Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Визначення основних показників плану економічного і соціального розвитку на 2001 рік
     

 

Економіко-математичне моделювання

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ

Допущено до захисту ________________2000 р.

Преподаватель__________________________

Дата защіти______________________2000 р.

Оценка________________________________

Преподаватель__________________________

Курсова робота

НА ТЕМУ:

"Визначення основних показників плану економічного і соціального розвитку на 2001 рік"

Дисципліна: Економіка підприємств зв'язку

Викладач


Учень

Група 8711

Спеціальність Т.12.01.01

МІНСЬК 2000

ЗМІСТ

Стор

.

ВСТУП
5

1. ВИЗНАЧЕННЯ ВИРУЧКИ 7

2. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 8

3. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА виробництво реалізованої

ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
9

4. ПРИБУТОК ТА ЇЇ РОЗПОДІЛ 14

1. РОЗРАХУНОК балансового прибутку 14

2. РОЗПОДІЛ балансового прибутку 16

5. Визначення рентабельності 19

6. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ

ПОКАЗНИКІВ
20

ЛІТЕРАТУРА 24

ВСТУП

Одним з найважливіших елементів ринкового механізму господарюванняє державне регулювання економіки. Економічнерегулювання здійснюється прямими і непрямими методами.

Прямі знаходять своє вираження у прийнятті законодавчих актів,обов'язкових для виконання всіма учасниками відтворення,встановлюють правило цивілізованого проведення та оформлення угод.

Найбільш активний вплив держава може надавати непрямимиекономічними методами. Перш за все, через фінансову та кредитнуполітику. Поряд з фінансовими та кредитними важелями держава використовуєметоди державного планування. В умовах ринкових відносиндержава використовує не жорстке централізоване планування, аорієнтує, тобто індикативне планування.

Для розробки планів прогнозів вивчається статистика,конкурентоспроможність, попит і пропозиція. На підставі цих данихробиться детальний науковий аналіз і складається прогноз по кожній галузінародного господарства і республіки в цілому.

Прогнози розвитку галузей розробляються у вигляді галузевих програм.
Ці програми можуть бути довгострокові (20 років) і середньострокові (3-5 років).
На підставі середньострокових програм підприємства розробляють річні
(поточні) плани економічного і соціального розвитку.

При складанні планів підприємства повинні керуватисянормативами:

- процентних ставок;

- відрахування до бюджету та вищі організації, норм амортизаційнихвідрахувань, а також процентних ставок до фонду соціального захисту населення,фонд зайнятості та інші фонди.

На підставі річних планів розробляються плани завдання для всіхструктурних підрозділів підприємства.

У цій роботі складено план економічного і соціальногорозвитку основних показників підприємства.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ВИРУЧКИ

Виручка представляє собою грошові кошти, отримані підприємствомзв'язку у вигляді доходів від наданих платних послуг зв'язку завстановленими тарифами та договорів з окремих видів послуг.

Виручка включає всі доходні надходження за всіма джерелами.

Розрахунок очікуваного виконання виручки за поточний рік виготовляємо заформулою:
| У тек. г. = До + Д пр. | (1) |

де До - доходи від основної діяльності;

Д пр. - інші доходи.
| У тек. р. = 98100 + 16115 = 114215 тис. |
| руб. |

Величину виручки на планований рік визначаємо виходячи з величинивиручки, очікуваної у поточному році та планованого темпу росту за формулою:
| У пл. | У тек. р. х | (2) |
| = | N | |
| | 100 | |

де В тек. р. - очікуване виконання плану виручки за поточний рік, тис.руб.; n - темп зростання виручки на планований рік,%.
| У пл. | 114215 х 129,0 | = 147337,35 тис. руб. |
| = | | |
| | 100 | |

Виручка за планом на наступний рік складе 147337,35 тис. руб.

2. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Чисельність працівників у плані підприємства показується в середньорічномучисленні.

Необхідно розрахувати середньорічну чисельність працівників підприємствана планований рік в результаті приросту чисельності працівників упланованому році в зв'язку з розвитком підприємства.

Середньорічну чисельність працівників планового року визначаємо поформулою:
| Р пл. = Р | Р доп. х | (3) |
| п.р. (| N | |
| | N | |

де Р пл. - Середньорічна чисельність працівників за планом, чол.;

Р п.р. - Чисельність працівника на початок планованого року;

Р доп. - Кількість працівників, прийнятих на роботу впланованому році, чол.; n - кількість повних місяців роботи знову прийнятих працівників з моменту прийому до кінця року.
| Р пл. = 80 | 5 х 9 | = 80 + 3,75 = 83,75 (83 |
| + | | Чол. |
| | 12 | |

Середньорічна чисельність за планом складе 83 людини.

3. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА виробництво реалізованої

ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

Витрати на виробництво реалізованої продукції - це поточні витратипідприємства на виробництво річного обсягу робіт, послуг.

Витрати на виробництво продукції визначаємо за такими статтями:

1. Матеріальні витрати, в тому числі: сировина, матеріали, закупівля комплектуючих деталей, паливо, енергія, теплоенергія.

2. Витрати на оплату праці.

3. Відрахування на соціальні потреби.

4. Амортизація основних фондів.

5. Інші витрати (до елементів «Інші витрати» у складі собівартості продукції (робіт, послуг) відносяться: податки, збори і відрахування в бюджет і позабюджетні фонди, виготовлені відповідно до встановленого законодавством порядку і відносяться на собівартість продукції (плата за землю, надзвичайний податок та ін); платежі зі страхування майна, відрахування в ремонтний фонд, витрати на відрядження, орендна плата, плата за підготовку та перепідготовку кадрів, інші витрати, що входять до складу собівартості продукції (робіт, послуг), але не належать до раніше перерахованих елементів витрат ).

До складу витрат на оплату праці включаються:

- виплати заробітної плати за виконання робіт;

- вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати працівникам;

- виплати стимулюючого характеру: премії за виробничі результати, надбавки до тарифних ставок і окладів за професійну майстерність, високі досягнення у праці і т.д.;

- одноразову винагороду за вислугу років ;

- оплата відпустки перед початком роботи випускникам ПТУ і молодим спеціалістам, що закінчили вищий або середній спеціальний навчальний заклад і інші виплати.

Витрати на оплату праці на плановий рік визначаємо виходячи зсередньомісячного числа працівників та середньомісячної зарплати одного працівниказа формулою:
| РОТ = З ср пл. х Р пл. х | (4) |
| 12, | |

де РОТ - витрати з оплати праці на рік;

З ср - Планована середньомісячна заробітна плата одногопрацівника, тис. руб.;

Р пл. - Середньорічна чисельність працівників планового року;

12 - число місяців у році.

плановану середньомісячну заробітну плату одного працівника визначаємоза формулою:
| З ср | З ср тек. р. | (5) |
| пл. = | Х n | |
| | 100 | |

де З ср тек. р. - середньомісячна заробітна плата одного працівника;очікуване виконання за поточний рік, тис. руб.; n - темп зростання середньомісячної заробітної плати на планований рік,%.
| З ср | 37,8 х 129,0 | = 48,7 тис. руб. |
| пл. = | | |
| | 100 | |

РОТ = 48,7 х 83 х 12 = 48505,2 тис. руб.

В елементі «Відрахування на соціальні потреби» відбиваються:

- відрахування на державне, соціальне страхування, до Фонду соціального захисту населення Республіки Білорусь (35% від витрат на оплату праці);

- відрахування до Фонду зайнятості населення (1% від витрат на оплату праці) .

Відрахування на соціальні потреби проводиться від усіх видів оплати праціпрацівників підприємства. Розрахунок проводимо за формулою:
| Про С.Н. = | РОТ х 36 | (6) |
| | 100 | |

| Про С.Н. = | 48505,2 х 36 | = 17461,8 тис. руб. |
| | 100 | |

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається на підставісередньорічної вартості основних виробничих фондів і нормамортизації.

Амортизаційні відрахування визначаємо по кожному виду основних фондіввиходячи з вартості кожного виду основних виробничих фондів івідповідних норм амортизації за формулою:
| А = | Ф х Н а | (7) |
| | 100 | |

де Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.руб.;

Н а - норма амортизації на повне відновлення,%.

Для визначення загальної суми амортизаційних відрахувань --амортизаційні відрахування, визначені по кожному виду підсумовуються.

Результати розрахунків амортизаційних відрахувань надаємо в таблиці
№ 1.

Таблиця 1

| Основні | Середньорічна | Норма | Амортизаційні |
| виробничі фонди | вартість основних | амортизації, | відрахування, тис. |
| | Виробничих |% | руб. |
| | Фондів, тис. руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активна частина: |
| Станційні споруди. | 99400 | 3,3 | 3280,2 |
| Лінійні споруди. | 107100 | 5,0 | 5355 |
| Транспортні засоби. | 2300 | 15,0 | 345 |
| Пасивна частина будівлі. | 2400 | 2,4 | 57,6 |
| РАЗОМ: | 211200 | | 9037,8 |

Інші витрати в курсовій роботі визначаємо виходячи із середньої структуривитрат на виробництво реалізованої продукції підприємств електрозв'язку.

Матеріальні витрати визначаємо як суму витрат на «Матеріали,палива, запчастини »і« Електроенергію », які у свою чергу розраховуємона підставі запланованого нормативу витрат на 100 руб. виручки тапланованої виручки. Результати розрахунків показуємо у таблиці № 2.

Таблиця 2

| Статті витрат | Витрати на | Зниження | Витрати на | Виручка на | Загальна |
| | 100 руб. | витрат на | 100 руб. | планованих | сума |
| | Виручки в | 100 руб. | виручки на | й рік, | витрат по |
| | Поточному | виручки в | планований | тис. руб. | статті, |
| | Році, крб. | плановане | рік, руб. | | Тис. руб. |
| | | Році | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Матеріали та | 3,2 | 0,5 | 3,2 | 147337,35 | 4714,8 |
| запчастини | | | | | |
| Електроенергія | 2,8 | | 2,8 | 147337,35 | 4125,4 |
| РАЗОМ: | | | | | 8840,2 |

Питома вага витрат на оплату праці, соціальні потреби, амортизаційнівідрахування, матеріальні витрати становлять 78,3%. На частку інших витратприпадає 21,7%.

Визначимо інші витрати:
| (48505,2 + 17461,8 + 9037,8 + 8840,2) х | = 23236,7 тис. руб. |
| 21,7 | |
| 78,3 | |

Визначимо витрати на виробництво реалізованої продукції як сумувитрат за основними статтями витрат, розрахованих вище.

Під структурою собівартості розуміють питому вагу кожної статті витратв загальній сумі витрат на виробництво реалізованої продукції.

Для того щоб визначити питомі ваги, витрати по кожній статтірозділимо на витрати, пов'язані з виробництвом продукції і помножимо на 100%.

Калькуляція собівартості - розрахунок витрат по кожній статті витратна 100 руб. виручки.

Складемо калькуляцію собівартості продукції.

Для цього витрати по кожній статті розділимо на заплановану виручкуі помножимо на 100 руб. виручки.

Результати розрахунків витрат за статтями, витрат на виробництвореалізованою продукції, структури собівартості і калькуляціюсобівартості показуємо в таблиці № 3.

Таблиця 3

| Статті витрат | Сума, | Структура, | Калькуляція, |
| | Тис. |% | Руб. |
| | Руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Витрати на оплату праці. | 48505,2 | 45,3 | 32,9 |
| 2. Відрахування на соціальні потреби. | 17461,8 | 16,3 | 11,8 |
| 3. Амортизація основних засобів. | 9037,8 | 8,4 | 6,1 |
| 4. Матеріальні витрати. | 8840,2 | 8,2 | 5,9 |
| 5. Інші витрати. | 23236,7 | 21,8 | 15,7 |
| РАЗОМ: | 107081,7 | 100 | 72,4 |

4. ПРИБУТОК ТА ЇЇ РОЗПОДІЛ

Прибуток підприємства зв'язку - це чистий дохід підприємства. Прибутоквизначається як різниця між доходами та витратами.

Прибуток на підприємствах зв'язку включає прибуток від основної діяльностіі від інших видів виконаних робіт та послуг. Загальний прибуток підприємстваназивається балансовим прибутком.

4.1. РОЗРАХУНОК балансового прибутку

Зробимо розрахунок балансового прибутку за чинною методикою всучасних умовах.

При визначенні балансового прибутку виручка приймається за мінусомнаступних відрахувань і податків:

- податку на додану вартість (ПДВ);

- відрахувань у республіканський фонд підтримки виробників сільгосппродукції та продовольства (1,5 %); < p> - відрахувань в житлово-інвестиційний фонд (1 %);

- відрахування в місцевий цільовий бюджетний фонд стабілізації економіки виробників сільгосппродукції, продовольства і цільові збори

(2,5%) ;

- відрахування коштів користувачами автомобільних доріг (1 %).

Відрахування в республіканський фонд підтримки виробниківсільгосппродукції та продовольства визначаємо в розмірі 1,5% від виручки замінусом податку на додану вартість за формулою:
| Ф п.п.с/хп | (В - ПДВ) х 1,5 | (8) |
| = | | |
| | 100 | |

де Ф п.п. с/хп - республіканський фонд підтримки виробників сільгосппродукції та продовольства;

В - виручка планова, тис. руб.
| Ф п.п.с/хп | (147337,35 - 9800) х 1,5 | = 2063,0 тис. |
| = | | Руб. |
| | 100 | |

Відрахування в житлово-інвестиційний фонд визначаємо в розмірі 1% відвиручки зменшеної на суму ПДВ і відрахувань у республіканський фондпідтримки виробників сільгосппродукції та продовольства за формулою:
| Ф жи = | (В - ПДВ - Ф п.п.с/хп) | (9) |
| | Х 1 | |
| | 100 | |

| Ф жи = | (147337,35 -9800 - 2063,0) х 1 | = 1354,7 тис. руб. |
| | 100 | |

Відрахування до місцевого цільовий бюджетний фонд стабілізації економікивиробників сільгосппродукції, продовольства і цільові збори в розмірі
2,5% від виручки за мінусом попередніх відрахувань визначаємо за формулою:
| Ф м. ст. п. | (В - ПДВ - Ф п.п.с/хп - Ф жи) х | (10) |
| с/хп = | 2,5 | |
| | 100 | |

| Ф м. ст. п. | (147337,35 -9800 - 2063,0 - 1354,7) х | = 3352,9 тис. руб. |
| с/хп = | 2,5 | |
| | 100 | |

Відрахування коштів користувачами автомобільних доріг у розмірі 1% відщо залишилася виручки за мінусом вищевказаних відрахувань і зборів визначаємоза формулою:
| Ф | (В - ПДВ - Ф п.п.с/хп - Ф жи - Ф м. ст. | (11) |
| А.Д. = | п. с/хп) х 1 | |
| | 100 | |

| Ф А.Д. | (147337,35 -9800 - 2063,0 - 1354,7 - 3352,9) | = 1307,6 тис. |
| = | Х 1 | руб. |
| | 100 | |

Балансову прибуток визначаємо за формулою:
| Пб = В - ПДВ - Ф п.п.с/х.п. - Ф жи - Ф м. ст. п. | (12) |
| с/хп - Ф А.Д. - Е | |

де В - планова виручка (В пл), тис. руб.;

ПДВ - податок на додану вартість, тис. руб.; < p> Ф п.п.с/хп - відрахування в республіканський фонд підтримкипідприємцям-телей сільгосппродукції і продовольства, тис.руб.;

Ф жи - відрахування в житлово-інвестиційний фонд, тис. руб.;

Ф м. ст. п. с/х.п. - Відрахування в місцевий цільовий бюджет, фондстабілізації економіки виробниківсільгосппродукції, продо-вольствія і цільові збори, тис. руб.;

Ф А.Д. - Відрахування коштів користувачами автомобільних доріг, тис. руб.;

Е - загальна сума річних витрат на виробництво реалізованоїпродук-ції (робіт, послуг), тис. руб.

П б = 147337,35 - 9800 - 2063,0 - 1354,7 - 3352,9 - 1307,6 - 107081,7 =

22337,4 тис. руб.

4.2. РОЗПОДІЛ балансового прибутку.

Балансовий прибуток розподіляється наступним чином.

Частина балансового прибутку не обкладається податком і називаєтьсяпільгованих прибутком.

пільгованих прибуток спрямовується:

- на утримання об'єктів соціальної сфери;

- на погашення заборгованості за кредитами банків, отриманими по капітальних вкладеннях;

- на розширення (розвиток) виробництва;

- на утримання оздоровчих таборів для дітей.

пільгованих прибуток в курсовій роботі визначаємо в розмірівстановленого відсотка від балансового прибутку за вихідними данимиформулою:
| П льг = | П б - Н льг |, тис. руб. | (13) |
| | 100 | | |

де П б - балансовий прибуток, тис. руб.;

Н льг - пільга з податку на прибуток,%.
| П льг = | 22337,4 - 25,1 | = 223,1 тис. крб. |
| | 100 | |

оподатковуваний прибуток (прибуток, при якій виробляються платежі вбюджет у вигляді податку) визначаємо як різниця між балансовою іпільгованих прибутком за формулою:
| П н. обл. = Пб - П льг, тис. руб. | (14) |

П н. обл. = 22337,4 - 223,1 = 22114,3 тис. руб.

Суму податку на прибуток визначаємо виходячи з оподатковуваного прибутку іставки податку за формулою:
| Н п = | П н. обл. х |, тис. руб. | (15) |
| | 25 | | |
| | 100 | | |

| Н п = | 22114,3 х 25 | = 5528,5 тис. руб. |
| | 100 | |

Виключивши з балансового прибутку суму податку на прибуток, отримаємо частинаприбутку, що залишається після розподілу. Її величину визначаємо за формулою:
| П п.р. = П б - Н п, тис. руб. | (16) |

| П п.р. = 22337,4 - 5528,5 = 16808,9 тис. |
| руб. |

З прибутку, що залишається після розподілу підприємства, виробляємоплатежі у вигляді місцевих податків і зборів у розмірі 5% за формулою:
| Н м. | П п.р. х 5 |, тис. руб. | (17) |
| п.с. = | | | |
| | 100 | | |
| Н м. | 16808,9 х 5 | = 840,4 тис. |
| п.с. = | | Руб. |
| | 100 | |

Після зроблених платежів з податків залишається чистий прибуток урозпорядженні підприємства.

Чисту прибуток визначаємо за формулою:
| П ч. = П п.р. - Н м. п.с., тис. руб. | (18) |
| П ч. = 16808,9 - 840,4 = 15968,5 тис. | |
| руб. | |

Чистий прибуток підприємства спрямовується на освіту двох фондівпідприємства:

- фонд споживання (60% від чистого прибутку);

- фонд накопичення (40% чистого прибутку).

| Фонд споживання = | П г х | = | 15968,5 х 60 | = 9581,1 тис. руб. |
| | 60 | | | |
| | 100 | | 100 | |


| Фонд накопичення = | П г х | = | 15968,5 х 40 | = 6387,4 тис. |
| | 40 | | | руб. |
| | 100 | | 100 | |

Фонд споживачів підприємств використовується:

- на виплату премій;

- матеріальну допомогу;

- єдине?? ремінні винагороду;

- соціально-побутові пільги.

Фонд накопичення використовується:

- на погашення заборгованості довгострокових кредитів, отриманих на капітальні вкладення;

- розширення та розвиток виробництва;

- утримання об'єктів соціальної сфери;

- поповнення власних оборотних коштів;

- створення фонду стабілізації.

5. Визначення рентабельності

Рентабельність характеризує прибутковість виробництва, визначається напідприємствах, що мають прибуток.

Підприємство, яке не має прибутку, тобто у нього витрати навиробництво більше, ніж виручка, називається збитковим.

Рентабельність показує величину прибутку, отриману підприємством запевний період з кожної гривні витрат на виробництво продукції.

Рівень рентабельності виражається у відсотках, розрахунок проводимо поформулою:

| Р = | П б | х 100,% | (19) |
| | Е | | |

де Р - рентабельність,%;

П б - балансовий прибуток, тис. руб.;

Е - витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт,послуг), тис. руб.

| Р = | 22337,4 | х 100 = 20% |
| | 107081,7 | |

6. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ

ПОКАЗНИКІВ

У курсової роботі розраховуємо показники:

- середню вартість 100 руб. виручки (середня вартість одиниці продукції);

- продуктивність праці;

- фондовіддача;

- фондоозброєність.

Середня вартість одиниці продукції - це поточні витрати підприємствана виробництво одиниці продукції. У галузі зв'язку за одиницю продукціїберуть 100 руб. виручки. Розрахуємо середню вартість одиниці продукціїза формулою:

| З = | Е | х 100, руб. | (20) |
| | В | | |

де Е - витрати на виробництво продукції, тис. руб.;

В - виторг підприємства, тис. руб.

| С = | 107081,7 | х 100 = 72,7 |
| | | Руб. |
| | 147337,35 | |

Продуктивність праці - це кількість продукції, яка виконується однимпрацівником за одиницю часу (за рік).

Продуктивність праці визначаємо за формулою:

| А тр = | В |, тис. руб. | (21) |
| | Р | | |

де В - виторг підприємства, тис. руб.;

Р - середньооблікова чисельність працівників, чол.

| АТР. = | 147337,35 | = 1775,2 тис. руб. |
| | 83 | |

Фондовіддача та фондоозброєність - це показники, якіхарактеризують ефективність використання ОПФ.

Фондовіддача показує величину виручки, що припадає на 1 грн.вартості основних фондів підприємства.

Розрахуємо показник за формулою:

| К ф. о. | В |, руб. | (22) |
| = | | | |
| | Ф | | |

де Ф - середньорічна вартість ВПФ, тис. руб.

| К ф. о. | 147337,35 | = 0,6 руб. |
| = | | |
| | 211200 | |

фондоозброєність показує величину основних фондів, що припадає наодного працівника.

Розрахуємо цей показник за формулою:

| К ф. в. | Ф |, тис. руб. | (23) |
| = | | | |
| | Р | | |

де Ф - середньорічна вартість ВПФ, тис. руб.;

Р - середньооблікова чисельність працівників, чол.

| К ф . в. | 211200 | = 2544,6 тис. руб. |
| = | | |
| | 83 | |

Фондовіддача та фондоозброєність впливають напродуктивність праці. Чим вище ці показники, тим вищапродуктивність праці досягається; однак підприємства повинні прагнутидо зростання виробника праці за рахунок росту фондовіддачі.

На основі даних складемо таблицю плану економічного і соціальногорозвитку підприємства.

Таблиця 4


| Показники | Розрахований |
| | Показник |
| 1 | 2 |
| 1. Виручка підприємства, тис. руб. | 147337,35 |
| 2. Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис. руб. | 8840,2 |
| 3. Прибуток балансова, тис. руб. | 22337,4 |
| 4. Середня вартість 100 руб. виручки, руб. | 72,7 |
| 5. Продуктивність праці, тис. руб. | 1775,2 |
| 6. Фондовіддача, руб. | 0,6 |
| 7. Фондоозброєність, тис. руб. | 2544,6 |
| 8. Рентабельність,% | 20 |

На підставі розрахованих показників плану можна зробити висновок, щопідприємство вирішує проблеми по найбільш повному задоволенню потребнаселення і народного господарства у послугах зв'язку, тобто передбачено зростаннявиручки в планованому році на 29,0%. При незначному збільшеннічисельності працівників за рахунок зростання продуктивності праці запланованозбільшення частки виторгу.

Середня вартість одиниці продукції на рівні среднефактіческой попідприємству електрозв'язку - 72,7 рублів.

Планована балансовий прибуток склала 22337,4 тис. руб.

Рівень рентабельності буде забезпечено у розмірі 20%.

Для виконання планових завдань, наступного року на підприємствірозроблені наступні заходи по підвищенню продуктивності праці ізниження середньої вартості одиниці продукції.

Підвищення продуктивності праці має відбуватися на основі:

- подальшого розвитку засобів зв'язку;

- впровадження нової техніки, засобів автоматизації та механізації виробничих процесів;

- збільшення кількості бригад, які перекладаються на метод організації і стимулювання праці;

- поліпшення організації праці;

- впровадження нових передових методів праці;

- суміщення професій і посад.

Використання основних виробничих фондів можна поліпшитиприскоренням досягнення нормативного рівня по знову введеним засобамзв'язку, збільшенням коефіцієнта монтованою ємності, збільшенням послугзв'язку за всіма підгалузям, дослідженням нових форм обслуговування народногогосподарства і населення, впровадженням багатоканальних систем зв'язку, що дозволяютьраціональніше використовувати лінійні споруди.

Для підвищення рівня рентабельності необхідно, крім заходів зросту продуктивності праці і кращого використання основнихвиробничих фондів, вишукати резерви щодо зниження собівартості за рахунокекономії матеріальних ресурсів (посилення норм витрачанняексплуатаційних матеріалів, запасних частин, електроенергії, пального).

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон Республіки Білорусь «Про зв'язок» НЭГ № 46, 1995 р.

2. Програма розвитку засобів зв'язку до 2015 року в Республіці Білорусь.

3. Економіка підприємства в умовах ринку. Под ред. Руденко А.І. - Мн.:

1995.

4. Срапіонов О.С. Економіка зв'язку. - М.: Радіо і зв'язок, 1992.

5. Філіпенко Л.І. Облік витрат, що включаються в собівартість продукції

(робіт, послуг). Мн.: 1996.

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !