Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Охорона природи в ОВС
     

 

Екологічне право

План

1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

2. Механізм охорони природного середовища ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

3. Екологічний контроль ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

4. Економічні та соціальні проблеми охорони навколишнього середовища ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

5. Роль ОВС в охороні навколишнього середовища ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

6. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

7. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18

Введення

Охорона навколишнього середовища - одна з найбільш актуальних та болючих проблем на сьогоднішній день. З громадської сфери ця проблема вже переросла, не те що на державну, але вже й у світову. Забруднення навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів і порушення зв'язків в екосистемах взяли глобальний характер, погрожуючи нормальної життєдіяльності людства.

Тому що весь світ, основній своїй класифікації, поділяється на суспільно-територіальні одиниці, тобто на країни і держави, то вирішувати дану проблему і треба на державному рівні (з практичної точки зору). З іншого боку, глобальна розробка алгоритмів розв'язання екологічної проблеми належить всій світовій спільноті.

От саме, вирішувати екологічну проблему на рівні країни, і повинні вирішувати уповноважені на те органи. Охорона природного середовища є найважливішою функцією системи правоохоронних органів. Від підвищення рівня її діяльності залежить поліпшення екологічної ситуації. Органи внутрішніх справ повинні запобігати і розслідувати екологічні злочини, які являють собою сукупність протиправних діянь у сфері екології, що підривають біологічні основи людського суспільства.

Незважаючи на те, що в даній роботі мова піде про поновлювані ресурси та основні функції органів внутрішніх справ щодо їх охорони, треба відмітити, що поновлювані ресурси - це не нескінченні ресурси, просто їх цикл надолужуваних набагато менше ніж у невідновних. До таких ресурсів відносяться: вода, повітря, сонячне світло, грунт, рослини і тварини.

Під таким ресурсом як земля розуміється її верхній шар - грунт, її родючість та застосування в сільському господарстві виливається в "родючість", яке може бути:

- природним (первісне, природне);

- штучним (культурне, що створюється людиною в результаті господарської діяльності);

- економічним (потреба грунту забезпечувати високі врожаї).

Наступним важливим ресурсом є ліси, які з точки зору лісокористування підрозділяються на три групи в залежності від ступеня їх експлуатації.

У зв'язку з проблемою раціонального використання прісної води на планеті велику увагу необхідно приділити охороні водних ресурсів.

Чому ж на сьогоднішній день ця проблема охорони природних ресурсів є актуальною?

Споживання ресурсів, як відновлюваних, так і невідновних, у зв'язку з зростанням виробництва та потреб суспільства, все більше розширюється. Тому необхідний не тільки моніторинг, але й контроль за їх споживанням. Максимальне обмеження використання ресурсів має неподільно поєднуватися з розробкою нових технологій з їх заміщення.

Розробка технологій в наших умовах може здійснюватися тільки методами, спрямованими на стимуляцію приватного бізнесу та впровадження, шляхом підтримки підприємницьких рішень, новітніх розробок фірм і підприємств . Цей метод відноситься до економічного стимулювання природоохоронної діяльності.

Органи внутрішніх справ використовують переважно адміністративні важелі впливу. Так що, економічні методи в ОВС не використовуються, але зате ОВС застосовує адміністративні методи безпосередньо до обов'язкового виконання деяких економічних розробок і стратегій.

Механізм охорони природного середовища

законами України передбачений захист навколишнього природного середовища від шкідливого впливу. У повітряному і водному кодексах зазначені норми відсутні, замінені загальними положеннями.

Залежно від задоволення потреб суспільства їх можна класифікувати:

- на екологічні ресурси: мікроклімат, ландшафт, водні мінеральні джерела;

- економічні ресурси: корисні копалини, продукти полювання, вироби лісового господарства тощо;

- культурно-оздоровчі ресурси, що мають історичну цінність для підтримання фізичного і духовного балансу людини.

Природні ресурси - це об'єкти і сили природи, які використовуються людиною для підтримки свого існування. Сукупність природних ресурсів - природні національні "багатства держави

Держава має регулювати процеси природокористування за коштами своїх інститутів. Природоохоронну діяльність здійснюють, використовуючи різні методи. Серед них можна виділити:

- адміністративні методи ( стандарти якості навколишнього середовища, допустима концентрація забруднювачів);

- економічні методи.

Протистояння економіки та екології - вузлова проблема охорони навколишнього середовища. Мірою поєднання екологічних інтересів в здоровій і сприятливою для життя природного середовищі з економічними інтересами вважаються екологічні стандарти та нормативи.

Мета екологічної стандартизації та нормування - це встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки < p> Під якістю навколишнього середовища розуміється такий стан її екологічних систем, при якому постійно забезпечуються обмінні процеси енергії та речовини між людиною і природою на рівні, що забезпечує відтворення життя на

Землі.

Нормування якості - це встановлення показників

(нормативів) гранично-допустимого впливу (ПДВ) людини на навколишнє природне середовище, тобто стандартизація господарської та іншої діяльності людини. Норма ПДВ - це такий захід впливу на навколишнє природне середовище , при якій стабільно забезпечується процес обміну речовин і енергії в усіх екологічних підсистемах єдиної екосистеми

Землі.

Управління охороною (захистом) навколишнього природного середовища включає екологічний контроль, побудований на методах обов'язковості приписів і рекомендацій, уповноважених на те органів внутрішніх справ, санкціонування (обмеженого самоврядування) та дозволу (повного делегування повноважень).

Екологічний контроль

Завданнями екологічного контролю є виконання всього комплексу заходів передбаченого законодавством з охорони

(захист) та раціональне використання природних ресурсів.

Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища покликаний створити умови для розвитку у громадян РФ дбайливого ставлення до природи. Він містить у собі комплекс заходів з економічного стимулювання охорони навколишнього середовища, нормування господарського впливу на навколишнє середовище, екологічну експертизу, екологічні вимоги при розміщенні, проектуванні, експлуатації виробничо-господарських об'єктів, екологічний контроль, відповідальність і відшкодування збитків.

Формування нового економічного механізму природокористування і фінансування природоохоронних заходів при переході до ринкових відносин має стати складовою частиною системи управління і регулювання економіки.

Економічний механізм охорони природного середовища включає наступні частини:

- система економічних інструментів природоохоронної діяльності (штрафи, податкова політика, платежі за забруднення та розміщення відходів);

- системі фінансування природоохоронних заходів;

- платність природокористування;

- ціноутворення з урахуванням екологічного чинника;

- створення ринку природних ресурсів;

- екологічне страхування;

- створення механізму реалізації державних і регіональних екологічних програм.

Велику роль в забезпеченні екологічної безпеки країни покликана зіграти екологічна експертиза, проведення якої є обов'язковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього природного середовища.

Екологічна експертиза обов'язкова попередня міра, що передує, а тому й визначає прийняття господарського рішення з метою перевірки його відповідності вимогам екологічної безпеки.

Можна виділити три наступні напрями державної екологічної експертизи:

1. експертиза різних актів з охорони навколишнього середовища;

2. експертиза проектів розміщення об'єктів (будівель, населених пунктів і т.д.);

3. експертиза об'єктів, що мають екологічне значення або що впливають на екологопользованіе.

Попередньо перевіряючи документацію, проекти, програми, матеріали, вироби, сировина і т.д., екологічна експертиза виступає організаційно-правовою формою попереджувального контролю всіх передпланових (передпроектних) матеріалів, а також екологічного обгрунтування видачі ліцензій і сертифікатів. Її значимість підвищує обов'язковість участі (або самостійної експертизи) в державній експертизі представників ОВС. Зазвичай формами її виступають еколого-санітарна, еколого-правова та еколого-нормативна експертиза.

За своїм характером до неї примикає такий захід попередньої оцінки як оцінка впливу будь-якої запланованої діяльності на навколишнє середовище.

Економічні та соціальні проблеми охорони навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання її ресурсів в умовах бурхливого зростання промислового виробництва стала однією з найактуальніших проблем сучасності. Результати впливу людини на природу необхідно розглядати не тільки в світлі розвитку технічного прогресу і зростання населення, але і в залежності від соціальних умов, в яких вони проявляються. Ставлення до природного середовища є мірою соціальних і технічних досягнень людського суспільства, характеристикою рівня цивілізації.

Економічна проблема охорони навколишнього середовища полягає в оцінці збитків, завданих забрудненням атмосфери, водних ресурсів, розробкою та використанням лісів і т.д.

Економічний збиток являє собою витрати, що виникають внаслідок підвищеного (понад того рівня, при якому не виникає негативних наслідків) забруднення повітряного середовища, водних ресурсів, земної поверхні.

Роль ОВС в охороні навколишнього середовища

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії також відноситься до державних органів екологічного управління і контролю.

Відповідно до Закону "Про міліцію", Положення про міністерство та у відповідності з іншими нормативними документами, МВС Росії забезпечує охорону атмосферного повітря від шкідливого впливу транспортних засобів, охороняє природні об'єкти, веде боротьбу за дотримання санітарних правил і сприяє в державну охорону природного середовища.

Охорона природного середовища - одна з найбільш актуальних обов'язків всієї системи правоохоронних органів.

Забезпечення успішного виконання завдань, що випливають з цієї проблеми поряд з проведенням економічних, політичних, виховних та інших заходів, відбувається на основі здійснення норм чинного законодавства в Росії. Поліпшення екологічної ситуації залежить від підвищення рівня діяльності правоохоронних та контролюючих органів країни, які за останні роки активізували свою роботу в цій сфері. Важливою умовою правильного застосування правових природоохоронних заходів і норм є вдосконалення оволодіння оцінкою і методикою кваліфікації суспільно небезпечних діянь стосовно природного середовища.

Всі екологічні злочини в законодавстві групуються наступним чином:

1) екологічні злочини загального характеру: а) порушення законодавства на континентальному шельфі; б) забруднення водойм і повітря; в) забруднення моря; г) умисне руйнування, пошкодження або псування об'єктів природи, взятих під охорону держави; д) порушення техніки безпеки при поводженні з мікробіологічними агентами та токсинами;

2) спеціальні екологічні злочини: а) злочини, які посягають на суспільні відносини у галузі охорони і раціонального використання Надр:

- порушення правил розробки надр;

- самовільний видобуток і збут бурштину; б ) злочини, які посягають на суспільні відносини у галузі охорони і раціонального використання тваринного світу

(фауни):

- порушення ветеринарних правил;

- незаконне зайняття рибним і іншими водними видобувними промислами;

- незаконний промисел котиків і морських бобрів;

- виробництво лісосплаву або вибухових робіт з порушенням правил oxрани природи;

- незаконне полювання;

- жорстоке поводження з тваринами;

3) злочини, які посягають на суспільні відносини з охорони і раціонального використання рослинного світу

(флори): а) незаконна порубка лісу; б) умисне знищення або пошкодження лісових масивів шляхом підпалу; в) необережне знищення лісових масивів в результаті необережного поводження з вогнем або іншими джерелами підвищеної небезпеки; г) порушення правил, встановлених для боротьби з хворобами та шкідниками рослин; д) навмисне забруднення лісових масивів.

Визначивши, які з злочинів слід віднести до екологічних, можна сформулювати поняття цього виду правопорушень. Екологічні злочину - це сукупність протиправних діянь у сфері екології, скоєних на певній території або в країні в цілому в певний час, підривають біологічні основи людського суспільства.

Як показує статистика, кількість екологічних злочинів зростає. За даними Науково-дослідного інституту проблем законності та правопорядку Генеральної прокуратури Російської Федерації, ефективність правозастосовної практики органів внутрішніх справ знижується. < p> Причини цього кроятся у гуманізації кримінально-правових норм і заходів реагування на подібні злочини, недооцінки з боку працівників правоохоронних органів суспільної небезпечності екологічних правопорушень і злочинів, недоліки слідства та дізнання, низький професіоналізм, слабкою технічної оснащеності правоохоронних органів, які часто не можуть об'єктивно і кваліфіковано встановити причинний зв'язок між допущеним забрудненням і наслідками злочину.

Чинне природоохоронне законодавство недосконале, не враховує великих змін в даній сфері; в тому числі:

- підвищення суспільної небезпеки цих злочинів,

- збільшення їх числа з використанням досягнень науково-технічного прогресу (наприклад, незаконне ввезення в країну для захоронення радіоактивних та хімічних відходів);

- порушення правил зберігання та утилізації особливо небезпечних речовин, псування землі та ін

Протиріччя між цілями підприємництва та природоохорони виражаються у зростанні масштабів грабіжницького вивозу з країни природної сировини, особливо енергоносіїв.

Серед причин екологічних злочинів, пов'язаних з негативним впливом на природне середу, треба назвати порушення виробничо-технологічної основи, низьку правову та екологічну культуру населення, про підвищення якої проявляється недостатня турбота.

Інша група причин ставиться до практики вилучення природних ресурсів.

Поліпшення діяльності правоохоронних органів має стати найважливішим чинником, який веде до скорочення кількості злочинів в екологічній сфері. Посилення боротьби зі злочинністю багато в чому залежить від змісту стратегії, програм і планів заходів для забезпечення цієї мети.

Основними напрямами вдосконалення діяльності ОВС у боротьбі зі злочинністю в екологічній сфері є:

- постійне інформування працівників ОВС про хід виконання законів РФ та інших нормативних актів з питань охорони природних ресурсів;

- розгляд при підведенні щомісячних підсумків оперативно-службової діяльності результатів фактичного виконання намічених заходів органів внутрішніх справ у даній сфері;

- організація вивчення населених пунктів і виробничо-господарських об'єктів з метою виявлення місць і фактів порушення законів та інших правових актів з питань природокористування;

- забезпечення розробки і реалізації комплекса заходів щодо припинення правопорушень у сфері природокористування;

- практика проведення комплексу заходів щодо виявлення фактів використання природних ресурсів з порушеннями законів і правил природокористування;

- постійна робота з організації компетентної перевірки інформації, що надходить про виробників та постачальників природних ресурсів, активізація роботи з реалізації справ оперативного обліку відносно осіб, причетних до незаконної експлуатації природних ресурсів;

- взаємодія з іншими правоохоронними та контролюючими органами РФ з приводу обміну оперативною інформацією про правопорушення у сфері природокористування;

- проведення необхідних заходів щодо виявлення та припинення функціонування організованих злочинних груп (злочинних спільнот) у сфері природокористування;

- взяття під особливий контроль розслідування кримінальних дід, пов'язаних зі злочинами у сфері виробництва та реалізації прибуткових ресурсів; методичне забезпечення діяльності слідчих підрозділів з розслідування кримінальних справ даної категорії;

- постійна участь у висвітленні в засобах масової інформації питань про хід виконання органами внутрішніх справ законів та інших правових актів РФ щодо посилення державного регулювання виробництва і реалізації природних ресурсів.

Висновок

Нормальний показник економічного зростання країни прийнято вважати 8-10%. У всьому світі до цього показника прагнуть всі країни, він є оптимальним. Нормально розвивається виробництво, збільшуються потужності, зростає населення, впроваджуються різні НОУ-ХАУ, і вся наука в цілому.

Тепер спробуємо поглянути на ситуацію з іншого боку.

Всі країни в сукупності знаходяться на одній планеті, яка обмежена у просторі, її довжина кола (всього на всього) 40 тис. км. Населення землі на сьогоднішній день складає 6 млрд. чоловік і воно продовжує рости (поки що в арифметичній прогресії). Якщо всі країни світу будуть такими ж темпами розвиватися (8-10%), (а в середньому на землі це зростання фактично становить 6,72%) (, то це призведе до незворотних наслідків.

Отже, за середніми підрахунками через певну кількість років розширення всієї соціальної та економічної сфери на землі сягне критичної точки, тобто зі зростанням населення і його потреб виявиться різка нестача ресурсів, людей буде стільки, що "Яблуку впасти нікуди буде", забруднення біосфери перевищать у кілька разів всі допустимі рівні і т.д.

Медицина, біогенні технології вже зараз досягли небувалих висот. Людина з їх допомогою скоро стане практично

"ідеальним істотою": тривалість життя збільшиться в кілька разів , які раніше вважалися небезпечними хвороби, перетворяться на "нежить".

Мікро та нанотехнології зроблять у всьому світі наукову революцію.

Система права буде не перестаючи вдосконалюватися, з її < p> "недоторканість особи і інтересів, у тому числі майна і приватної власності".

Розвиток космічних технологій досягне колосальних розмахів (уявіть, скільки озонового шару атмосфери

"рветься" при одному запуску космічного літального апарата).

І ще достатньо уявити собі війни та міжнаціональні конфлікти, щодо недалекого майбутнього.

А тепер уявімо, що через зникнення озонового шару та інших важливих елементів атмосфери, проникнення сонячної радіації на поверхню землі включить і підсилить деякі жахливі механізми. Танення льодовиків, викликане глобальним потеплінням, призведе до підвищення рівня світового океану, а як наслідок, до зменшення площі суші. Все це на тлі постійно зростаючого населення, плюс до цього розширення виробництва, плюс ще біогенні та нанотехнології, плюс електроніка й електротехніка, плюс забруднення природного середовища, які неминучі ... Що ми отримаємо в сумі - залишається тільки здогадуватися.

На сьогоднішній день площа поверхні суші становить < p> 533,3 (млн. кмІ. За статистичними розрахунками через 50 років ця площа зменшиться в 1,1 разу, а населення збільшиться в 1,8 разів.

На мій погляд, треба вже сьогодні спробувати переглянути всю концепцію розвитку світового суспільства. Ринкова економіка безумовно хороша. Вона передбачає практично всі нюанси і кризи, а також передбачає шляхи та методи їх подолання.

Шкода, що тільки в масштабах держави або деяких світових спільнот.

Так може в адмістративно методи управління державою і економікою, все-таки, щось є?

Ще можливо, що природа сама регулює деякі механізми, тобто, наприклад, зі зникненням одного вірусу на світ з'являються десятки інших, більш небезпечних.

Так у чому ж на сьогоднішній день полягає основне завдання міліції Росії?

Сьогодні на міліцію в нашій країні покладено один з найбільш відповідальних функцій: адміністрування економічної та екологічної сфер держави. Так, саме адміністрування покладається на МВС, а на всі інші органи покладаються функції, переважно економічного і контрольно-регулюючого (непрямого) впливу.

У цьому і полягає основне завдання МВС у сфері охорони природокористування та шляхів реалізації, пов'язаних з ними проблем. І наша з вами завдання максимально можливо дотримуватися цих функцій, бо від нас і не від кого більше не залежить благополуччя, не тільки нас самих, але і нащадків,

Список використаної літератури

1. Каламбет А.П., Хомерики Г.В., Старостенко В.К., Шібін А.Н.,

Яковенко Е. Г. Природокористування: курс лекцій/під ред. Канд.

Екон. наук, доц. В. К. Старостенко і канд. Екон. наук. Доц.

А. П. Каламбет. - М .: Московська академія МВС Росії, 2001. -

165с.

2. Закон Російської Федерації "Про міліцію". - 2-е изд. - М.:

Видавництво "Ось-89", 2000. - 48 с.

3. Райзберг Б. А. Основи економіки: Учеб. Посібник. - М.: ИНФРА-

М, 2000. - 408с.

4. Природокористування: Підручник. Під редакцією проф.Е.А.

Рустамова. 2-е изд., перераб. И доп. - М .: Видавничий Дім

«Дашков и Ко», 2000. - 284с.

(розрахунки приблизні і можливо не точні.

(розрахунки приблизні і можливо не точні.


     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !