Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Страхування як економічна категорія
     

 

Екологія

Страхування як економічна категорія

асп. Акоева Е.Н.

Кафедра "Фінанси та кредит».

Північно-Кавказький державний технологічний університет

Розглянуто основні завдання страхування та його функції в умовах ринкових відносин. Пропонується розуміти страхування як економічну категорію, визначати похідні категорії відповідно до класифікації страхування щодо об'єктів страхування.

При демонополізації адміністративного управління народним господарством, як єдиним цілим, введенням економічних важелів господарювання та маневрування фінансовими ресурсами найбільш ефективним методом відшкодування можливих збитків стає його розкладка як у просторі, так і в часі між зацікавленими суб'єктами господарювання і життєдіяльності, а саме -- страхування. Непередбачені стихійні лиха сприймаються людьми як випадкові події, що мають нерівномірний характер. Кількість постраждалих осіб або господарств завжди менше числа зацікавлених, тому чим більше що беруть участь суб'єктів у розкладці солідарного збитку, тим менша частка коштів припадає на кожного учасника. Отже сутність страхування полягає в замкнутої системі розкладки можливих збитків, що досить чітко визначають автори наукових праць: Л. І. Рейтман, В.В. Шахов, к е Турбіна, А.А. Гвозденко. Однак протягом всієї історії розвитку страхової справи було відмічено, що негативні прояви стихійного характеру сил природи і суспільства, пов'язані з різного роду втратами матеріальних цінностей, наступають періодично і мають об'єктивний, закономірний процес, зумовлений суперечностями економічних відносин і проблемами техногенного характеру. Виникає ризик, який притаманний різних стадіях суспільного виробництва і будь-яким соціально-економічним відносин. Отже, будь-який господарюючий суб'єкт зацікавлений в існування джерел компенсації завданих збитків та надання йому страхового захисту при настанні несприятливих обставин. Таким чином, на думку автора цієї статті, існують об'єктивні передумови економічної необхідності використання страхування з метою захисту різного роду інтересів фізичних і юридичних осіб. Отже, економічна сутність страхування полягає у формуванні страховиком цільових страхових фондів шляхом сплати страхувальниками внесків, призначених для страхових виплат у разі настання страхових випадків, обумовлених у договорі страхування. Економічна сутність страхування проявляється, на думку автора, через виробничі економічні категорії, що відображають в абстрактному вигляді деякі сукупності однорідних специфічних страхових відносин. Якщо класифікувати об'єкти страхування, то можна виділити наступні економічні категорії страхового захисту: категорію суспільного виробництва та категорію власності і доходів населення.

Людство може існувати, виробляючи матеріальні блага. На всіх етапах руху суспільного продукту - від його виробництва до споживання, люди вступають у відносини між собою, з одного боку, і з силами природи - з іншого. Для забезпечення суспільства відповідною кількістю та якістю матеріальних благ суспільне виробництво має функціонувати безупинно, ритмічно, безперебійно. У реальному житті суспільне виробництво пов'язане з можливим настанням непередбачених подій, що супроводжуються негативними руйнівними наслідками. Це обумовлено проявом стихійних сил природи і проявом конфліктів міждержавного, національного, політичного, класового характеру, які у своїй сукупності наносять чималої шкоди окремим громадянам і суспільству в цілому. Ризикований характер суспільного виробництва викликає необхідність економічних страхових відносин щодо попередження, обмеження і подолання негативних наслідків руйнівних подій і пов'язаного з ними завданих збитків. Таким чином, сутність економічної категорії страхового захисту суспільного виробництва складається у відповідних попереджувальних та захисні заходи, а також в їх сукупності з можливого порушення безперервності суспільного виробництва. Матеріальне втілення дана категорія знаходить в страховий фонд, сформованому за рахунок виділення частини валового національного продукту. Історично, в міру розвитку людського суспільства, склалися страхові відносини по захисту суспільного виробництва.

Наступним етапом розвитку страхової справи є об'єктивна необхідність страхового захисту самої людини. Порушення екологічної обстановки, технічний прогрес, підвищення рівня громадського життя, збільшення темпів зростання суспільного виробництва викликають помітне зростання виробничого та побутового травматизму, захворюваності, смертності населення, в тому числі в працездатному віці. Загострилася проблема матеріального забезпечення громадян похилого віку. Сукупність негативних наслідків науково-технічного прогресу, нестабільність суспільного життя утворили особливу групу ризиків і специфічні економічні страхові відносини між людьми з відшкодування втрат у їх доходи.

Сутність економічної категорії страхового захисту власності і доходів населення полягає в страховому ризик втрати власності, здоров'я і доходів населення, в відповідних захисні заходи, а також в їх сукупності. Необхідно відзначити, як вважає автор, що категорія страхового захисту власності і доходів населення перебуває в супідрядні залежності з економічною категорією суспільного виробництва. Матеріальне втілення дана категорія знаходить у суспільних фондах споживання, основну частину яких складають фонди соціального страхування та пенсійного забезпечення. Державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення складають основу страхового захисту, але цього недостатньо. Держава не може повністю задовольнити потребу людей, складаються об'єктивні можливості в індивідуальній формі страхової захисту за рахунок особистих заощаджень або за допомогою особистого

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.skgtu.ru/

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !