазі всі угоди,пов'язані з обміном товарами в матеріально-речовій формі інаданням послуг. Визнання за угодою торгового характеру підпорядковуєїї не тільки загальним нормам цивільного права, а й спеціальним нормамторгового права, що визначає правила їх укладення і виконання.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при підписанні контрактуможуть використовувати міжнародні звичаї, рекомендації міжнароднихорганізацій ( «Загальні умови поставок товарів між організаціями країн --членів РЕВ 1968/1988 років »,« Загальні умови інших технічних послуг,пов'язаних з постачанням машин і устаткування між організаціями країн --членів РЕВ »та ін) в якості факультативних документів, тобто якщосторони прямо посилаються на них або на їх окремі положення в контракті.

Зовнішньоекономічний договір укладається в письмовій формі, якщо іншене встановлено законом або міжнародним договором України.

1. Характеристика зовнішньоекономічної ДОГОВОРУ

Перед укладанням контракту бажано провести комплекснедослідження ринків з метою визначення попиту на товари, що пропонуються доекспорту, оцінити конкуренцію, рівень і тенденції до зміни цін,з'ясувати вимоги споживачів до товару. У результаті такого дослідженняможна визначити найбільш перспективний для збуту товару сегмент ринку.

При імпорті товарів також необхідно попереднє дослідженнязовнішнього ринку для того, щоб визначити найбільш перспективнихпостачальників, технічний рівень і якість їх продукції, виявити рівеньцін і тенденції до зміни, надійність передбачуваних партнерів.

Зробивши вибір постачальника або покупця товарів, необхідно направитиїм ініціативне пропозицію з обов'язковим зазначенням суттєвих умовмайбутнього договору (яку продукцію, в якому обсязі і за якою ціною і вякі терміни підприємство готове закупити або може поставити).

Завершальною стадією підготовки зовнішньоекономічної операції єділові переговори. Сторони зазвичай виходять на переговори з заздалегідьскладеними проектами контрактів, попередньо узгодженими зюридичним відділом зовнішньоекономічних зв'язків та іншими компетентнимипосадовими особами свого підприємства. Основні вимоги до форми тазмісту зовнішньоекономічного контракту викладені в наступних нормативнихактах:
- Цивільному кодексі Україні;
- У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
- Положенні про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженому Указом Президента України від

7/11/1994 р.;
- Положенні про форму зовнішньоекономічних договорах (контрактах), затвердженому наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків від

9/10/1995 г № 75 та ін

Зовнішньоекономічний контракт складається відповідно до чинногозаконодавством України, а також з використанням міжнародних норм,правил і звичаїв.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається в письмовій формі. Увипадку, якщо зовнішньоекономічний контракт підписується фізичною особою,потрібний тільки підпис цієї особи. Від імені інших суб'єктівзовнішньоекономічної діяльності контракт підписують дві особи: особа,що має таке право за посадою відповідно до установчихдокументами, і особа, уповноважена довіреність, виданої за підписомкерівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності одноособово, якщоустановчі документи не передбачають інше.

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаютьсяправом місця його укладення, якщо сторони не погодили інше. Формазовнішньоекономічного контракту визначається правом місця його вчинення.
Разом з тим контракт, вчинений за кордоном, не може бути визнаний прирозгляду спору в судах України недійсним внаслідок недотриманняформи, якщо додержано вимог законів України.

До зовнішньоекономічного контракту про створення спільного підприємствазастосовується право країни, на території якої спільне підприємствостворюється і реєструється.

Зовнішньоекономічний контракт повинен містити наступні положення:
- Назва;
- Номер контракту;
- Дату та місце його укладення;
- Преамбулу, в якій вказується повне найменування сторін та найменування документів, якими вони керуються при укладанні договору;
- Предмет договору (контракту), вказується який товар (робота, послуги) сторони повинні представляти, його марка, ГОСТ і т. д., якщо товар вимагає більш детальної характеристики, то це вказується в що додається специфікації;
- Кількість та якість товару, у цьому розділі визначається одиниця виміру, прийнята для товарів такого виду (тонна, кілограм, штука і т.д.), його загальна характеристика.
- Базисні умови поставки товару.
- Ціни і загальна вартість контракту, у цьому розділі визначається ціна однієї одиниці виміру товару і загальна вартість товару, що постачається за контрактом, валюта платежу;
- Умови платежу, цей розділ визначає спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних обов'язків;
- Умови прийому-передачі товару, визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів, прийом

-передача проводитися за кількістю згідно з товаротранспортних документах і якістю - згідно з документами, що підтверджує якість товару;
- Упаковка та маркування, розділ містить відомості по упаковці товару

(ящики, контейнери, барабани, мішки і т. д), нанесення на них маркування

(найменування продавця і покупця, номер контракту, місце призначення, габарити, спеціальні умови складування, транспортування, а при необхідності також умови повернення);
- Форс-мажорні обставини;
- Санкції та рекламації , розділ визначає застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням сторонами своїх зобов'язань;
- Арбітраж, вказується місце арбітражного суду (країна, право, що застосовується), випадки, при яких сторони можуть звернутися до суд;
- Юридичні адреси реквізити, і підписи сторін.
Крім того, за згодою сторін в контракт можуть включатися додатковіумови: страхування, гарантії якості, порядок сплати податків, митнихзборів і мита, можливість та порядок внесення змін і доповнень, іт. д.

У додатку А, Б і В до даного курсового проекту дані зразки зовнішньоекономічних контрактів: «Зразковий контракт купівлі-продажу на умовах СІФ», «Зразковий контракт на експорт продукції на умовах

«вільно на борту судна» та «Зразковий контракт на імпорт товарів».

Одностороннє розірвання контракту можливо, якщо ця умова будезаписано в контракті. Тим часом в контрактах звичайно обмовляється, що навнесення змін до договору або на його анулювання необхідна письмовазгоду обох сторін, оформлена з дотриманням всіх правил про порядокпідписання зовнішньоекономічних угод.

Всі додатки і доповнення до контракту складають його невід'ємнучастину. Програми зазвичай включають технічну документацію, на стообов'язкове посилання на самому контракті.

Додатки до контракту містять, як правило, зміни абодоповнення до раніше узгоджених умов контракту. Воно має бутиузгоджено і підписано сторонами.

Розглянемо детальніше ключові моменти
зовнішньоекономічного договору (контракту), а також умови укладення та виконання контрактів учасників

ЗЕД.

2 ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ І МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ

МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

У міжнародній комерційній практиці взаємне волевиявлення можеперетворюватись в форму контракту купівлі-продажу, ліцензійного, орендногоконтракту, контракту страхування, перевезення, зберігання, майновогонайму, комісії, доручення, дарування, кредитування, контракту натуристичні послуги, з торгівлі технічними послугами та ін

У міжнародній практиці використовуються два основні методиздійснення комерційних операцій: прямий і непрямий.

Прямий метод передбачає встановлення зв'язків між виробником
(постачальником) і кінцевим споживачем; поставку товарів безпосередньокінцевого споживача й закупівлю товарів в безпосередньогосамостійного виробника на основі договору купівлі продажу.

Непрямий метод передбачає купівлю і продаж товарів через торгово -посередницьку ланку на основі укладання спеціального договору з торговимпосередником, що передбачає виконання останнім певнихзобов'язань у зв'язку з реалізацією товару продавця.

Вважається, що здійснення безпосередніх комерційних операцій,особливо експортних, має ряд переваг. Зокрема, дозволяєналагоджувати більш тісні контакти з іноземними споживачами, кращевивчати умови ринку і швидше пристосовувати свої виробничіпрограми до попиту та вимог іноземного ринку.

Використання торгових посередників доцільно при збутістандартних видів машин і устаткування, що вимагають післяпродажноготехнічного обслуговування. При цьому наявність у посередницьких фірмвласної мережі технічного обслуговування (ремонтних майстерень, кадрівфахівців, складів запасних частин і т.д.) значно полегшуєосвоєння нових ринків. Позитивно позначається і спеціалізаціядіяльності торгових посередників на операціях з певною групоютоварів.

3 ТЕРМІНИ ВО ВНЕШНІЕКОНОМІЧЕСКІХ договорів

Під терміном поставки товару розуміється момент, коли продавець зобов'язанийпередати товар у власність покупцеві або за його дорученням особі,чинному від його імені.

Термін поставки в контракті купівлі-продажу може бути встановленийвизначенням календарного дня поставки або визначенням періоду, протягомякого повинна бути здійснена поставка (місяць, квартал, час місяцяабо кварталу).

Часто в контрактах зустрічається термін - «Негайна поставка». Піднегайної розуміється поставка протягом певної кількості днівпісля укладення договору. Вона визначається торговельними звичаями і практикоюторгівлі окремими товарами і становить зазвичай від 1 до 14 днів.

У контракті може бути передбачено право продавця поставити товардостроково. Якщо це право не обумовлено в контракті, дострокова поставкаможлива тільки за згодою покупця Зазвичай дострокова поставкаприпускає і дострокову оплату товару покупцем.

Датою поставки називається дата передачі товару в розпорядженняпокупця. Залежно від способу доставки датою поставки можевважатися:
- дата документа, що видається транспортною організацією, яка прийняла товар для перевезення;
- дата розписки транспортно-експедиторської фірми в прийомі вантажу.

4 Базисні умови поставки у зовнішньоекономічних контрактах

Для зовнішньоекономічних договорів характерні базисні умовипоставки прийняті в усьому світі. Базисними умовами у контракті купівлі
-Продажу називають спеціальні умови, які визначають обов'язкипродавця і покупця по доставці товару. Ці умови називаються базисними,тому що вони встановлюють базисні ціни товару і впливають нарівень ціни товару.

Міжнародна торгова палата розробила і опублікуваламіжнародні правила тлумачення комерційних термінів під назвою
«Міжнародні комерційні терміни» ( «Інкотермс») 1990 року, яківперше були опубліковані в 1936 році і переглядалися в 1980 році. У
«Інкотермс» 1990 року дається тлумачення різних комерційних термінів,що розглядаються в порядку зростання обов'язків і витрат продавця подоставці товару (їх близько 15). З усіх базисних умов найбільшепоширення набули умови: «вартість, страхування,фрахт »...» найменування пункту призначення »та« вільно в аеропорту ».

5 ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ЗНИЖКИ В ЦІНІ, УМОВИ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОНТРАКТОМ

При фіксації в контракті ціни товару велике значення маєвизначення її базису щодо місця поставки. Базис ціни встановлює,чи входять транспортні, страхові, складські та інші витрати з доставкитовару в ціну товару. Ціни, що встановлюються в контракті, можуть бутивиражені у валюті країни експортера, імпортера або третьої країни. Узалежно від способу фіксації розрізняють наступні види цін: тверда,рухома, і змінна з подальшою фіксацією.

Тверда ціна встановлюється в момент підписання контракту і непідлягає зміні протягом терміну його дії. Рухома ціна може бутипереглянута надалі, якщо ринкова ціна товару до моменту його постачаннязмінитися, при цьому в контракті слід вказати на джерело пониження абопідвищення ціни. Ковзна ціна-це ціна, обчислена з момент виконанняконтракту шляхом перегляду договірної (базисної ціни) з урахуванням змін увитратах виробництва.

При укладанні контракту можуть бути використані публікуються ціни, дояких належать довідкові ціни, біржові котирування, ціни аукціонів, цінив загальних статистичних довідниках.

Опубліковані ціни носять довідковий характер і досить частоістотно відхиляються від фактично сплачуються покупцем?? енвнаслідок широкого застосування системи спеціальних знижок.

Загальна (проста) знижка надається продавцем у тих випадках, колидовідкова ціна передбачає короткостроковий кредит, а покупець згоденоплатити готівкою. Вона становить 2-3% довідкової ціни.

Знижка за оборот (Бонусна знижка) надається постійнимпокупцям на основі спеціальної домовленості, може досягати 15-30
% Обороту. Бонусна знижка надається виробником своїм постійнимпосередникам зі збуту.

Сезонні знижки надаються за придбання товару поза сезоном. Знижкипри продажу підтриманого устаткування складають іноді до 50%первісної ціни товару.

При визначенні умов платежу в контракті встановлюються: валютаплатежу, термін платежу; спосіб платежу та форми розрахунків; застереженняспрямовані на зменшення або усунення валютного ризику.

Основними способами платежу є: готівковий платіж, платіж завансом і платіж у кредит (відповідно до Постанови КМУ та КБУ № 444від 21.06.1995 р. «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічнихдоговорів (контрактів ))»

Готівковий платіж здійснюється через банк до чи проти передачіекспортером товаросупровідних документів. Платіж з авансомпередбачає виплату покупцем-імпортером постачальника-експортеруузгоджених у контракті сум в рахунок належних за договором платежів допередачі товару в його розпорядження, а частіше за все до початку виконаннязамовлення. Платежі за угодою на основі наданого партнерові кредитуздійснюються в товарній і грошовій формі.

Основними формами розрахунків є: інкасова, акредитивна,чекова, вексельна.

Акредитивна форма розрахунків має певні переваги впорівняно з інкасової формою. Для експортера ці переваги полягають, по -перше, у гарантії оплати відвантаженого товару банкам, що відкрив акредитив,а при підтвердженому акредитиві - також банком, його підтвердив, по -друге, в отриманні платежу відразу ж після поставки товару і пред'явленнябанку документів, які свідчать про цю поставці.

6 ВИЗНАЧЕННЯ У КОНТРАКТІ Кількість та якість товару

У контракті купівлі-продажу встановлюється одиниця вимірукількості товару, порядок визначення цієї кількості, система заходів іваг.

Кількість товару, що підлягають поставці, може бути визначенофіксованою цифрою, або у встановлених межах.
Слід мати на увазі, що в країнах Західної Європи, Центральної та Латинської
Америки, більшість держав Африки і Південно-Східної Азії дотримуютьсяметричної системи, але застосовують також і свої, національні системи заходів.
США і Канада вживають американську систему, а також метричну системузаходів і свої, національні системи заходів.

Визначення якості товару в контракті передбачає встановленняякісної характеристики товару, тобто сукупності властивостей, що визначаютьпридатність товару для використання його за призначенням.

У міжнародній торговій практиці якість товару може бутивизначено за стандартом, технічним умовам, по специфікації, яка додаєтьсядо договору, в якій можуть бути зазначені необхідні технічні параметри,за зразком, за описом, по виходу готового продукту.

При відсутності в контракті вказівок щодо якості звичайно, щоякість товару, що поставляється повинно відповідати середньому якості,що є в країні продавця або в країні походження товару звичайним дляданого виду товару.

7 УМОВИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

Обставини непереборної сили, які дозволяють переносити термінвиконання договору або взагалі звільняють сторони від повного абочасткового виконання своїх зобов'язань у разі настанняобставин, що перешкоджають укладенню договору, можна розділити натривалі і короткочасні.

До тривалим відносяться заборони експорту (іноді й імпорту), війна,блокада. До короткочасним відносяться пожежі, повені та інші стихійнілиха.

Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язаньза договором внаслідок форс-мажорних непередбачених обставин, повиннанегайно у письмовій формі повідомити іншу сторону, як про наступ,так і про припинення дії цих обставин. Як правило,свідчить шляхом видачі довідки про непереборну силу Торгово -промислова палата країни, де такі обставини мають місце. Приобставин непереборної сили термін виконання договору відсуваєтьсявідповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставиниабо їх наслідки. Якщо такі обставини будуть продовжуватися довшепогодженого в контракті терміну, то кожна зі сторін має правовідмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за контрактом, і вцьому випадку жодна зі сторін не буде мати право на відшкодування іншоюстороною можливих збитків.

8 ПИТАННЯ ОТВЕТСТВЕЕНОСТІ, ОРГАНИ з розгляду спорів ВИНИКАЮТЬ

МІЖ УЧАСНИКАМИ ЗЕД

Зазвичай сторони вправі передбачити в контракті різного родусанкції у вигляді пені, неустойки, штрафу, що сплачуються стороною, невиконала своїх зобов'язань щодо одного з договірних умов.
Неустойка - штраф за прострочення поставки товару або його недопоставку --найбільш розповсюджений вид санкцій. За законами Великобританії та СШАнеустойка не зізнається, а передбачається відшкодування збитків, причомупрактика допускає встановлення в контракті можливих у майбутньому збитків урозмірі «розумно» і заздалегідь певного відсотка від вартості товару.

В інших країнах розміри санкцій за невиконання зобов'язаньвстановлюється сторонами за домовленістю, однак, на практиці вони неперевищують в цілому з різних видів порушень 10% від вартості вантажу.

У більшості контрактів передбачається вирішення спорів,що виникають у процесі виконання договору, в арбітражному суді м.
Стокгольма, арбітражному суді при Міжнародній торговій палаті аботретейському суді. В якості арбітражу може бути обрана арбітражнакомісія, створена при товарній біржі або торговій палаті. За згодоюсторін спір може бути розглянуто у Вищому арбітражному суді України вВідповідно до ст. 14,16 Арбітражно-процесуального кодексу України.

Згідно з правилами Міжнародної торгової палати при розглядіспору в арбітражному суді за кордоном для вирішення спору між двома фірмамиобираються два арбітри, громадяни тієї ж країни, що і спрощує контрагенти,а також один суперарбітр, громадянин третьої держави. При зверненні доарбітраж покупець не має права ні припиняти платежі, які він повиненпроводити відповідно до договору, ні відмовлятися від прийняття іншихпартій товару, що складають предмет того ж договору. Кожна зі сторінзобов'язана виконати в строки, встановлені рішенням або правиламиарбітражного органу, винесене проти неї арбітражне рішення.

Слід враховувати, що вибір арбітражу тягне за собою і вибірматеріального права країни за місцем знаходження арбітражу або суду.

Відповідно до ст 6 закону України «Про зовнішньоекономічнудіяльності »права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних контрактіввизначаються правом країни, обраної сторонами під час підписання контрактуабо шляхом подальшої домовленості.

За відсутності угоди між сторонами щодо права, якемає застосовуватися до зовнішньоекономічним контрактом, застосовується правокраїни, де знаходиться, або мешкає, або має основне місцедіяльності сторона, яка є:продавцем - у договорі купівлі-продажу;наймодавцем - у договорі майнового найму;ліцензіаром - у ліцензійному договорі про використання виключних абоаналогічних прав;комітентом - у договорі комісії;довірителем - у договорі доручення;перевізником - у договорі перевезення;експедитором - у договорі транспортно - експедиційного обслуговування;страхувальником - у договорі страхування;кредитором - у договорі дарування;поручителем - у договорі доручення.

До зовнішньоекономічних договорів про виробниче співробітництво,спеціалізації і кооперування, виконання будівельник але - монтажних робітзастосовується право тієї країни, де здійснюється діяльність або дестворюються результати діяльності, передбаченої контрактом, якщо сторонине погодили інше.

До зовнішньоекономічного контракту, укладеного на аукціоні, врезультаті конкурсу або на біржі, застосовується право країни, на територіїякої проводиться аукціон або перебувати біржа.

9 ТРАНСПОРТНІ, «ІНШІ» УМОВИ У КОНТРАКТІ

Зазвичай у транспортних умовах передбачається: найменування портунавантаження (вивантаження) товару, пункту перевалки, передачі вантажу; вибір умовчартеру або коносамента для оформлення договору перевезення; порядокінформації про прихід судна в порт навантаження (вивантаження) і визначенняготовність судна до виконання вантажних перевезень.

У числі «інших умов» в контракті може бути зроблено застереження проте, що жодна зі сторін не має права передавати свої права за контрактомтретій стороні без письмової згоди іншої сторони, а крім цього,сказано про те, що після укладення контракту вся попередня листуваннята переговори по контракту втрачають свою силу.

10 ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)

З метою скорочення Державного бюджету та здійснення контролюза дотриманням порядку розрахунків в іноземній валюті, забезпечення облікуокремих видів зовнішньоекономічних контрактів указом Президента України від
7/04/1994 р. введений облік та затверджено Положення про порядок реєстраціїокремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Реєстрації підлягають зовнішньоекономічні договори (контракти),укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, предметомяких є товари, зазначені в переліках, затверджених Міністерствомзовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі.
Такі переліки міститися у додатках № 6,7,8 і 9 Порядку реєстраціїзовнішньоекономічних договорів. У них періодично Міністерствомзовнішньоекономічних зв'язків вносяться доповнення і зміни.

Так, наприклад, у додатку № 6 зазначено:товари сільськогосподарського призначення: тварини, м'ясо та м'ясопродукти,крупи, зерно, цукор, виноградні вина, шкури великої рогатої худоби;цемент;руди, чорні метали;мінеральні добрива та д.р.

У додатку № 7 вказані товари текстильного виробництва із зазначенням
ГОСТів.

В додаток № 8 включені уран, аміак, магній, корунд, прокат ззаліза і нелегованої сталі та ін

Реєстрація здійснюється Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків іторгівлі та його органами, що діють при обласних держадміністраціях. Дляреєстрації зовнішньоекономічного контракту суб'єкт зовнішньоекономічноїдіяльності представляє наступні документи:
1. інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту за формою, встановленою Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків;
2. оригінал зовнішньоекономічного контракту та його копію, завірену керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (оригінал повертається після розгляду матеріалів представлених на реєстрацію);
3. документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
У разі потреби органи реєстрації можуть вимагати іншінеобхідні їм документи. Орган реєстрації розглядає поданідокументи протягом 20 днів з дати звернення і приймає рішення прореєстрацію або відмову в реєстрації.

Документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного контрактує картка реєстрації та обліку зовнішньоекономічного договору
(контракту).

У реєстрації зовнішньоекономічного контракту може бути відмовлено,якщо:
1. представлені не всі документи, передбачені Положенням про реєстрацію;
2. умови зовнішньоекономічного договору не відповідають законодавству

України;
3. до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності застосовані санкції у зв'язку з порушенням законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність;
4. існує заборона з боку іноземних держав щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів походженням з України;
5. вичерпані встановлені імпортні квоти, встановлені іноземними державами.

ВИСНОВОК

У представленому курсом проект був розглянутий договір, що укладається між суб'єктами підприємницької діяльності, які вступають у зовнішньоекономічні відносини. Очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність об'єктивно є невід'ємною частиною економіки будь-кого в тій чи іншій мірі економічно розвиненої держави. В даний час у зовнішньоекономічній діяльності беруть безпосередню участь десятки тисяч підприємств, підприємців, яким необхідно орієнтуватися в тонкощах зовнішньоекономічної діяльності, юридичну основу якої становить зовнішньоекономічний договір. У проекті визначено функції зовнішньоекономічного договору, проведена робота з розкриття основних положень зовнішньоекономічного контракту, проаналізовано його структура, детально розкрито значення і зміст його розділів, описано порядок реєстрації та види, і методики укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Зовнішньоекономічна діяльність. Збірник наукових праць, під ред. д.е.н., академіка АЕН України Макогона Ю.В. Донецьк: КП «Регіон», 1998 -

292 с.
2. Юридична пам'ятка учаснику зовнішньоекономічної діяльності в

Україні. Под.ред. Авер'янова В.Б. Москва, СП Х.Г.С., 1992 - 106 с.
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16/04/91 р.

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !